Головна 20. Речовини хімічні та продукти хімічні

  20. Речовини хімічні та продукти хімічні

  201

  Код

  Назва

  С

  ПРОДУКЦІЯ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

  20

  Речовини хімічні та продукти хімічні

  20.1

  Речовини хімічні основні, добрива та сполуки азотні, пластмаси та каучук синтетичний у первинних формах

  20.11

  Гази промислові

  20.11.1

  Гази промислові

  20.11.11

  Водень, аргон, гази інертні, азот і кисень

  20.11.12

  Діоксид вуглецю та сполуки кисневі неметалів неорганічні інші

  20.11.13

  Повітря рідке та стиснене

  20.11.9

  Роботи, як частина виробництва газів промислових, виконані підрядником

  20.11.99

  Роботи, як частина виробництва газів промислових, виконані підрядником

  20.12

  Барвники та пігменти

  20.12.1

  Оксиди, пероксиди та гідроксиди

  20.12.11

  Оксид і пероксид цинку; оксид титану

  20.12.12

  Оксиди та гідроксиди хрому, марганцю, свинцю та міді

  20.12.19

  Оксиди, пероксиди та гідроксиди металів інших

  20.12.2

  Екстракти дубильні або фарбувальні; таніни та їхні похідні; речовини фарбувальні, н.в.і.у.

  20.12.21

  Барвники синтетичні органічні та препарати, виготовлені на їх основі; продукти синтетичні органічні, що використовують у якості флуоресцентних відбілювачів або люмінофорів; лаки кольорові та препарати, виготовлені на їх основі

  20.12.22

  Екстракти дубильні рослинного походження; таніни та їхні солі; ефіри прості та складні та інші похідні; барвники рослинного чи тваринного походження

  20.12.23

  Речовини дубильні синтетичні органічні; речовини дубильні неорганічні; препарати дубильні; препарати ферментні для попереднього дублення

  20.12.24

  Барвники, н.в.і.у.; продукти неорганічні, що їх використовують як люмінофори

  20.12.9

  Роботи, як частина виробництва барвників і пігментів, виконані підрядником

  20.12.99

  Роботи, як частина виробництва барвників і пігментів, виконані підрядником

  20.13

  Речовини хімічні основні неорганічні інші

  20.13.1

  Уран збагачений і плутоній; уран збіднений і торій; елементи радіоактивні інші

  20.13.11

  Уран збагачений і плутоній та їхні сполуки

  20.13.12

  Уран збіднений і торій та їхні сполуки

  20.13.13

  Елементи, ізотопи та їхні сполуки, радіоактивні інші; сплави, дисперсії, керамічні вироби та суміші, що містять елементи, ізотопи чи сполуки радіоактивні

  20.13.14

  Елементи паливні (твели), неопромінені, для ядерних реакторів

  20.13.2

  Елементи хімічні, н.в.і.у.; кислоти та сполуки неорганічні

  20.13.21

  Металоїди (неметали)

  20.13.22

  Сполуки неметалів з галогенами чи сіркою

  20.13.23

  Метали лужні та лужноземельні; метали рідкісноземельні, скандій та ітрій; ртуть

  20.13.24

  Хлорид водню; олеум; пентаоксид діфосфору; кислоти неорганічні інші; діоксид кремнію та діоксид сірки

  20.13.25

  Оксиди, гідроксиди і пероксиди; гідразин і гідроксиламін та їхні неорганічні солі

  20.13.3

  Галогеніди металів; гіпохлорити, хлорати та перхлорати

  20.13.31

  Галогеніди металів

  20.13.32

  Гіпохлорити, хлорати та перхлорати

  20.13.4

  Сульфіди, сульфати; нітрати, фосфати та карбонати

  20.13.41

  Сульфіди, сульфіти та сульфати

  20.13.42

  Фосфінати, фосфонати, фосфати, поліфосфати та нітрати (крім нітрату калію)

  20.13.43

  Карбонати

  20.13.5

  Солі металів інших

  20.13.51

  Солі оксометалевих чи пероксометалевих кислот; метали дорогоцінні в колоїдному стані

  20.13.52

  Сполуки неорганічні, н.в.і.у., у т.ч. вода дистильована; амальгами, крім амальгам з металів дорогоцінних

  Ця підкатегорія також включає:

  • сполуки органічні ртуті

  20.13.6

  Продукти хімічні основні неорганічні інші

  20.13.61

  Ізотопи, н.в.і.у., та їхні сполуки (у т.ч. вода важка)

  20.13.62

  Ціаніди, оксиди ціанідів та ціаніди комплексні; фульминати, ціанати та тіоціанати; силікати; борати; перборати; солі неорганічних кислот чи пероксокислот інші

  20.13.63

  Пероксид водню

  20.13.64

  Фосфіди, карбіди, гідриди, нітриди, азиди, силіциди та бориди

  20.13.65

  Сполуки металів рідкісноземельних, ітрію або скандію

  20.13.66

  Сірка рафінована, крім сірки сублімованої, осадженої та колоїдної

  20.13.67

  Пірити заліза випалені

  20.13.68

  Кварц п’єзоелектричний; камені дорогоцінні чи напівдорогоцінні штучні чи реконструйовані інші, необроблені

  20.13.9

  Роботи, як частина виробництва речовин хімічних основних неорганічних інших, виконані підрядником

  20.13.99

  Роботи, як частина виробництва речовин хімічних основних неорганічних інших, виконані підрядником

  20.14

  Речовини хімічні основні органічні інші

  20.14.1

  Вуглеводні та їхні похідні

  20.14.11

  Вуглеводні ациклічні

  20.14.12

  Вуглеводні циклічні

  20.14.13

  Хлоровані похідні ациклічних вуглеводнів

  20.14.14

  Сульфовані, нітровані, нітрозовані похідні вуглеводнів, галогеновані чи негалогеновані

  20.14.19

  Похідні вуглеводнів інші

  20.14.2

  Спирти, феноли, фенолоспирти та їхні галогеновані, сульфовані, нітровані чи нітрозовані похідні; спирти жирні технічні

  20.14.21

  Спирти жирні технічні

  20.14.22

  Спирти одноатомні

  20.14.23

  Діоли (двохатомні спирти), спирти багатоатомні, спирти циклічні та їхні похідні

  20.14.24

  Феноли; фенолоспирти та похідні фенолів

  20.14.3

  Кислоти монокарбонові жирні технічні; кислоти карбонові та їхні похідні

  20.14.31

  Кислоти монокарбонові жирні технічні; олії кислотні після рафінування

  20.14.32

  Кислоти монокарбонові ациклічні насичені та їхні похідні

  20.14.33

  Кислоти монокарбонові ненасичені, цикланові, цикленові чи циклотерпенові ациклічні полікарбонові кислоти та їхні похідні

  20.14.34

  Кислоти ароматичні полікарбонові та карбонові з додатковими кисневмісними функціональними групами; їхні похідні, крім кислоти саліцилової та її солей

  20.14.4

  Сполуки органічні з азотовмісними функціональними групами

  20.14.41

  Сполуки з амінною функціональною групою

  20.14.42

  Аміносполуки з кисневою функціональною групою, крім лізина та глутамінової кислоти

  20.14.43

  Уреїни та уреїди; сполуки з карбоксимідною функціональною групою, сполуки з нітрильною функціональною групою; їхні похідні

  20.14.44

  Сполуки з іншими азотовмісними функціональними групами

  20.14.5

  Сполуки сіркоорганічні та сполуки органічно-неорганічні інші; сполуки гетероциклічні, н.в.і.у.

  20.14.51

  Сполуки сіркоорганічні та сполуки органічно-неорганічні інші

  20.14.52

  Сполуки гетероциклічні, н.в.і.у.; кислоти нуклеїнові та їхні солі

  20.14.53

  Ефіри складні фосфорної кислоти та їхні солі, ефіри складні інших неорганічних кислот (крім складних ефірів галогеноводнів) та їхні солі; їхні галогеновані, сульфовані, нітровані чи нітрозовані похідні

  20.14.6

  Ефіри прості, пероксиди органічні, епоксиди, ацеталі та напівацеталі; сполуки органічні інші

  20.14.61

  Сполуки з альдегідною функціональною групою

  20.14.62

  Сполуки з кетоновою та з хіноновою функціональними групами

  20.14.63

  Ефіри прості, пероксиди органічні, епоксиди, ацеталі та напівацеталі, їхні похідні

  20.14.64

  Ферменти (ензими) та сполуки органічні інші, н.в.і.у.

  20.14.7

  Продукти хімічні основні органічні різноманітні

  20.14.71

  Похідні рослинних або смолистих продуктів

  20.14.72

  Вугілля деревне

  20.14.73

  Масла та продукти інші високотемпературної перегонки (дистиляції) смоли кам’яновугільної, продукти подібні

  20.14.74

  Спирт етиловий неденатурований із вмістом спирту не менше 80 об. %

  20.14.75

  Спирт етиловий та спирти інші, денатуровані, будь-якої концентрації

  20.14.8

  Залишки лужні від виробництва целюлози (маси паперової), крім олії талової

  20.14.80

  Залишки лужні від виробництва целюлози (маси паперової), крім олії талової

  20.14.9

  Роботи, як частина виробництва речовин хімічних основних органічних інших, виконані підрядником

  20.14.99

  Роботи, як частина виробництва речовин хімічних основних органічних інших, виконані підрядником

  20.15

  Добрива та сполуки азотні

  20.15.1

  Кислота азотна; кислоти сульфоазотні; аміак

  20.15.10

  Кислота азотна; кислоти сульфоазотні; аміак

  20.15.2

  Хлорид амонію; нітрити

  20.15.20

  Хлорид амонію; нітрити

  20.15.3

  Добрива азотні, мінеральні чи хімічні

  20.15.31

  Сечовина

  20.15.32

  Сульфат амонію

  20.15.33

  Нітрат амонію

  20.15.34

  Солі подвійні та суміші нітрату кальцію та нітрату амонію

  20.15.35

  Суміші нітрату амонію з карбонатом кальцію чи іншими неорганічними речовинами, що не є добривами

  20.15.39

  Добрива азотні інші та їхні суміші

  20.15.4

  Добрива фосфатні, мінеральні або хімічні

  20.15.41

  Суперфосфати

  20.15.49

  Добрива фосфатні інші

  20.15.5

  Добрива калійні, мінеральні або хімічні

  20.15.51

  Хлорид калію (калій хлористий)

  20.15.52

  Сульфат калію

  20.15.59

  Добрива калійні інші

  20.15.6

  Нітрат натрію

  20.15.60

  Нітрат натрію

  20.15.7

  Добрива, н.в.і.у.

  20.15.71

  Добрива з вмістом трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію

  20.15.72

  Гідроортофосфат діамонію (діамонійфосфат)

  20.15.73

  Моноамонійфосфат

  20.15.74

  Добрива з вмістом двох поживних елементів: азоту та фосфору

  20.15.75

  Добрива з вмістом двох поживних елементів: фосфору та калію

  20.15.76

  Нітрати калію

  20.15.79

  Добрива мiнеральнi або хiмiчнi з вмістом не менше двох поживних елементів (азоту, фосфату, калію), н.в.і.у.

  20.15.8

  Добрива тваринного чи рослинного походження, н.в.і.у.

  20.15.80

  Добрива тваринного чи рослинного походження, н.в.і.у.

  Ця підкатегорія також включає:

  • ґрунт для садіння рослин, що їх вирощують у горщиках, у якому торф є основним складовим компонентом
  • суміші з ґрунту природного, піску, глини та добрив мінеральних для рослин, що їх вирощують у горщиках
  • біогумус, гній, послід тощо

  20.15.9

  Роботи, як частина виробництва добрив і сполук азотних, виконані підрядником

  20.15.99

  Роботи, як частина виробництва добрив і сполук азотних, виконані підрядником

  20.16

  Пластмаси у первинних формах

  20.16.1

  Полімери етилену в первинних формах

  20.16.10

  Полімери етилену в первинних формах

  20.16.2

  Полімери стиролу в первинних формах

  20.16.20

  Полімери стиролу в первинних формах

  20.16.3

  Полімери вінілхлориду або олефінів галогенованих інших, у первинних формах

  20.16.30

  Полімери вінілхлориду або олефінів галогенованих інших, у первинних формах

  20.16.4

  Поліацеталі, полімери простих ефірів інші та смоли епоксидні, в первинних формах; полікарбонати, смоли алкідні, полімери складних ефірів алільного спирту та полімери складних ефірів інші, в первинних формах

  20.16.40

  Поліацеталі, полімери простих ефірів інші та смоли епоксидні, в первинних формах; полікарбонати, смоли алкідні, полімери складних ефірів алільного спирту та полімери складних ефірів інші, в первинних формах

  20.16.5

  Пластмаси інші в первинних формах; іонообмінні смоли

  20.16.51

  Полімери пропілену або інших олефінів, у первинних формах

  20.16.52

  Полімери вінілацетату або інших складних вінілових ефірів, полімери вінілові інші, в первинних формах

  20.16.53

  Поліакрилати (полімери акрилові) в первинних формах

  20.16.54

  Поліаміди в первинних формах

  20.16.55

  Смоли карбамідні і тіокарбамідні, смоли меламінові, у первинних формах

  20.16.56

  Смоли амінові інші, смоли фенольні та поліуретани, в первинних формах

  20.16.57

  Силікони в первинних формах

  20.16.59

  Пластмаси інші в первинних формах, н.в.і.у.

  20.16.9

  Роботи, як частина виробництва пластмас у первинних формах, виконані підрядником

  20.16.99

  Роботи, як частина виробництва пластмас у первинних формах, виконані підрядником

  20.17

  Каучук синтетичний у первинних формах

  20.17.1

  Каучук синтетичний у первинних формах

  20.17.10

  Каучук синтетичний у первинних формах

  20.17.9

  Роботи, як частина виробництва каучуку синтетичного в первинних формах, виконані підрядником

  20.17.99

  Роботи, як частина виробництва каучуку синтетичного в первинних формах, виконані підрядником

  20.2

  Пестициди та продукція агрохімічна інша

  20.20

  Пестициди та продукція агрохімічна інша

  20.20.1

  Пестициди та продукція агрохімічна інша

  20.20.11

  Інсектициди

  20.20.12

  Гербіциди

  20.20.13

  Засоби проти проростання та регулятори росту рослин

  20.20.14

  Засоби дезінфекуючі

  20.20.15

  Фунгіциди

  20.20.19

  Пестициди інші та продукти агрохімічні інші

  20.20.9

  Роботи, як частина виробництва пестицидів і продукції агрохімічної іншої, виконані підрядником

  20.20.99

  Роботи, як частина виробництва пестицидів і продукції агрохімічної іншої, виконані підрядником

  20.3

  Фарби, лаки та продукція подібна, фарба друкарська та мастики

  20.30

  Фарби, лаки та продукція подібна, фарба друкарська та мастики

  20.30.1

  Фарби та лаки на основі полімерів

  20.30.11

  Фарби та лаки на основі акрилових або вінілових полімерів, у водному середовищі

  20.30.12

  Фарби та лаки на основі поліефірів, акрилових і вінілових полімерів, у неводному середовищі; розчини

  20.30.2

  Фарби та лаки, інші, та пов’язана із ними продукція; фарби художні та фарба друкарська

  20.30.21

  Пігменти готові, глушники скла та фарби, емалі та глазурі склоподібні, ангоби, глянси рідкі та продукція подібна; фрита склоподібна (склоцемент)

  20.30.22

  Фарби та лаки, інші; сикативи готові

  20.30.23

  Фарби художні, учнівські чи для оформлення вивісок, барвники відтінкові, фарби аматорські та продукція подібна

  20.30.24

  Фарба друкарська

  20.30.9

  Роботи, як частина виробництва фарб, лаків і продукції подібної, фарби друкарської та мастик, виконані підрядником

  20.30.99

  Роботи, як частина виробництва фарб, лаків і продукції подібної, фарби друкарської та мастик, виконані підрядником

  20.4

  Мило та засоби мийні, засоби для чищення та полірування, засоби парфумні та косметичні

  20.41

  Мило та засоби мийні, засоби для чищення та полірування

  20.41.1

  Гліцерин

  20.41.10

  Гліцерин

  20.41.2

  Речовини поверхнево-активні органічні, крім мила

  20.41.20

  Речовини поверхнево-активні органічні, крім мила

  20.41.3

  Мило, засоби мийні та засоби для чищення

  20.41.31

  Мило, речовини і засоби поверхнево-активні органічні, які використовують у якості мила; папір, вата, повсть, фетр і матеріали неткані, просочені або покриті милом чи мийним засобом

  20.41.32

  Засоби мийні та засоби для чищення

  20.41.4

  Засоби для одоризування та воски

  20.41.41

  Препарати для ароматизування чи дезодорування приміщень

  20.41.42

  Воски штучні та воски готові

  20.41.43

  Засоби полірувальні та креми для догляду за взуттям, меблями, підлогою, кузовами автомобілів, склом або металом

  20.41.44

  Пасти, порошки та інші засоби для чищення

  20.41.9

  Роботи, як частина виробництва мила та засобів мийних, засобів для чищення та полірування, виконані підрядником

  20.41.99

  Роботи, як частина виробництва мила та засобів мийних, засобів для чищення та полірування, виконані підрядником

  20.42

  Засоби парфумні та косметичні

  20.42.1

  Засоби парфумні та косметичні

  20.42.11

  Парфуми та вода туалетна

  20.42.12

  Засоби для макіяжу губ та очей

  20.42.13

  Засоби для манікюру і педикюру

  20.42.14

  Пудра косметична і туалетна

  20.42.15

  Засоби косметичні для макіяжу чи догляду за шкірою (у т.ч. засоби сонцезахисні та для засмаги), н.в.і.у.

  20.42.16

  Шампуні, лаки для волосся, засоби для тривалої завивки чи випрямлення волосся

  20.42.17

  Лосьйони та засоби для догляду за волоссям інші, н.в.і.у.

  20.42.18

  Засоби для гігієни ротової порожнини і зубів (у т.ч. пасти і порошки фіксуючі для зубних протезів), нитки зубні

  20.42.19

  Засоби для гоління; дезодоранти для тіла та антіперспіранти; засоби для прийняття ванн; засоби парфумні, косметичні і туалетні, інші, н.в.і.у.

  20.42.9

  Роботи, як частина виробництва засобів парфумних і косметичних, виконані підрядником

  20.42.99

  Роботи, як частина виробництва засобів парфумних і косметичних, виконані підрядником

  20.5

  Продукція хімічна інша

  20.51

  Речовини вибухові

  20.51.1

  Речовини вибухові готові; шнури вогнепровідні; капсулі ударні чи детонатори; запали; детонатори електричні; феєрверки

  20.51.11

  Порохи та речовини вибухові готові

  20.51.12

  Шнури вогнепровідні; шнури детонувальні; капсулі; запали; детонатори електричні

  20.51.13

  Феєрверки

  20.51.14

  Ракети сигнальні, ракети дощові, сигнали туманні та засоби піротехнічні інші, крім феєрверків

  20.51.2

  Сірники

  20.51.20

  Сірники

  20.51.9

  Роботи, як частина виробництва речовин вибухових, виконані підрядником

  20.51.99

  Роботи, як частина виробництва речовин вибухових, виконані підрядником

  20.52

  Клеї

  20.52.1

  Клеї

  20.52.10

  Клеї

  20.52.9

  Роботи, як частина виробництва клеїв, виконані підрядником

  20.52.99

  Роботи, як частина виробництва клеїв, виконані підрядником

  20.53

  Олії ефірні

  20.53.1

  Олії ефірні

  20.53.10

  Олії ефірні

  20.53.9

  Роботи, як частина виробництва олій ефірних, виконані підрядником

  20.53.99

  Роботи, як частина виробництва олій ефірних, виконані підрядником

  20.59

  Продукція хімічна інша, н.в.і.у.

  20.59.1

  Фотопластинки та фотоплівка, плівка для миттєвих фотознімків; фотохімікати та речовини незмішані для використання у фотографії

  20.59.11

  Фотоплатівки та фотоплівка, плівка для миттєвих фотознімків, світлочутливі, неекспоновані; фотопапір

  20.59.12

  Емульсії фотографічні; фотохімікати, н.в.і.у.

  20.59.2

  Жири та олії тваринного чи рослинного походження, хімічно модифіковані; суміші жирів та олій тваринного чи рослинного походження, нехарчові

  20.59.20

  Жири та олії тваринного чи рослинного походження, хімічно модифіковані; суміші жирів та олій тваринного чи рослинного походження, нехарчові

  20.59.3

  Чорнила для писання і креслення, чорнила інші

  20.59.30

  Чорнила для писання і креслення, чорнила інші

  20.59.4

  Засоби мастильні; присадки; антифризи готові

  20.59.41

  Засоби мастильні

  20.59.42

  Засоби антидетонатаційні; присадки до палива і засобів мастильних та продукція подібна

  20.59.43

  Рідини гальмівні гідравлічні; антифризи та антиобліднювачі готові

  20.59.5

  Продукти хімічні різноманітні

  20.59.51

  Пептони, речовини білкові інші та їхні похідні, н.в.і.у.; порошок зі шкіри (голинний порошок)

  20.59.52

  Пасти для ліплення; віск стоматологічний та інші матеріали на основі гіпсу, які використовують в стоматології; суміші та заряди для вогнегасників; середовища живильні для вирощування культур мікроорганізмів; реагенти діагностичні або лабораторні, складні, н.в.і.у.

  20.59.53

  Елементи хімічні леговані у формі дисків та сполуки хімічні леговані для використання в електроніці

  20.59.54

  Вугілля активоване

  20.59.55

  Засоби апретувальні, препарати для прискорення фарбування або закріплення барвників, продукція подібна

  20.59.56

  Засоби для травлення металевих поверхонь; флюси; прискорювачі вулканізації каучуку готові; пластифікатори та стабілізатори для гуми чи пластмас багатоскладові; каталізатори, н.в.і.у.; алкілбензоли змішані та алкілнафталіни змішані, н.в.і.у.

  20.59.57

  Речовини в’яжучі для використання у виробництві ливарних форм або стержнів; продукти хімічні

  20.59.59

  Продукти хімічні різноманітні інші, н.в.і.у.

  20.59.6

  Желатин і його похідні, у т.ч. альбуміни молочні

  20.59.60

  Желатин і його похідні, у т.ч. альбуміни молочні

  20.59.9

  Роботи, як частина виробництва продукції хімічної іншої, н.в.і.у., виконані підрядником

  20.59.99

  Роботи, як частина виробництва продукції хімічної іншої, н.в.і.у., виконані підрядником

  20.6

  Волокна штучні та синтетичні

  20.60

  Волокна штучні та синтетичні

  20.60.1

  Волокна синтетичні

  20.60.11

  Джгут і волокна синтетичні штапельні  не кардочесані і не гребенечесані

  20.60.12

  Нитки високоміцні з поліаміду та поліефіру

  20.60.13

  Нитки філаментні синтетичні інші, одиночні

  20.60.14

  Нитки монофіламентні синтетичні; нитки стрічкові та подібні, з синтетичних текстильних матеріалів

  20.60.2

  Волокна штучні

  20.60.21

  Джгут штучний та волокна штучні штапельні, не піддані кардо- чи гребенечесанню

  20.60.22

  Нитки високоміцні з віскози

  20.60.23

  Нитки філаментні штучні інші, одиночні

  20.60.24

  Нитки монофіламентні штучні; нитки стрічкові та подібні, з штучних текстильних матеріалів

  20.60.9

  Роботи, як частина виробництва волокон штучних і синтетичних, виконані підрядником

  20.60.99

  Роботи, як частина виробництва волокон штучних і синтетичних, виконані підрядником