Головна 21.10. Продукти фармацевтичні основні

  21.10. Продукти фармацевтичні основні

  Секція C. Продукція переробної промисловості. Розділ 21. Продукти фармацевтичні основні та препарати фармацевтичні

  Код

  Назва

  Одиниця вимірювання

  Періодич-ність

  1

  2

  3

  4

  21.10 Продукти фармацевтичні основні 

  21.10.10

  Кислота саліцилова, кислота О-ацетилсаліцилова, їх солі та ефіри складні

  кг

  м, р (Σ)

  21.10.10.30

  Кислота салiцилова та її солi

  кг

  р

  21.10.10.50

  Кислота О-ацетилсалiцилова, її солi та складнi ефiри

  кг

  р

  21.10.10.70

  Складнi ефiри салiцилової кислоти та їх солі (крім солей О-ацетилсаліцилової кислоти)

  кг

  р

  21.10.20

  Лізин, кислота глютамінова та їх солі; солі четвертинні та гідроксиди амонію; фосфоаміноліпіди; аміди, їх похідні та солі

  кг

  м, р (Σ)

  21.10.20.10

  Лiзин, його складнi ефiри та солi

  кг

  р

  21.10.20.20

  Кислота глутамiнова та її солi

  кг

  р

  21.10.20.40

  Солi четвертиннi та гiдроксиди амонiю; лецитини та iншi фосфоамiнолiпiди, визначеного або невизначеного хімічного складу

  кг

  р

  21.10.20.60

  Амiди ациклiчнi, їх похiднi та солі (уключаючи ациклiчнi карбамати)

  кг

  р

  21.10.20.70

  Амiди циклiчнi, їх похiднi та солі (уключаючи циклічні карбамати) (крім уреїнів, їх похідних та солей)

  кг

  р

  21.10.31

  Лактони, н.в.і.у., сполуки гетероциклічні тільки з гетероатомом (-атомами) азоту, що містять у структурі неконденсоване піразольне кільце, піримідинове кільце, піперазинове кільце, неконденсоване триазинове кільце або фенотіазинову кільцеву систему без подальшої конденсації; гідантоїн та його похідні

  кг

  м, р (Σ)

  21.10.31.17

  Фенолфталеїн; 1-гiдрокси-4-[1-(4-гiдрокси-3-метоксикарбонiл-1-нафтил)-3-оксо-1Н, 3Н- бензо[ди]iзохромен-1-iл]-6-октадецилокси-2-нафтенова кислота; 3″-хлор-6″-циклогексиламiноспiро [iзобензофуран-1(3Н), 9″-ксантен]-3-он; 6″-(N-етил-п-толуїдин)-2″-метилспіро[iзобензоф-уран-1(3Н), 9″-ксантен]-3-он; метил-6-докосилокси-1-гiдрокси-4-[1-(4-гiдрокси-3-метил-1-фенантрил)-3-оксо-1Н, 3Н-нафто[1,8-cd]пiран-1-iл]нафталін-2-карбоксилат; гама-бутиролактон

  кг

  р

  21.10.31.19

  Лактони (крім лактонів за позицією 21.10.31.17 та сполук ртуті, неорганічних або органічних, за позиціями 20.13.52.70, 20.13.52.75)

  кг

  р

  21.10.31.30

  Сполуки, що мiстять у структурі неконденсоване пiразольне кiльце (гідроване чи ні)

  кг

  р

  21.10.31.40

  Гiдантоїн та його похiднi

  кг

  р

  21.10.31.55

  Малонілсечовина (кислота барбітурова) та її похідні й солі

  кг

  р

  21.10.31.59

  Сполуки, що містять у структурі пiримiдинове кільце (гідроване чи ні) або пiперазинове кiльце (крім малонілсечовини (кислоти барбітурової) та її похідних і солей)

  кг

  р

  21.10.31.70

  Сполуки, що мiстять у структурі неконденсоване триазинове кiльце (гідроване чи ні) (крім меламiну)

  кг

  р

  21.10.31.80

  Сполуки, що мiстять у структурi фенотiазинову кільцеву систему (гідровану чи ні), без подальшої конденсацiї

  кг

  р

  21.10.32

  Сульфонамiди

   

   

  21.10.32.00

  Сульфонамiди

  кг

  м, р

  21.10.40

  Цукри хімічно чисті, н.в.і.у.; ефіри прості та ефіри складні цукрів, їхні солі, н.в.і.у.

   

   

  21.10.40.00

  Цукри хімічно чисті, н.в.і.у. (крім глюкози і т. ін.); ефіри прості та ефіри складні цукрів, їх солі, н.в.і.у.

  кг

  р

  21.10.51

  Провітаміни, вітаміни та їхні похідні

   

   

  21.10.51.00

  Провiтамiни та вiтамiни, природнi або отримані в результаті синтезу (уключаючи природнi концентрати), їх похiднi, що використовуються переважно як вiтамiни, сумiшi цих сполук, у тому числi розчинені або не розчинені у будь-якому розчиннику

  тис.грн

  р

  21.10.51.00.А

  Провiтамiни та вiтамiни, природнi або отримані в результаті синтезу (уключаючи природнi концентрати), їх похiднi, що використовуються переважно як вiтамiни, сумiшi цих сполук, у тому числi розчинені або не розчинені у будь-якому розчиннику

  кг

  м, р

  21.10.52

  Гормони, їх похідні; інші стероїди, що їх використовують переважно як гормони

   

   

  21.10.52.00

  Гормони, простагландини, тромбоксани та лейкотриєни, природнi або отримані в результаті синтезу; їх похiднi та структурні аналоги, включаючи поліпептиди з модифікованими ланцюгами, що використовуються переважно як гормони

  кг

  м, р

  21.10.53

  Глікозиди, алкалоїди рослинного походження, їхні солі, ефіри прості, ефіри складні та інші похідні

   

   

  21.10.53.00

  Глікозиди та алкалоїди рослинного походження природні або отримані в результаті синтезу, їх солі, ефіри прості, ефіри складні та інші похідні

  тис.грн

  р

  21.10.53.00.А

  Глікозиди та алкалоїди рослинного походження природні або отримані в результаті синтезу, їх солі, ефіри прості, ефіри складні та інші похідні

  кг

  м, р

  21.10.54

  Антибiотики

   

   

  21.10.54.00

  Антибiотики

  кг

  м, р

  21.10.60

  Залози та органи інші; екстракти цих речовин та інші речовини людського чи тваринного походження, н.в.і.у.

   

   

  21.10.60.20

  Екстракти залоз або iнших органiв чи їх секретiв (продуктiв їх секрецiї), для органотерапевтичного використання

  тис.грн

  р

  21.10.60.20.А

  Екстракти залоз або iнших органiв чи їх секретiв (продуктiв їх секрецiї), для органотерапевтичного використання

  кг

  р

  21.10.60.40

  Залози та iншi органи або інші речовини людського чи тваринного походження для терапевтичного або профiлактичного застосування, н.в.і.у. (крім крові та екстрактів залоз або інших органів)

  тис.грн

  р

  21.10.60.40.А

  Залози та iншi органи або інші речовини людського чи тваринного походження для терапевтичного або профiлактичного застосування, н.в.і.у. (крім крові та екстрактів залоз або інших органів)

  кг

  р

  21.10.60.55

  Кров людська; кров тварин, приготовлена для терапевтичного, профiлактичного чи діагностичного застосування; токсини; iншi культури мiкроорганiзмiв (крім дріжджів)

  тис.грн

  р

  21.10.60.55.А

  Кров людська; кров тварин, приготовлена для терапевтичного, профiлактичного чи діагностичного застосування; токсини; iншi культури мiкроорганiзмiв (крім дріжджів)

  кг

  м, р

  21.10.99

  Роботи, як частина виробництва продуктів фармацевтичних основних, виконані підрядником

   

   

   

  21.1

  Виробництво основних фармацевтичних продуктів (уключає виробництво медично-активних речовин, фармакологічні властивості яких використовують для виробництва лікарських засобів (саліцилової та O-ацетилсаліцилової кислоти, їх солей та складних ефірів), виробництво лізину, глютамінової кислоти та їх солей, лактонів, хімічно чистих цукрів, простих ефірів та складних ефірів цукрів, їх солей, провітамінів, вітамінів і гормонів та їх похідних, антибіотиків, виробництво залоз та інших органів, екстрактів цих речовин та інших речовин людського чи тваринного походження)

  Перегляди: 0