Головна - пояснення до секції В

  – пояснення до секції В

  45

  B Добувна промисловість і розроблення кар”єрів

  Добування корисних копалин і розроблення кар”єрів включає добування мінералів, які зустрічаються в природі у вигляді твердих порід (вугілля та руди), у рідкому (нафта) та газоподібному стані (природний газ). Добування може здійснюватися різними методами, такими як підземне або відкрите розроблення родовищ, експлуатація свердловин, розробленням морського дна тощо.

  Ця секція включає допоміжні види діяльності, які здійснюють задля підготовки сировини до реалізації: дроблення, розмелювання, очищення, сушіння, сортування, збагачення руд, зрідження природного газу. Ці види діяльності зазвичай здійснюють одиниці, які добувають корисні копалини та/або підприємства, які розташовані біля місця добування корисних копалин.

  Добування корисних копалин класифікують у розділах, групах і класах за видом основної мінеральної сировини, що її добувають. Розділи 05 та 06 включають добування паливно- енергетичних корисних копалин (кам”яного вугілля, бурого вугілля, нафти, газу); розділи 07 та 08 включають добування металевих руд, інших мінералів і продукції кар”єрів.

  Деякі технічні операції, включені до цієї секції, зокрема добування рідких вуглеводнів, що їх можуть виконувати спеціалізовані одиниці як промислові послуги на користь третіх осіб, відображені у розділі 09.

  Ця секція не включає:

  • перероблення видобутих матеріалів, див. секцію C “Переробна промисловість”
  • використання видобутих матеріалів у будівництві без подальшого їх перероблення, див. секцію F “Будівництво”
  • розлив у пляшки природних і мінеральних вод із природних джерел і свердловин, див. 11.07
  • дроблення, подрібнення та інші види оброблення ґрунту, гірських порід і мінералів, не пов”язані із добувною промисловістю та розробленням кар”єрів, див. 23.9

  05 Добування кам”яного та бурого вугілля

  Цей розділ включає підземне та відкрите добування твердого мінерального палива та діяльність, необхідну для одержування продукції, придатної для реалізації (сортування, очищення, пресування та інші операції, необхідні для транспортування тощо).

  Цей розділ не включає коксування вугілля (див. 19.10), надання послуг, пов”язаних із добуванням кам”яного чи бурого вугілля (див. 09.90), виробництво брикетів (див. 19.20).

  05.1 Добування кам”яного вугілля

  5.10 Добування кам”яного вугілля

  Цей клас включає:

  • добування кам”яного вугілля підземним або відкритим способом
  • очищення, сортування, калібрування, подрібнення, пресування і т. ін. кам”яного вугілля для поліпшення його якості, зручності його транспортування та зберігання

  Цей клас також включає:

  • одержування кам”яного вугілля з відвалів

  Цей клас не включає:

  • добування бурого вугілля, див. 05.20
  • добування торфу, див. 08.92
  • надання допоміжних послуг, пов”язаних із добуванням кам”яного вугілля, див. 09.90
  • спробне буріння під час добування вугілля, див. 09.90
  • експлуатацію коксових печей для виробництва твердого палива, див. 19.10
  • виробництво кам”яновугільних брикетів, див. 19.20
  • діяльність, спрямовану на розроблення, поліпшення умов та підготовку до видобування вугілля, див. 43.12

  05.2 Добування бурого вугілля

  5.20 Добування бурого вугілля

  Цей клас включає:

  • добування бурого вугілля підземним або відкритим способом,
  • промивання, дегідратацію, подрібнення, пресування і т. ін. бурого вугілля для поліпшення його якості, зручності його транспортування та зберігання

  Цей клас не включає:

  • добування кам”яного вугілля, див. 05.10
  • добування торфу, див. 08.92
  • надання допоміжних послуг, пов”язаних із добуванням бурого вугілля, див. 09.90
  • спробне буріння під час добування вугілля, див. 09.90
  • виробництво буровугільних брикетів, див. 19.20
  • діяльність, спрямовану на розроблення, поліпшення умов та підготовку до видобування вугілля, див. 43.12

  06 Добування сирої нафти та природного газу

  Цей розділ включає виробництво сирої нафти, добування та екстрагування нафти з бітумінозних сланців і бітумінозного пісковику, добування природного газу та рідких вуглеводнів.

  Цей розділ включає діяльність з експлуатації діючих нафтових і газових родовищ та/або освоєння таких родовищ. Ці види діяльності можуть уключати буріння, комплектацію та оснащення свердловин; експлуатацію сепараторів, деемульгаторів, устатковання для знесолення та транспортування сирої нафти; усі інші види діяльності з підготування нафти та газу для їх доставки з місця добування до місця відвантаження.

  Цей розділ не включає:

  • обслуговування процесу добування нафти та газу за винагороду або на основі контракту, див. 09.10
  • розвідувальне буріння нафтових і газових свердловин, див. 09.10
  • спробне буріння, див. 09.10
  • очищення (рафінацію) нафтопродуктів, див. 19.20
  • геофізичні, геологічні та сейсмічні дослідження, див. 71.12

  06.1 Добування сирої нафти

  6.10 Добування сирої нафти

  Цей клас включає:

  • добування сирої нафти

  Цей клас також включає:

  • добування бітумінозного чи нафтоносного сланцю, бітумінозного пісковику
  • виробництво сирої нафти з бітумінозного сланцю та пісковику
  • процеси виробництва сирої нафти: декантацію (фільтрування), знесолення, дегідратацію, стабілізацію тощо.

  Цей клас не включає:

  • надання допоміжних послуг, пов”язаних із добуванням нафти та природного газу, див. 09.10
  • розвідування нафти та газу, див. 09.10
  • виробництво рафінованих нафтопродуктів, див. 19.20
  • одержування зріджених нафтових газів (пропан-бутанових фракцій) у процесі рафінації нафти, див. 19.20
  • функціювання трубопровідного транспорту, див. 49.50

  06.2 Добування природного газу

  6.20 Добування природного газу

  Цей клас включає:

  • добування сирого газоподібного вуглеводню (природного газу)
  • екстрагування конденсатів
  • зневоднення та сепарацію (поділ на фракції) рідкого вуглеводню
  • десульфуризацію газу

  Цей клас також включає:

  • добування рідкого вуглеводню шляхом скраплювання або піролізу
  • добування (видалення) метану з шахт

  Цей клас не включає:

  • надання допоміжних послуг, пов”язаних з добуванням нафти та природного газу, див. 09.10
  • розвідування нафти та газу, див. 09.10
  • одержування зріджених нафтових газів (пропан-бутанових фракцій) у процесі рафінації нафти, див. 19.20
  • виробництво промислових газів, див. 20.11
  • функціювання трубопровідного транспорту, див. 49.50

  07 Добування металевих руд

  Цей розділ включає добування металевих руд підземним або відкритим способом, розробленням морського дна тощо.

  Цей розділ також включає збагачування руди та діяльність із первинного збагачування, таку як дроблення, розмелювання, промивання, сушіння, агломерацію, кальцинування (випалення) та вилуджування руд, гравітаційний поділ або флотацію.

  Цей розділ не включає:

  • випалювання піриту (залізного колчедану), див. 20.13
  • виробництво оксиду алюмінію, див. 24.42
  • функціювання доменних печей, див. розділ 24

  07.1 Добування залізних руд

  7.10 Добування залізних руд

  Цей клас включає:

  • добування руд, які переважно містять залізо
  • збагачування й агломерацію залізних руд

  Цей клас не включає:

  • добування та первинне збагачування піритів (крім випалення), див. 08.91

  07.2 Добування руд кольорових металів

  Ця група включає добування металевих руд, які не містять заліза.

  7.21 Добування уранових і торієвих руд

  Цей клас включає:

  • добування руд, які переважно містять уран і торій: ураніту тощо
  • концентрування уранових і торієвих руд
  • виробництво “жовтого коксу” (концентрату урану)

  Цей клас не включає:

  • збагачення уранових і торієвих руд, див. 20.13
  • виробництво металевого урану з ураніту або інших руд, див. 24.46
  • плавлення й очищення урану від домішок, див. 24.46

  7.29 Добування руд інших кольорових металів

  Цей клас включає:

  • добування та первинне збагачування руд, які переважно не містять заліза:
   • алюмінію (бокситів), міді, свинцю, цинку, олова, марганцю, хрому, нікелю, кобальту, молібдену, танталу, ванадію тощо
   • руд дорогоцінних металів: золота, срібла, платини

  Цей клас не включає:

  • добування та первинне збагачування уранових і торієвих руд, див. 07.21
  • виробництво оксиду алюмінію, див. 24.42
  • виробництво мідного та нікелевого штейну, див. 24.44, 24.45

  08 Добування інших корисних копалин та розроблення кар”єрів

  Цей розділ включає розроблення родовищ або кар”єрів, а також драгування (поглиблення) алювіальних розсипів, дроблення скельних порід і розроблення соляних родовищ. Добуті скельні породи та мінерали застосовують переважно в будівництві (пісок, камінь тощо), у виробництві будівельних матеріалів (глина, гіпс, кальцій тощо) та хімічних продуктів.

  Цей розділ не включає процеси, пов”язані з переробленням добутих мінералів (крім дроблення, розмелювання, різання, очищення, сушіння, сортування та змішування).

  08.1 Добування каменю, піску та глини

  8.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю

  Цей клас включає:

  • добування відкритим способом, грубе оброблення та пиляння декоративного та будівельного каменю, такого як мармур, граніт, пісковик, вапняковий камінь тощо
  • відбій і дроблення декоративного та будівельного каменю
  • добування відкритим способом, відбій та дроблення вапняку
  • добування гіпсового каменю й ангідриту
  • добування крейди та некальцинованого доломіту

  Цей клас не включає:

  • добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив, див. 08.91
  • виробництво кальцинованого доломіту, див. 23.52
  • різання, оброблення й оздоблення каменю поза кар”єрами, див. 23.70

  8.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну

  Цей клас включає:

  • добування та драгування (підводне виймання) промислового піску, будівельного піску та гравію
  • відбій і дроблення гравію
  • добування піску відкритим способом
  • добування глин, вогнетривких глин і каоліну

  Цей клас також включає:

  • збагачення, сушіння та розмелювання (подрібнення) піску

  Цей клас не включає:

  • добування бітумінозного пісковику, див. 06.10
  • виробництво гудронованого макадаму, див. 23.99

  08.9 Добування корисних копалин та розроблення кар”єрів, н.в.і.у.

  8.91 Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив

  Цей клас включає:

  • добування природних фосфатів і природних калійних солей
  • добування природної сірки
  • добування та збагачення піритів, крім випалювання
  • добування природних сульфату барію та карбонату барію (бариту і вітериту), природних боратів, природних сульфатів магнію (кізериту)
  • добування природних пігментів, плавикового шпату (флюориту) та інших мінералів, важливих як джерело хімічних речовин

  Цей клас також включає:

  • добування бурштину
  • добування гуано

  Цей клас не включає:

  • добування солі (хлориду натрію), див. 08.93
  • випалювання піриту (залізного колчедану), див. 20.13
  • виробництво хімічних добрив і азотних сполук, див. 20.15

  8.92 Добування торфу

  Цей клас включає:

  • добування та висушування торфу
  • підготування торфу для поліпшення його якості або для зручності його транспортування і зберігання

  Цей клас не включає:

  • надання допоміжних послуг із добування торфу, див. 09.90
  • виробництво торф”яних брикетів, див. 19.20
  • виробництво сумішей для садіння горщикових рослин з торфу, природного ґрунту, піску, глини, мінеральних добрив тощо, див. 20.15
  • виробництво виробів з торфу, див. 23.99

  8.93 Добування солі

  Цей клас включає:

  • підземне добування солі (хлориду натрію), у т.ч. розчинення та викачування
  • одержування солі шляхом випарювання морської води та інших видів солоної води
  • подрібнення, очищення та рафінування солі виробником (окремі операції, що виконуються без мети одержування кухонної солі, придатної для споживання людьми)
  • виробництво сольових розчинів

  Цей клас також включає:

  • добування бішофіту

  Цей клас не включає:

  • виробництво солі, придатної для споживання людьми (наприклад, йодованої солі), неденатурованої солі, придатної для безпосереднього побутового чи промислового використання (наприклад, як приправи чи консерванту для харчових продуктів), див. 10.84
  • одержування питної води випарюванням солоної води, див. 36.00

  8.99 Добування інших корисних копалин та розроблення кар”єрів, н.в.і.у.

  Цей клас включає:

  • добування підземним або відкритим способом різних мінералів і матеріалів:
   • абразивних матеріалів, азбесту, кремнієвмісних інфузорних порід, природного графіту, стеатиту (тальку), польового шпату тощо
   • природного асфальту, асфальтиту (асфальтоподібного природного матеріалу) й асфальтових (бітумінозних) порід; природного твердого бітуму
   • дорогоцінного каміння, кварцу, слюди тощо
   • інших мінералів, не віднесених до інших угруповань

  Цей клас не включає:

  • одержування золи та залишків спалювання відходів, див. 38.21

  09 Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар”єрів

  Цей розділ включає надання спеціалізованих допоміжних послуг, пов’язаних із добувною промисловістю та розробленням кар’єрів, за винагороду або на основі контракту. До них відносять послуги з пробної експлуатації (пошуково-розвідувальні послуги) з використанням традиційних методів пошуку та розвідки, таких як взяття зразків руди (кернів) та проведення геологічних досліджень, таких як буріння, спробне буріння або повторне буріння нафтових свердловин, добування металевих і неметалевих мінералів. Інші послуги з буріння нафтових і газових свердловин і будування їх основ, цементування обсадних труб нафтових і газових свердловин, очищення, прокачування свердловин та їх свабування, дренаж і відкачування води, видалення розкривних порід тощо.

  09.1 Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу

  9.10 Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу

  Цей клас включає:

  • надання за винагороду або на основі контракту послуг із пробної експлуатації (пошуково-розвідувальних послуг), що забезпечують добування нафти та газу,:
   • надання послуг з пробної експлуатації (пошуково-розвідувальних послуг), що пов”язані із добуванням нафти та газу, наприклад, з використанням традиційних методів пошуку та розвідки, таких як геологічні дослідження місць майбутніх розробок
   • спрямоване буріння та повторне буріння; “початок буріння свердловин”; установлення бурильних вишок на місці, їх ремонт і демонтаж; цементування обсадних труб нафтових і газових свердловин; прокачування свердловин; закупорювання та ліквідація (консервування) відпрацьованих свердловин тощо
   • скраплювання та регазифікацію природного газу для його подальшого транспортування, які здійснюють на місці добування
   • дренаж і відкачування води за винагороду або на основі контракту
   • спробне буріння, пов”язане із добуванням нафти та газу

  Цей клас також включає:

  • пожежогасіння на нафтових і газових родовищах

  Цей клас не включає:

  • діяльність розробників нафтових і газових родовищ, див. 06.10, 06.20
  • спеціалізований ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання добувної промисловості, див. 33.12
  • скраплювання та регазифікацію природного газу для його транспортування, які здійснюють поза місцем добування, див. 52.21
  • геофізичні, геологічні та сейсмічні дослідження, див. 71.12

  09.9 Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар”єрів

  9.90 Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар”єрів

  Цей клас включає:

  • надання за винагороду або на основі контракту допоміжних послуг, які необхідні для розроблення корисних копалин, класифікованих у розділах 05, 07 та 08:
   • надання послуг із пробної експлуатації (пошуково-розвідувальні послуги), наприклад, з використанням традиційних методів пошуку та розвідки, таких як геологічні дослідження місць майбутніх розробок
   • дренаж і відкачування води за винагороду або на основі контракту
   • спробне буріння та розвідувальне буріння спробних (контрольних) свердловин

  Цей клас не включає:

  • діяльність шахт, рудників і кар”єрів за винагороду або на основі контракту, див. розділи 05, 07 або 08
  • спеціалізований ремонт устатковання добувної промисловості, див. 33.12
  • надання послуг із геофізичного розвідування за винагороду або на основі контракту, див. 71.12