Головна 20.14. Речовини хімічні основні органічні інші

  20.14. Речовини хімічні основні органічні інші

  Секція C. Продукція переробної промисловості. Розділ 20. Речовини хімічні та продукти хімічні

  Код

  Назва

  Одиниця вимірювання

  Періодич-ність

  1

  2

  3

  4

  20.14 Речовини хімічні основні органічні інші 

  20.14.11

  Вуглеводні ациклічні

  т

  м, р (Σ)

  20.14.11.20

  Вуглеводнi ациклiчнi насиченi

  т

  р

  20.14.11.30

  Етилен, чистотою 95 об.% і більше

  т

  р

  20.14.11.40

  Пропен (пропiлен), чистотою 90 об.% і більше

  т

  р

  20.14.11.50

  Бутен (бутилен) та його iзомери

  т

  р

  20.14.11.60

  1,3-Бутадієн та ізопрен

  т

  р

  20.14.11.90

  Вуглеводнi ациклiчнi ненасиченi інші, н.в.i.у. (крім етилену, пропену, бутену, 1,3-бутадіену та ізопрену)

  т

  р

  20.14.12

  Вуглеводнi циклiчнi

  т

  м, р (Σ)

  20.14.12.13

  Циклогексан

  т

  м, р

  20.14.12.15

  Циклани, циклени та циклотерпени (крiм циклогексану)

  т

  р

  20.14.12.23

  Бензол, чистотою 95 мас.% і більше

  т

  р

  20.14.12.25

  Толуол, чистотою 95 мас.% і більше

  т

  р

  20.14.12.43

  Орто-ксилол (з вмістом ізомерів ксилолу 95 мас.% і більше)

  т

  р

  20.14.12.45

  Пара-ксилол (з вмістом ізомерів ксилолу 95 мас.% і більше)

  т

  р

  20.14.12.47

  Мета-ксилол та змiшанi iзомери ксилолу (з вмістом ізомерів ксилолу 95 мас.% і більше)

  т

  р

  20.14.12.50

  Стирол

  т

  р

  20.14.12.60

  Етилбензол

  т

  р

  20.14.12.70

  Кумол

  т

  р

  20.14.12.90

  Вуглеводні циклічні інші

  т

  р

  20.14.13

  Хлоровані похідні вуглеводнів ациклічних

  т

  м, р (Σ)

  20.14.13.13

  Хлорметан (метилхлорид) та хлоретан (етилхлорид)

  т

  р

  20.14.13.15

  Метиленхлорид (дихлорметан)

  т

  р

  20.14.13.23

  Хлороформ (трихлорметан)

  т

  р

  20.14.13.25

  Тетрахлорид вуглецю

  т

  р

  20.14.13.53

  1,2-Дихлоретан (дихлорид етилену)

  т

  р

  20.14.13.57

  Хлоровані похiднi вуглеводнiв ациклiчних насичені інші, н.в.і.у

  т

  р

  20.14.13.71

  Хлорид вiнiлу (хлоретилен)

  т

  р

  20.14.13.74

  Трихлоретилен; тетрахлоретилен (перхлоретилен)

  т

  р

  20.14.13.79

  Хлоровані похiднi вуглеводнiв ациклiчних ненасиченi (крім хлорид вiнiлу (хлоретилену), трихлоретилену; тетрахлоретилену (перхлоретилену))

  т

  р

  20.14.14

  Сульфовані, нітровані, нітрозовані похідні вуглеводнів, галогеновані чи негалогеновані

  т

  м, р (Σ)

  20.14.14.50

  Похідні вуглеводнів, які містять тільки сульфогрупи; їх солі та ефіри етилові

  т

  р

  20.14.14.70

  Похідні вуглеводнів, які містять тільки нітро- та нітрозогрупи

  т

  р

  20.14.14.90

  Похідні вуглеводнів (крім тих, які містять тільки сульфогрупи; їх солі та ефіри етилові; та які містять тільки нітро- та нітрозогрупи)

  т

  р

  20.14.19

  Похідні вуглеводнів інші

  т

  м, р (Σ)

  20.14.19.10

  Похідні вуглеводнів ациклічних фторовані, бромовані чи йодовані

  т

  р

  20.14.19.30

  Похідні вуглеводнів ациклічних галогеновані, які містять 2 і більше атомів галогенів

  т

  р

  20.14.19.50

  Похідні цикланових (циклоалканових), цикленових (циклоалкенових) чи циклотерпенових вуглеводнів, галогеновані

  т

  р

  20.14.19.70

  Похідні ароматичних вуглеводнів галогеновані

  т

  р

  20.14.21

  Спирти жирні технічні

   

   

  20.14.21.00

  Спирти жирнi технiчнi

  т

  м, р

  20.14.22

  Спирти одноатомні

  т

  м, р (Σ)

  20.14.22.10

  Метанол (спирт метиловий)

  т

  р

  20.14.22.20

  1-пропанол (спирт пропiловий) та 2-пропанол (спирт iзопропiловий)

  т

  р

  20.14.22.30

  1-бутанол (спирт н-бутиловий)

  т

  р

  20.14.22.40

  Бутаноли іншi (крім 1-бутанолу (спирт н-бутилового))

  т

  р

  20.14.22.63

  Октанол (спирт октиловий) та його iзомери

  т

  р

  20.14.22.65

  Спирт лауриловий, цетиловий, стеариновий; спирти одноатомні насичені інші (крім метанолу, спирту пропілового та ізопропілового, спирту н-бутилового, бутанолів інших, октанолів)

  т

  р

  20.14.22.70

  Спирти одноатомні ненасичені

  т

  р

  20.14.23

  Діоли (двохатомні спирти), спирти багатоатомні, спирти циклічні та їх похідні

  т

  м, р (Σ)

  20.14.23.10

  Етиленглiколь (етандiол)

  т

  р

  20.14.23.20

  Пропiленглiколь (1,2-пропандiол)

  т

  р

  20.14.23.33

  D-глюцит (сорбіт)

  т

  р

  20.14.23.39

  Дiоли (гліколі) інші та багатоатомнi спирти інші (крім етиленгліколю, пропіленгліколю, D-глюциту)

  т

  р

  20.14.23.50

  Похiднi спиртів ациклічних галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані

  т

  р

  20.14.23.60

  Гліцерол (глiцерин чистотою 95 мас.% і більше), включаючи глiцерин синтетичний (крім сирого гліцерину)

  т

  р

  20.14.23.73

  Спирти циклановi, цикленовi чи циклотерпеновi та їх похідні галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані

  т

  р

  20.14.23.75

  Cпирти ароматичні та їх похідні галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані

  т

  р

  20.14.24

  Феноли; фенолоспирти та похідні фенолів

  т

  м, р (Σ)

  20.14.24.10

  Монофеноли

  т

  р

  20.14.24.33

  4,4-iзопропiлiдендифенол (бiсфенол А, дифенiлолпропан) та його солi

  т

  р

  20.14.24.39

  Поліфеноли та їх солі (крім 4,4-iзопропiлiдендифенолу); фенолоспирти

  т

  р

  20.14.24.50

  Похідні фенолів і фенолоспиртів, галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані

  т

  р

  20.14.31

  Кислоти монокарбонові жирні технічні; олії кислотні після рафінування

  т

  м, р (Σ)

  20.14.31.20

  Кислота стеаринова технічна

  т

  р

  20.14.31.30

  Кислота олеїнова технічна

  т

  р

  20.14.31.50

  Кислоти жирнi технiчнi талової олії

  т

  р

  20.14.31.95

  Кислоти монокарбонові жирні технічні дистильовані (крім кислоти стеаринової, олеїнової та кислоти жирної технічної талової олії)

  т

  р

  20.14.31.97

  Кислоти монокарбонові жирні технічні інші (крім кислоти стеаринової, олеїнової, талової олії, дистильованої)

  т

  р

  20.14.32

  Кислоти монокарбонові ациклічні насичені та їх похідні

  т

  м, р (Σ)

  20.14.32.15

  Етилацетат

  т

  р

  20.14.32.19

  Ефіри складні оцтової кислоти інші (крім етилацетату)

  т

  р

  20.14.32.20

  Кислоти моно-, ди-, трихлороцтова, пропiонова, масляна, валерiанова, їх солi та складнi ефiри

  т

  р

  20.14.32.35

  Кислоти пальмітинова, стеаринова; їх солі та складні ефіри

  т

  р

  20.14.32.50

  Кислота мурашина; її солі та складні ефіри

  т

  р

  20.14.32.71

  Кислота оцтова

  т

  р

  20.14.32.77

  Ангiдрид оцтовий

  т

  р

  20.14.32.78

  Солi оцтової кислоти

  т

  р

  20.14.32.80

  Кислоти лауринова та iншi, їх солi та складнi ефiри

  т

  р

  20.14.33

  Кислоти монокарбонові ненасичені, цикланові, цикленові чи циклотерпенові ациклічні полікарбонові кислоти та їхні похідні

  т

  м, р (Σ)

  20.14.33.10

  Кислота акрилова та її солi, кислоти монокарбонові інші

  т

  р

  20.14.33.20

  Ефiри складнi акрилової кислоти

  т

  р

  20.14.33.30

  Кислота метакрилова та її солi

  т

  р

  20.14.33.40

  Ефiри складнi метакрилової кислоти

  т

  р

  20.14.33.50

  Кислоти олеїнова, лiнолева та лiноленова, їх солi та складнi ефiри

  т

  р

  20.14.33.63

  Кислота бензойна, її солi та складнi ефiри

  т

  р

  20.14.33.65

  Пероксид бензоїлу та бензоїлхлорид

  т

  р

  20.14.33.67

  Кислота фенiлоцтова, її солi та складнi ефiри

  т

  р

  20.14.33.70

  Кислоти ароматичні монокарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, перксикислоти та їх похідні (крім кислоти бензойної, її солей та складних ефiрів; кислоти фенiлоцтової, її солей та складних ефiрів; пероксиду бензоїлу та бензоїлхлориду)

  т

  р

  20.14.33.83

  Кислоти щавлева, азелаїнова, малеїнова та інші кислоти, солі та кислоти циклоалканові, циклоалкенові та їх солі

  т

  р

  20.14.33.85

  Кислота адипiнова, її солi та складнi ефiри

  т

  р

  20.14.33.87

  Ангiдрид малеїновий

  т

  р

  20.14.34

  Кислоти ароматичні полікарбонові та карбонові з додатковими кисневмісними функціональними групами; їх похідні, крім кислоти саліцилової та її солей

  т

  м, р (Σ)

  20.14.34.10

  Дибутилортофталати та диоктилортофталати

  т

  р

  20.14.34.20

  Ефіри складні кислоти ортофталевої інші

  т

  р

  20.14.34.30

  Ангiдрид фталевий; кислота терефталева та її солi

  т

  р

  20.14.34.40

  Кислоти ароматичнi полікарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похiднi (крім ефірів складних кислоти ортофталевої; ангiдриду фталевого та кислоти терефталевої та її солей)

  т

  р

  20.14.34.73

  Кислота лимонна, її солi та складнi ефiри

  т

  р

  20.14.34.75

  Кислоти карбоновi зі спиртовими, фенольними, альдегідними та кетоновими функціональними групами

  т

  р

  20.14.41

  Сполуки з амінною функціональною групою

  т

  м, р (Σ)

  20.14.41.13

  Метиламін, ди- та триметиламiн та їх солi

  т

  р

  20.14.41.19

  Моноамiни ациклiчнi інші та їх похiднi; солі цих сполук

  т

  р

  20.14.41.23

  Гексаметилендiамiн та його солi; етилендiамiн та його солi

  т

  р

  20.14.41.29

  Полiамiни ациклiчнi інші та їх похiднi; солі цих сполук

  т

  р

  20.14.41.30

  Моно- та полiамiни циклановi, цикленовi, циклотерпеновi та їх похiднi; солі цих сполук

  т

  р

  20.14.41.51

  Анiлiн та його солі (крім похідних аніліну)

  т

  р

  20.14.41.53

  Похiднi анiлiну та їх солі

  т

  р

  20.14.41.59

  Моноамiни ароматичні інші, їх похiднi та солi

  т

  р

  20.14.41.70

  Полiамiни ароматичнi, їх похiднi та солi

  т

  р

  20.14.42

  Аміносполуки з кисневою функціональною групою, крім лізину та кислоти глутамінової

  т

  м, р (Σ)

  20.14.42.33

  Моноетаноламiн та його солі

  т

  р

  20.14.42.35

  Дiетаноламiн та його солі

  т

  р

  20.14.42.37

  Триетаноламiн та його солі

  т

  р

  20.14.42.39

  Амiноспирти, їх простi та складнi ефiри, з однією кисневмісною функціоною групою, та їх солi (крім моноетаноламiну, дiетаноламiну, триетаноламiну та їх солей)

  т

  р

  20.14.42.90

  Амiносполуки з кисневмісними функціональними групам (крiм амiноспиртiв, лiзину, кислоти глютамінової, їх солей та ефірів)

  т

  р

  20.14.43

  Уреїни та уреїди; сполуки з карбоксимідною функціональною групою, сполуки з нітрильною функціональною групою; їх похідні

  т

  м, р (Σ)

  20.14.43.10

  Уреїни, їх похiднi та солі цих сполук

  т

  р

  20.14.43.20

  Сахарин та його солi

  т

  р

  20.14.43.30

  Iмiди, їх похiднi та солi цих сполук (крім сахарину та його солей)

  т

  р

  20.14.43.40

  Iмiни, їх похiднi та солі цих сполук

  т

  р

  20.14.43.50

  Акрилонiтрил

  т

  р

  20.14.43.60

  1-Цiаногуанiдин (дицiандiамiд)

  т

  р

  20.14.43.70

  Сполуки з нiтрильною функцiональною групою інші (крім акрилонітрилу, 1-Ціаногуанідину)

  т

  р

  20.14.44

  Сполуки з іншими азотовмісними функціональними групами

  т

  м, р (Σ)

  20.14.44.20

  Дiазо-, азо- чи азоксисполуки

  т

  р

  20.14.44.30

  Похiднi органiчнi гiдразину чи гiдроксиламiну

  т

  р

  20.14.44.50

  Iзоцiанати

  т

  р

  20.14.44.90

  Сполуки з іншими азотовмісними функціональними групами (крім ізоціанатів)

  т

  р

  20.14.51

  Сполуки сіркоорганічні та сполуки органічно-неорганічні інші

  т

  м, р (Σ)

  20.14.51.33

  Тiокарбамати та дитiокарбамати; моно-, ди- чи тетрасульфіди тiураму; метіонін

  т

  р

  20.14.51.39

  Сполуки сіркоорганічні інші

  т

  р

  20.14.51.50

  Сполуки органічно-неорганічні інші (крім сіркоорганічних)

  т

  р

  20.14.52

  Сполуки гетероциклічні, н.в.і.у.; кислоти нуклеїнові та їх солі

  т

  м, р (Σ)

  20.14.52.15

  Тетрагiдрофуран, 2-фуральдегiд, спирти фурфурилові та пiперональ

  т

  р

  20.14.52.25

  Сполуки гетероциклічні з гетероатомом (гетероатомами) кисню (крім лактонів інших)

  т

  р

  20.14.52.30

  Сполуки гетероциклiчнi з гетероатомом (гетероатомами) азоту, якi мiстять неконденсоване

  iмiдазольне кiльце (крім гідантоїніну та його похідних)

  т

  р

  20.14.52.60

  Меламiн

  т

  р

  20.14.52.80

  Сполуки, які містять неконденсоване піридинове кільце або хінолінову чи ізохінолінову кільцеву систему без подальшої конденсації; лактами; сполуки гетероциклічні інші тільки з гетероатомом (гетероатомами) азоту (крім сполук, які містять неконденсоване піразольне, неконденсоване імідазольне, піримідинове, піперизинове чи неконденсоване триазинове кільце)

  т

  р

  20.14.52.90

  Кислоти нуклеїнові та сполуки гетероциклічні інші – тіазол, бензотіазол, інші сполуки

  т

  р

  20.14.53

  Ефіри складні фосфорної кислоти та їх солі, ефіри складні інших неорганічних кислот (крім складних ефірів галогеноводнів) та їхні солі; їхні галогеновані, сульфовані, нітровані чи нітрозовані похідні

  т

  м, р (Σ)

  20.14.53.50

  Ефiри складнi фосфорної кислоти та їх солі (уключаючи лактофосфати; їхні галогеновані, сульфовані, нітровані чи нітрозовані похiднi)

  т

  р

  20.14.53.80

  Ефіри cкладнi iнших неорганiчних кислот неметалів (крім ефірів складних галогеноводнів) та їх солi; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi

  т

  р

  20.14.61

  Сполуки з альдегідною функціональною групою

  т

  м, р (Σ)

  20.14.61.11

  Метаналь (формальдегiд)

  т

  р

  20.14.61.13

  Етаналь (ацетальдегiд)

  т

  р

  20.14.61.15

  Бутаналь (бутилальдегiд, нормальний iзомер)

  т

  р

  20.14.61.19

  Альдегiди ациклiчнi, які не мають iншої кисневмісної функціональної групи (крім метаналю, етаналю, бутаналю)

  т

  р

  20.14.61.20

  Альдегiди циклічні, які не мають іншої кисневмісної функціональної групи

  т

  р

  20.14.61.35

  Альдегідоспирти, альдегіди простих ефірів, альдегіди фенолів, альдегіди, які мають ще одну кисневмісну функціональну групу

  т

  р

  20.14.61.50

  Полiмери альдегiдiв циклiчнi

  т

  р

  20.14.61.60

  Параформальдегiд

  т

  р

  20.14.61.70

  Галогеновані, сульфовані, нітровані та нітрозовані похiднi циклічних полімерів альдегідів або параформальдегiду

  т

  р

  20.14.62

  Сполуки з кетоновою та з хіноновою функціональними групами

  т

  м, р (Σ)

  20.14.62.11

  Ацетон

  т

  р

  20.14.62.13

  Бутанон (метилетилкетон)

  т

  р

  20.14.62.15

  4-Метилпентан-2-он (метилiзобутилкетон)

  т

  р

  20.14.62.19

  Кетони ациклiчнi, які не мають iншу кисневмiсну функцiональну групу, інші (крім ацетону, бутанону, 4-Метилпентан-2-ону)

  т

  р

  20.14.62.31

  Камфора, кетони ароматичні, які не мають іншу кисневмісну функціональну групу, кетоноспирти, кетоноальдегiди, кетонофеноли та кетони, якi мають iншу кисневмісну функцiональну групу

  т

  р

  20.14.62.33

  Циклогексанон та метилциклогексанони

  т

  р

  20.14.62.35

  Iонони та метилiонони

  т

  р

  20.14.62.39

  Кетони циклановi, цикленовi чи циклотерпеновi, які не мають iншої кисневмiсної функцiональної групи, інші (крім камофри, циклогексану та метилциклогексану, іононів та метиліононів)

  т

  р

  20.14.62.60

  Хінони

  т

  р

  20.14.62.70

  Похiднi кетонiв та хiнонiв галогенованi, сульфованi, нiтрованi чи нiтрозованi

  т

  р

  20.14.63

  Ефіри прості, пероксиди органічні, епоксиди, ацеталі та напівацеталі, їх похідні

  кг

  м, р (Σ)

  20.14.63.10

  Ефiри прості ациклічні та їх похідні галогеновані, сульфовані, нітровані чи нітрозовані

  кг

  р (Σ)

  20.14.63.10.10

  Ефiри прості ациклічні та їх похідні галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні, що використовуються як компонент для виробництва палива

  кг

  р

  20.14.63.10.40

  Інші ефiри прості ациклічні та їх похідні галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані

  кг

  р

  20.14.63.23

  Ефiри простi циклановi (циклоалканові), цикленовi (циклоалкенові) або циклотерпеновi та їх похідні галогенованi, сульфованi, нiтрованi чи нiтрозованi

  кг

  р

  20.14.63.25

  Ефiри простi ароматичнi та їх похідні галогенованi, сульфованi, нiтрованi чи нiтрозованi

  кг

  р

  20.14.63.33

  2,2″-Оксидiетанол (дiетиленглiколь, дігліколь)

  кг

  р

  20.14.63.39

  Ефiроспирти прості інші та їх похiднi галогеновані, сульфовані, нітровані чи нітрозовані (крім 2,2″-Оксидiетанол)

  кг

  р

  20.14.63.50

  Ефірофеноли, ефiроспиртофеноли та їх похiднi галогеновані, сульфовані, нітровані чи нітрозовані

  кг

  р

  20.14.63.60

  Пероксиди спиртiв, простих ефiрiв, кетонiв та їх похідні галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi

  кг

  р

  20.14.63.73

  Оксиран (етиленоксид)

  кг

  р

  20.14.63.75

  Метилоксиран (пропiленоксид)

  кг

  р

  20.14.63.79

  Епоксиди, епоксиспирти, епоксифеноли та епоксиефiри прості інші, які містять у структурі тричленне кільце, та їх похідні галогенованi, сульфованi, нiтрованi чи нiтрозованi (крім оксирану, метилоксирану)

  кг

  р

  20.14.63.80

  Ацеталi, напiвацеталi та їх похiднi галогенованi, сульфованi, нiтрованi чи нiтрозованi

  кг

  р

  20.14.64

  Ферменти (ензими) та сполуки органічні інші, н.в.і.у.

  т

  м, р (Σ)

  20.14.64.30

  Сполуки органiчнi інші, н.в.i.у.

  т

  р

  20.14.64.50

  Фермент сичужний (ренiн) та його концентрати

  т

  р

  20.14.64.70

  Ферменти (ензими), препарати ферментів, н.в.i.у. (крім реніну та його концентратів)

  т

  р

  20.14.71

  Похідні рослинних або смолистих продуктів

  т

  м, р (Σ)

  20.14.71.20

  Продукти мiнеральнi природнi активованi, вугілля тваринного походження

  т

  р

  20.14.71.30

  Олія талова рафiнована чи нерафiнована

  т

  р

  20.14.71.40

  Скипидар живичний, деревний чи сульфатний, олiя терпентинова iнша, олiя соснова, олiї подiбні iнші

  т

  р

  20.14.71.50

  Канiфоль, кислоти смолянi та їх похiднi, спирт та олiї канiфольнi, смоли переплавленi

  т

  р

  20.14.71.70

  Дьоготь деревний та олії з нього, креозот деревний, нафта деревна, пек рослинний, пек пивоварний та продукти подібні на основі каніфолі, кислот смоляних або пеку рослинного

  т

  р

  20.14.72

  Вугілля деревне

   

   

  20.14.72.00

  Вугiлля деревне, агломероване чи неагломероване (уключаючи вугілля зі шкарлупи або горіхів)

  т

  м, р

  20.14.73

  Масла та продукти високотемпературної перегонки (дистиляції) смоли кам’яновугільної інші, продукти подібні

  т

  м, р (Σ)

  20.14.73.20

  Бензол, толуол та ксилол чистотою менше 95 мас. %

  т

  м, р

  20.14.73.20.10

  Бензол чистотою менше 95 мас. %

  т

  р

  20.14.73.40

  Hафталiн та сумiшi вуглеводнiв ароматичних інші (крім бензолу, толуолу та ксилолу)

  т

  р

  20.14.73.60

  Феноли (одержані високотемпературною дистиляцією кам’яновугільної смоли, де маса компонентів перевищує масу неароматичних компонентів)ароматичних

  т

  р

  20.14.73.90

  Масла та продукти інші високотемпературної перегонки (дистиляції) кам’яновугільної смоли, н.в.і.у

  т

  р

  20.14.74

  Спирт етиловий неденатурований із вмістом спирту не менше 80 об. %

   

   

  20.14.74.00

  Спирт етиловий неденатурований із вмістом спирту не менше 80 об. %

  тис.дал

  м, р

  20.14.75

  Спирт етиловий та спирти інші, денатуровані, будь-якої концентрації

   

   

  20.14.75.00

  Спирт етиловий та спирти інші, денатуровані, будь-якої концентрації

  тис.дал

  м, р (Σ)

  20.14.75.00.10

  Спирт етиловий та спирти інші, денатуровані, будь-якої концентрації, що використовуються як паливо або компонент для виробництва палива (біоетанол тощо)

  тис.дал

  м, р

  20.14.75.00.10.А

  Спирт етиловий та спирти інші, денатуровані, будь-якої концентрації, що використовуються як паливо або компонент для виробництва палива (біоетанол тощо)

  тис.т

  м, р

  20.14.75.00.40

  Спирт етиловий та спирти інші, денатуровані, будь-якої концентрації інші (крім тих, що використовуються як паливо або як компонент для виробництва палива)

  тис.дал

  м, р

  20.14.80

  Залишки лужні від виробництва целюлози (маси паперової), крім олії талової

  т

  р

  20.14.99

  Роботи, як частина виробництва речовин хімічних основних органічних інших, виконані підрядником

   

   

   

  20.1

  Виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах (уключає виробництво скраплених або стиснених неорганічних промислових і медичних газів, виробництво барвників і пігментів, інших основних неорганічних хімічних речовин (збагаченого урану і плутонію, збідненого урану і торію та їх сполук, інших радіоактивних елементів, неорганічних кислот та сполук, інших хімічних елементів, галогенідів металів, сульфідів, сульфатів, нітратів, фосфатів та карбонатів, солей металів, випаленого піриту заліза (залізного колчедану)), виробництво основних органічних хімічних речовин (вуглеводнів та їх похідних, спиртів, гліцерину, фенолів, фенолоспиртів та їх похідних, монокарбонових технічних жирних кислот, карбонових кислот та їх похідних, органічних сполук з азотовмісними функціональними групами, сіркоорганічних сполук, простих ефірів, органічних пероксидів тощо, деревного вугілля), виробництво добрив і азотних сполук, ґрунту та сумішей для садіння горщикових рослин, пластмас у первинних формах, синтетичного каучуку у первинних формах; не включає виробництво пеку та пекового коксу (19.1), готових барвників і пігментів (20.3), штучних і синтетичних волокон, ниток і пряжі (20.6))

  Перегляди: 0