Головна Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий

  Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий

                           ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
   
   
                         ГЕНЕРАЛЬНІ ПЛАНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
                                       ПІДПРИЄМСТВ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                     ДБН Б.2.4-3-95
   
                                    Видання офіційне
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
              Державний комітет у справах містобудування і архітектури
                          (Держкоммістобудування України)
   
                                 Київ 1995
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   РОЗРОБЛЕНІ:                 Об'єднанням УкрНДІагропроект
                               (ведуча): канд. екон. наук
                               О.Ф.Омельченко - керівник;
                               С.І.Телюк - відповідальний
                               виконавець; канд.техн.наук
                               Ю.І.Кошиць; Ю.А.Куров,
                               М.С.Шкурка; канд.арх.В.І.Райко;
                               Ю.Л.Замський, Є.О.Ляшук,
                               О.М.Марченко, В.С.Шеремет.
   
                               Інститутом УкрНДІПРОцивільсільбуд:
                               Т.М.Штейнгель.
   
                               Українським науковим гігієнічним
                               центром МОЗ України: канд.мед.наук
                               М.П.Вашкулат.
   
                               УкрНДІ ветеринарної медицини:
   
                               д-р.вет.наук М.Ф.Ященко.
   
   
                               Мінсільгосппродом України:
   
                               В.П.Яковенко, І.І.Бровко; канд.вет.
                               наук В.А.Мотузенко.
   
                               УкрНДІ пожежної безпеки МВС України:
                               М.В.Гузій, В.В.Денисенко.
   
   
   
   
   
  ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО   Головним управлінням будівельної
  ЗАТВЕРДЖЕННЯ:                науки, проектно-вишукувальних робіт,
                               норм та стандартів
                               Держкоммістобудування України.
   
   
   
   
   
  ЗАТВЕРДЖЕНІ:                 Наказом Держкоммістобудування
                               України від 27 січня 1995 р. N 17 та
                               введені в дію з І лютого 1995 р.
   
   
   
   
   
   
             З введенням в дію ДБН Б.2.4-3-95 втрачає силу на території
                               України СНиП П-97-76.
   
   
   
   
   
   
                               
   
   
   
   
                   ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
   
  -------------------------------------------------------------------
  |Генеральні плани сільськогосподарських      ДБН Б.2.4-3-95       |
  |підприємств                                                      |
  |                                            Вводяться вперше     |
  -------------------------------------------------------------------
   
   
       1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
   
       1.1. Державні будівельні норми України "Генеральні плани сіль-
  ськогосподарських підприємств" поширюються на проектування генера-
  льних планів нових та реконструкцію діючих державних та колективних
  сільськогосподарських підприємств, а також підприємств в селянських
  (фермерських) та інших форм власності господарствах.
       Норми обов'язкові для всіх органів державного управління та
  місцевого самоврядування.
   
       1.2. Дані норми повинні враховуватись також при розробці гене-
  ральних планів виробничих зон сільських поселень.
   
       1.3. Генеральний план виробничої зони сільського поселення роз
  робляється у складі проектно-планувальної документації (генеральний
  план та ПДП сільського поселення) на підставі схеми або проекту ра-
  йонного планування.
       Генеральний план сільськогосподарського підприємства розробля-
  ється у складі проектно-кошторисної документації для конкретного
  будівництва (ескізний проект, проект, робоча документація).
       У складі ТЕО може розроблятись схема генерального плану сіль-
  ськогосподарського підприємства.
   
       1.4. Генеральний план виробничої зони розробляється на розра-
  хунковий термін, що відповідає терміну, на який складено генераль-
  ний план сільського поселення. Як правило, його розрахунковий тер-
  мін складає 20-25 років.
   
       1.5. До сільськогосподарських підприємств, на які поширюються
  ці норми, відносяться:
       - рослинницькі підприємства, які включають в себе культивацій-
         ні споруди (теплиці, парники, оранжереї), рільничі об'єкти,
         садівничі та виноградарські комплекси тощо;
       - тваринницькі підприємства, до яких входять товарні та племі-
         нні ферми великої рогатої худоби, свиноферми та свинофабри-
         ки, вівцеферми, кролівничі та звірівницькі ферми, кінні за-
         води тощо;
       - птахівничі підприємства, що поділяються на товарні та племі-
         нні птахофабрикки та птахоферми, на підприємства по виробни-
         цтву яєць та м'яса птиці, а також по вирощуванню гібридної
         птиці для товарних господарств і інкубаторно-птахівничі ста-
         нції для виробництва добового молодняка птиці та інші;
       - підприємства по зберіганню сільськогосподарської продукції,
         до яких відносяться склади зберігання сільськогосподарської
         продукції - зерна, овочів, картоплі, фруктів, винограду;
       - підприємства по виробництву кормів-комбікормів, заводи віта-
         мінно-трав'янистого борошна, м'ясокісткового борошна;
       - заводи та цехи по переробці продукції тваринництва: м'яса,
         молока;
       - заводи та цехи по переробці продукції рослинництва: зерна,
         овочів, фруктів, тютюну, хмелю тощо;
       - підприємства виробничо-технічного обслуговування, які вклю-
         чають: бази зберігання нафтопродукції, мінеральних добрив та
         пестицидів, сільськогосподарської техніки та запасних частин,
         підприємства по ремонту сільськогосподарських машин та тран-
         спорту, пожежні депо, підприємства будівельної індустрії
         тощо;
       - районні ветлікарні, бази зооветеринарного забезпечення;
       - станції біологічного захисту рослин, заводи кормових антибі-
         отиків, скотобази, бойні, рибні господарства, підприємства
         по переробці риби, відходів тваринництва, цехи вторинного
         використання відходів, виробництво сухого курячого посліду
   
                                    - 2 -
   
         тощо;
       - котельні, об'єкти водопостачання та каналізації, очисні спо-
         руди, звалища твердих відходів, гноєсховища, об'єкти газопо-
         стачання;
       - селянські (фермерські) та орендні підприємства всіх напрям-
         ків господарської діяльності;
       - підсобні сільськогосподарські підприємства промислових під-
         приємств.
   
       1.6. При розробці генеральних планів сільськогосподарських
  *підприємств поряд з положенням цих норм слід також керуватися
  ДБН 360-92, ДБН Б.2.4-1-94, СаНПіН 5.02-12/н, вимогами діючих сані-
  тарних норм та норм технологічного проектування.
   
        2. РОЗМІЩЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА
           ВИРОБНИЧИХ ЗОН СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ
   
       2.1. Сільськогосподарські підприємства або групи підприємств
  слід розміщувати на майданчику, передбаченому схемою або проектом
  районного планування, генеральним планом населеного пункту, проек-
  том планування виробничої зони сільського поселення.
       Сільськогосподарські підприємства, будови та споруди селянсь-
  ких (фермерських) господарств, в залежності від розмірів та потуж-
  ності, можуть розміщуватись:
       - у виробничих зонах сільських поселень;
       - на фермерських землях при дотриманні санітарних, зооветери-
         нарних та протипожежних вимог з урахуванням функціонального
         зонування території (хуторська система).
       Селянські господарства можуть складатись з поодиноких садиб
  або бути зблокованними з декількох садиб с можливим об'єднанням
  (блокуванням) окремих приміщень та будівель. У цьому разі вирішує-
  ться планування єдиним архітектурно-планувальним комплексом житло-
  вої та виробничої зон.
       Ферми можуть бути як одного напрямку виробництва, так і змі-
  шаного типу.
   
       2.2. У виробничих зонах сільських поселень слід розміщувати
  підприємства: тваринницькі, птахівничі та звірівницькі ферми, під-
  приємства по зберіганню та переробці сільськогосподарської продук-
  ції, цехи по вторинному використанню відходів, ремонту, технічному
  обслуговуванню та зберіганню сільськогосподарських машин та автомо-
  білей, по виготовленню будівельних конструкцій, виробів та деталей
  з місцевих матеріалів, ветеринарні установи, теплиці та парники,
  промислові цехи сільськогосподарських підприємств, матеріальні
  склади, транспортні, енергетичні та інші об'єкти, пов'язані з під-
  приємствами, що проектуються, а також комунікації, що забезпечують
  внутрішні та зовнішні зв'язки об'єктів виробничої зони.
       Розміщувати та визначати потужності тваринницьких та птахівни-
  чих підприємств слід виходячи з наявності землі, на якій повинні
  бути використані органічні речовини, що знаходяться у відходах ви-
  робництва цих піприємств, або органічні добрива - відходи виробниц-
  тва.
   
       2.3. Для розміщення сільськогосподарських підприємств, буді-
  вель та споруд слід вибирати майданчики під забудову та під траси
  інженерних мереж на землях, непридатних для сільського господарст-
  ва, або на сільськогосподарських землях гіршої якості.
       Розміщення сільськогосподарських підприємств на землях держав-
  ного лісового фонду не дозволяється.
       Допускається розміщення підприємств на ділянках, вільних від
  лісу, при погодженні з органами охорони природи, лісового господар-
  ства та органами санепіднагляду. Відстань до масивів лісу та заля-
  гання торфу приймається згідно з обов'язковим додатком 6.
       Розміщення сільськогосподарських підприємств, будівель та спо-
  руд на орних, зрошувальних та осушених землях, на землях, зайнятих
  багаторічними плодовими насадженнями та виноградниками, водоохорон-
  ними, захисними та іншими лісами першої групи дозволяється лише у
  виключних випадках при належному техніко-економічному обгрунтуванні
  та погодженні з місцевими органами влади.
       Для ведення селянських (фермерських) господарств та будівницт-
  ва на них сільськогосподарських підприємств надаються земельні ді-
   
                                    - 3 -
   
  лянки відповідно до Закону про "Земельний кодекс України".
   
       2.4. Розміщення сільськогосподарських підприємств не допускає-
  ться:
       - на територяіх, де залягають корисні копалини, без погодження
         з органами Державного гірничого нагляду;
       - в небезпечних зонах відвалу гірських порід вугільних та сла-
         нцевих шахт і збагачувальних фабрик;
       - в зонах сельових потоків, сніжних лавин та зсувів, що можуть
         загрожувати забудові, життю працюючих та експлулатації під-
         приємств, будівель та споруд;
       - в першому, другому та третьому поясах зон санітарної охорони
         джерел водопостачання поселень згідно з "Положенням про по-
         рядок проектування та експлуатації зон санітарної охорони
         джерел водопостачання й водопроводів господарсько-питного
         призначення" N 2640-82 не дозволяється розміщення тваринни-
         цьких ферм, птахофабрик, тепличних підприємств, відкритих
         майданчиків для автомашин та сільськогосподарських ремонт-
         них майстерень, складів мінеральних добрив та отрутохіміка-
         тів, а також складів пально-мастильних матеріалів, кладовищ,
         скотомогильників, полів зрошення та фільтрації.
   
       2.5. Розміщення сільськогосподарських підприємств не допускає-
  ться:
       - в першій та другій зонах санітарної охорони курортів;
       - на землях зелених зон міст, включаючи землі міських лісів;
       - на земельних ділянках, забруднених органічними та радіоакти-
         вними речовинами до закінчення терміну, встановленого сані-
         тарно-епідеміологічною та ветеринарною службами;
       - на землях заповідників, заказників;
       - в зонах охорони пам'ятників історії та культури в сельбищній
         зоні поселень.
   
       2.6. Розміщення будівель, споруд і комунікацій сільськогоспо-
  дарських підприємств в першій. другій та третій зонах округів сані-
  тарної охорони курортів допускається згідно з вказівками ДБН 360-92
  та при умові погодження проекту з місцевими органами влади, саніта-
  рно-епідеміологічною службою та курортним управлінням, якому нале-
  жить курорт.
   
       2.7. Вибір майданчиків під будівництво сільськогосподарських
  підприємств, будівель та споруд повинен бути обгрунтований техніко-
  економічними підрахунками на основі результатів розгляду варіантів
  можливого їх розміщення з урахуванням найбільш економічного вико-
  ристання земель та відшкодування збитків, заподіяних вилученням зе-
  млі та втрат сільськогосподарського виробницта, пов'язаних з вилу-
  ченням сільськогосподарських угідь.
       При розміщенні сільськогосподарських підприємств та виробничих
  зон необхідно забезпечити їх раціональний взаємний зв'язок з метою
  створення умов для мінімальних витрат часу на трудові пересування.
   
       2.8. Територія, що призначається під будівництво сільськогос-
  подарських підприємств, повинна мати достатні розміри для розміщен-
  ня всього комплексу будівель та споруд.
       Резервування земельних ділянок для розширення сільськогоспода-
  рських підприємств або об'єктів допускається, як правило, за раху-
  нок земель, які знаходяться за межами майданчиків зазначених під-
  приємств або об'єктів.
       З цією метою при виборі майданчиків повинна передбачатися мож-
  ливість додаткового відведення суміжних земельних ділянок у встано-
  вленому порядку.
       Резервування земельних ділянок на майданчиках сільськогоспода-
  рських підприємств допускається передбачати тільки відповідно до
  завдання на проектування при відповідних техніко-економічних обгру-
  нтуваннях.
   
       2.9. При розміщенні сільськогосподарських підприємств, буді-
  вель та споруд на прибережних ділянках річок або водойм планувальні
  позначки майданчиів підприємств повинні прийматися не менше ніж на
  0,5 м вище за розрахунковий рівень води з урахуванням підпору та
  ухилу водотоку, а також розрахункової висоти хвилі та її нагону.
   
                                    - 4 -
   
       Для підприємств з терміном експлулатації більш як 10 років за
  розрахунковий рівень слід приймати вищий рівень води з можливим
  повторенням один раз за 50 років, а для підприємств з терміном екс-
  плуатації не більше 10 років - раз в 10 років.
       Будівництво на ділянках з частішим повторенням вищого рівня
  дозволяється при відповідному техніко-економічному обгрунтуванні та
  за умови зведення необхідних споруд по захисту підприємств від за-
  топлення.
       Вимоги цього пункту не розповсюджуються на сільськогосподарсь-
  кі підприємства, будівлі та споруди, що допускають згідно з умовами
  експлуатації короткострокове затоплення. При цьому необхідно дотри-
  муватися вимог по захисту водойм від забруднення. Біля річок та во-
  дойм слід передбачати під'їзди (ділянки) і пірси для забирання води
  пожежними автомашинами.
       Прибережні смуги річок установлюються по обох берегах річок
  уздовж урізу води за вширшки:
       - для річок завдовжки понад 100 км - до 100 м;
       - для річок завдовжки 50-100 км - до 50 м;
       - для річок завдовжки до 50 км - не менше 20 м.
       Уздовж берегів водойм прибережні смуги установлюються завширш-
  ки не менше 20 м від урізу води. Розміри водоохоронних зон треба
  приймати згідно з ДБН 360-92 п. 10.17.
       У водоохоронних зонах прибережних смуг забороняється розміщен-
  ня полігонів для твердих побутових відходів та неутилізованих від-
  ходів, складів нафтопродуктів.
   
       2.10. При розміщенні сільськогосподарських підприємств на при-
  бережних ділянках водойм та при відсутності безпосередніх зв'язків
  підприємств з ними слід передбачати незабудовану берегову смугу за-
  вширшки до 100 м залежно від довжини річки, але не менше 40 м.
   
       2.11. При розміщенні складів мінеральних добрив та хімічних
  засобів захисту рослин повинні бути проведені заходи, що виключають
  попадання шкідливих речовин у водойми, грунт і атмосферне повітря.
       Склади мінеральних добрив та хімічних засобів захисту рослин
  слід розміщувати на відстані не менше 2 км  від рибогосподарських
  водойм. В разі особливої необхідності допускається зменшення або
  збільшення відстані за умови погодження її з органами, що забезпе-
  чують охорону рибних запасів.
       На збільшення або зменшення відстані від складів мінеральних
  добрив та хімічних засобів захисту рослин до рибогосподарських во-
  дойм розробляються техніко-економічне та гігієничне обгрунтування.
       Відстані від складів мінеральних добрив та пестицидів до сіль-
  ськогосподарських підприємств, поверхневих водних об'єктів, джерел
  централізованих систем водопостачання, водопровідних споруд прийма-
  ти згідно з СНиП П-108-78, а межі зон санітарної охорони поверхне-
  вих та підземних джерел водопостачання, майданчиків водопровідних
  споруд, водогонів та санітарні заходи на території зон поверхневих
  та підземних джерел водопостачання слід встановлювати згідно з
  СНиП 2.04.02-84.
   
       2.12. При розміщенні сільськогосподарських підприємств, буді-
  вель та споруд в районі розміщення радіостанцій, складів вибухових
  речовин, матеріалів і виробів на їх основі, сильно діючих отруйних
  речовин та інших підприємств та об'єктів спеціального призначення
  відстань від підприємств, що проектуються, до вказаних об'єктів
  слід приймати згідно з відповідними нормативами, затвердженими в
  установленому порядку.
   
       2.13. Розміщення сільськогосподарських підприємств, будівель
  та споруд в районах розташування діючих та заново запроектованих
  аеропортів та аеродромів дозволяється за умови додержання вимог
  Повітраного кодексу України.
       Погодженню підлягає розміщення будівель та споруд, повітряних
  ліній зв'язку та високовольтних ліній електропередачі, які заплано-
  вано забудувати, на відстані до 10 км від межі аеродрому; будівель
  та споруд, повітряних ліній зв'язку та високовольтних ліній елект-
  ропередачі, абсолютна позначка верхівки яких перебільшує абсолютну
  позначку аеродрому на 50 м та більше, які заплановано збудувати, на
  відстані від 10 до 30 км від межі аеродрому.
   
   
                                    - 5 -
   
       2.14. Сільськогосподарські підприємства, що виділяють в атмо-
  сферу значну кількість диму, пилу або хімічних речовин неприємного
  запаху та речовин, шкідливих для організму людини, недопустимо роз-
  міщувати в замкнутих долинах, котлованах, біля підніжжя гір та ін-
  ших територіях, не забезпечених прородним провітрюванням. Склади
  горючих рідин (мастил) необхідно розміщувати на нижчих по рельефу
  місцевостях, а також з урахуванням рози вітрів по відношенню до
  котельних на твердому паливі.
       Сільськогосподарські підприємства необхідно розміщувати підвіт-
  ряно по відношенню до житлової забудови, лікувальних та дитячих за-
  кладів, підприємств по переробці продукції.
   
       2.15. Сільськогосподарські підприємства, будівлі та споруди,
  що мають технологічні процеси, які є джерелом виділення в навколи-
  шнє середовище хімічних та біологічних компонентів і шуму, шкідли-
  вого для організму, повинні відокремлюватись санітарно-захисними
  зонами від житлових і громадських будинків. Розміри санітарно-захи-
  сних зон належить приймати згідно з обов'язковим додатком 1 та са-
  нітарними нормами проектування промислових підприємств. Території
  санітарно-захисних зон не виключаються із землекористування і пови-
  нні бути використані для потреб сільського господарства тільки при
  погодженні з органами санітарного та ветеринарного нагляду.
   
       2.16. В санітарно-захисних зонах дозволяється розміщувати:
       - підприємства, окремі будівлі та споруди з виробництвом мен-
         шого класу шкідливості, ніж виробництво, для якого встанов-
         лена санітарно-захисна зона, за умови аналогічного характеру
         шкідливості;
       - лазні, пральні, гаражі, склади, сховища (крім громадських і
         спеціалізованих продовольчих);
       - будинки управлінь та конторські приміщення, крамниці, під-
         приємства громадського харчування, медпункти, дослідні лабо-
         раторії, пов'язані з обслуговуванням підприємства, що проек-
         тується, та також підприємств, що розміщені поряд;
       - стоянки громадського та приватного транспорту, місцеві та
         транзитні комунікації, ЛЕП, водопровідні та каналізаційні
         насосні станції, підземні резервуари, розсадники рослин для
         озеленення підприємства і санітарно-захисної зони.
   
       2.17. Для санітарно-захисних зон завширшки понад 100 м з боку
  сельбишної зони повинні передбачатись смуги деревно-чагарникових
  зелених насаджень завширшки не менше 50 м, а при ширині зони від 50
  до 100 м ширина смуги повинна бути не менше 20 метрів.
   
       2.18. В санітарно-захисній зоні не допускається розміщення жи-
  тлових будинків, дитячих дошкільних закладів, шкіл, лікувально-про-
  філактичних та оздоровчих закладів загального користування, установ
  відпочинку, спортивних споруд, садів, парків, садівничих товоариств
  та городів.
       На території санітарно-захисної зони не допускається розміщу-
  вати підприємства, виробничі будівлі та споруди в тих випадках, ко-
  ли виробничі шкідливості, що виділяються одним із підприємств, мо-
  жуть зашкодити здоров'ю працюючих або призвести до псування матері-
  алів, обладнання та готової продукції іншого підприємства, а також
  коли це призводить до збільшення концентрації шкідливостей в зоні
  житлової забудови вище дозволених рівнів, встановлених санітарними
  нормами проектування промислових підприємств.
   
       2.19. Траси ліній електропередачі, зв'язку та інших лінійних
  споруд повинні проходити, як правило, по межах сівозмін, вздовж
  шляхів, лісонасаджень, існуючих мереж з таким розрахунком , щоб
  забезпечити вільний доступ до комунікацій з територіі, не зайнятої
  сільськогосподарськими угіддями. При прокладенні трас електропере-
  дачі над та поблизу будівель та споруд слід враховувати вимоги Пра-
  вил улаштування електроустановок (ПУЕ).
   
             3. ГЕНЕРАЛЬНІ ПЛАНИ ВИРОБНИЧИХ ЗОН СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ТА
                ГЕНЕРАЛЬНІ ПЛАНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
   
       3.1. Генеральні плани виробничих зон сільських поселень та ге-
  неральні плани сільськогосподарських підприємств повинні мати раці-
   
                                    - 6 -
   
  ональне планування з метою створення сприятливих умов для сільсько-
  господарського виробництва, праці та відпочинку працюючих і насе-
  лення, яке мешкає в цій місцевості, при мінімальних капітальних ін-
  вестиціях та експлуатаційних витратах.
   
       3.2. Генеральні плани виробничих зон сільських поселень скла-
  даються, як правило, разом з розробкою проектів планування та забу-
  дови цих поселень.
   
       3.3. Генеральні плани конкретних сільськогосподарських підпри-
  ємств розробляються на основі раніше складеного генерального плану
  виробничої зони сільського поселення, розробленого на підставі схе-
  ми або проекту районного планування.
       Якщо для даного сільського поселення генеральний план (або
  проект планування та забудови) виробничої зони не розроблявся, або
  був розроблений, але не відповідає сучасним вимогам, розробляється
  безпосередньо генеральний план конкретного сільськогосподарського
  підприємства в поєднанні з навколишнім плануванням та забудовою і
  врахуванням перспективного розвитку цієї території.
   
       3.4. При розробці генеральних планів виробничих зон сільських
  поселень та генеральних планів сільськогосподарських підприємств
  слід передбачати:
       - планувальний зв'язок виробничої та сельбищної зон. Зонування
         виробничої території на окремі її види: виробничу основну,
         складську, адміністративну та ін.;
       - максимальну кооперацію сільськогосподарських та промислових
         підприємств на єдиній земельній ділянці та організацію зага-
         льних об'єктів підсобного та обслуговуючого призначення;
       - розміщення підприємств, будинків та споруд з дотриманням мі-
         німальних, зооветеринарних, санітарних та протипожежних роз-
         ривів між ними та з максимально можливим блокуванням будівель
         та споруд;
       - створення єдиного архітектурного ансамблю з урахуванням при-
         родно-кліматичних, геологічних та інших місцевих умов;
       - задоволення комплексних технологічних та інженерно-технічних
         умов;
       - надійний захист навколишнього середовища (грунту, атмосфер-
         ного повітря, підземних вод, поверхневих водойм тощо) від
         хімічного та біологічного забруднення виробничими відходами
         і викидами в атмосферу та захист від шуму;
       - можливість розширення виробничої зони на перспективу;
       - високу техніко-економічну ефективність планувальних рішень;
       - виконання будівельно-монтажних робіт індустріальними метода-
         ми;
       - можливість будівництва і введення підприємства та окремих
         об'єктів в експлуатацію пусковими комплексами;
       - відновлення земель, порушених при будівництві, та збереження
         і подальше використання знятого родючого шару грунту.
   
       3.5. При розробці генеральних планів виробничих зон сільських
  поселень, що реконструюються, та генеральних планів сільськогоспо-
  дарських підприємств, що підлягають реконструкції, слід передбачати:
       - концентрацію виробничих об'єктів на одній земельній ділянці;
       - планування та забудову виробничих зон з виявленням земельних
         ділянок для розширення сільськогосподарських підприємств, що
         реконструюються, та розміщення нових сільськогосподарських
         підприємств;
       - максимальне використання існуючих основних виробничих фондів,
         будівель, споруд, інженерних мереж та елементів благоустрою;
       - ліквідацію малодіяльних під'їзних шляхів;
       - ліквідацію невеликих та застарілих підприємств і об'єктів,
         які не мають земельних ділянок для подальшого розвитку, а
         також підприємств і об'єктів, в яких відпала потреба, або
         які мають негативний вплив на сельбищну зону, сусідні під-
         приємства та навколишнє середовище;
       - послідовну ліквідацію виробничих центрів, які за своїм роз-
         міщенням та технології не відповідають санітарно-гігієничним
         умовам та протипожежним нормам;
       - обов'язкову рекультивацію земельних ділянок ліквідованих
         підприємств та об'єктів;
   
                                    - 7 -
   
       - покращення благоустрою виробничих територій та санітарно-за-
         хисних зон, підвищення архітектурного рівня забудови;
       - організацію майданчиків для стоянки автомобільного транспорту;
       - техніко-економічну ефективність планувальних рішень.
   
       3.6. Для сільськогосподарських підприємств, що підлягають ре-
  конструкції та виділяють виробничі шкідливості, необхідно передба-
  чати впровадження більш досконалої технології виробництва, викорис-
  тання більш ефективних методів та установок для уловлювання вироб-
  ничих викидів та утилізації гною.
   
       3.7. Території виробничих зон, як правило, не повинні розділя-
  тися на окремі ділянки залізницею або автомобільними шляхами зага-
  льної мережі, а також річками.
       На окремих відособлених земельних ділянках виробничих зон
  сільських поселень слід розміщувати підприємства та об'єкти, саніта-
  рно-захисна зона яких перевищує 500 метрів.
   
       3.8. Тваринницькі, птахівничі, звірівницькі ферми, ветеринарні
  заклади та підприємства по виробництву молока, м'яса та яєць на
  промисловій основі слід розміщувати з підвітряного боку по відношен-
  ню до інших сільськогосподарських об'єктів та сельбищної зони з
  урахуванням річної рози вітрів.
       Склади мінеральних добрив та хімічних засобів захисту рослин
  слід розміщувати з підвітряного боку по відношенню до житлових,
  громадських та виробничих будівель з урахуванням річної рози вітрів.
       Споруди систем видалення, обробки, зберігання, обеззаражування,
  підготовки та використання гною, гнойових стоків та посліду слід
  розміщувати по відношенню до тваринницьких будівель і житлової забу-
  дови з підвітряного боку до пануючих напрямків вітру, а також нижче
  водозабірних споруд. При цьому слід дотримуватись санітарно-захис-
  них зон у відповідності з обов'язковим додатком 4.
   
       3.9. Сільськогосподарські підприємства, будівлі та споруди,
  які розміщуються у виробничих зонах сільських поселень, слід об'єд-
  нувати за виробничими принципами, однаковими для цих підприємств, а
  також санітарними, зооветеринарними, протипожежними вимогами, ванта-
  жопотоками, видами обслуговуючого транспорту, споживання води, пару,
  електроенергії.
       При цьому формуються ділянки: основних підприємств, загальних
  об'єктів підсобних виробництв, складських споруд.
   
       3.10. Генеральні плани сільськогосподарських підприємств та
  генеральні плани виробничих зон повинні передбачати чітке зонування
  території на тваринницьку, кормову, складську, зону переробки та
  зберігання продукції, адміністративно-побутову зону і інше. Розпо-
  діл на вказані зони може уточнюватись з урахуванням конкретних умов
  будівництва та виробництва.
   
       3.11. Адміністративні приміщення доцільно блокувати в єдиному
  будинку адміністративно-господарського призначення з лабораторіями
  та снітарно-побутовими приміщеннями (сан-пропускником).
       Адміністративно-побутові та підсобно-допоміжні будинки та спо-
  руди розміщуються в окремій підзоні.
   
       3.12. Головний вхід на сільськогосподарське підприємство нале-
  жить передбачати з боку основного підходу або під'їзду.
       При декількох прохідних їх належить розміщувати на відстані не
  більше 1,5 км одна від одної з урахуванням зупинок громадського па-
  сажирського транспорту.
       Біля прохідних слід передбачати майданчики з розрахунку 0,15 м2
  на 1 працюючого (в найбільшу зміну).
       Майданчики при головних прохідних повинні бути оформлені квіт-
  никами, декоративними ліхтарями та іншими елементами малих архітек-
  турних форм.
       На території сільськогосподарських підприємств необхідно пере-
  дбачати відкриті впорядковані майданчики для відпочинку  працюючих
  з розрахунку 1 м2 площі на 1 працюючого в найбільшу зміну.
   
       3.13. Майданчики для паркування автотранспорту, що належить
  громадянам, слід передбачати: на першу чергу - 7 автомобілів, на
   
                                    - 8 -
   
  розрахунковий період - 10 автомобілів на 100 працюючих у двох сумі-
  жних змінах. Розміри земельних ділянок вказаних майданчиків слід
  приймати з розрахунку 25 м2 на 1 автомобіль.
   
       3.14. Планувальне рішення та орієнтація будівель та споруд
  сільськогосподарських підприємств приймаються згідно з нормами тех-
  нологічного проектування.
   
       3.15. Будівлі з поздовжніми аераційними ліхтарями та будинки з
  отворами в стінах, які використовуються для аерації приміщень, слід
  орієнтувати поздовжньою віссю перпендикулярно або під кутом не менше
  45 град. до переважного напрямку вітру в літній период.
   
       3.16. В районах з сніговим покривом більше 50 см на зиму необ-
  хідно передбачати наскрізне провітрювання території підприємств.
       Для цього проїзди, повздовжні вісі великих будівель і споруд
  та ліхтарі (крім аераційних) слід розміщувати паралельно або під
  кутом не більше 45 град. до переважного напрямку вітрів в зимовий
  період.
   
       3.17. Ветеринарні заклади (за винятком ветсанпропускників),
  котельні, гноєсховища відкритого типу слід розміщувати з повітряно-
  го боку по відношенню до тваринницьких, птахівничих та звірівниць-
  ких будівель та споруд.
   
       3.18. Теплиці та парники слід розміщувати, як праавило, на пі-
  вденних або південно-східних схилах з найвищим рівнем грунтових вод
  не менше як 1,5 м від поверхні землі. При плануванні земельних ді-
  лянок теплиць та парників потрібно додержуватись таких вимог:
       - основні споруди повинні групуватись відповідно до функціона-
         льного призначення (теплиці, парники, майданчики з грунтом,
         що обігріваються), при цьому повинна передбачатися система
         проїздів та проходів, що забезпечує необхідні умови для ме-
         ханізації трудомістких процесів;
       - в разі відсутності природного захисту теплиць та парників
         від зимових вітрів слід передбачати сніго- та вітрозахисні
         смуги.
   
       3.19. Склади та сховища сільськогосподарської продукції слід
  розміщувати на добре провітрюваних земельних ділянках з найвищим
  рівнем грунтових вод не менше 1,5 м від поверхні землі.
   
       3.20. Будівлі та споруди з виробництвами категорії А, Б та В,
  а також склади мінеральних добрив та хімічних засобів захисту рослин
  слід розміщувати з підвітряного боку (згідно з середньорічною розою
  вітрів) по відношенню до інших виробничих будівель та споруд.
       При проектуванні тваринницьких, птахівничих та звірівницьких
  підприємств розміщення кормоцехів та складів грубих кормів слід ро-
  бити згідно з відповідними нормами технологічного проектування.
   
       3.21. Будівлі та споруди повинні бути простої форми, які дають
  змогу широкого застосування індустріальних методів будівництва.
   
       3.22. Генеральні плани сільськогосподарських підприємств можуть
  вирішуватись (відповідно до прийнятих будівель та споруд) в павіль-
  йонній забудові окремими будівлями, в забудові блокованими та коо-
  перативними будівлями, з застосуванням моноблоків, а також в одно-
  та багатоповерховій забудові.
       Вирішальними при прийнятті об'ємно-планувальних рішень є еко-
  номічна та функціонально-технологічна доцільність, порядок розмі-
  щення груп приміщень та характер їх взаємозв'язку, потужності, кон-
  кретні умови розміщення на ділянці, конструктивні та будівельні мо-
  жливості.
       Допускається змішаний тип забудови (павільйонний та багатопо-
  верховий, павільйонний та частково зблокований тощо).
   
       3.23. З метою зниження вартості будівництва, економії землі,
  підвищення щільності забудови та скорочення комунікацій виробничі
  і допоміжні будівлі та споруди сільськогосподарських підприємств
  рекомендується блокувати, якщо це не вступає в протиріччя з умовами
  технологічного процесу, технікою безпеки, ветеринарно-зоотехнічни-
   
                                    - 9 -
   
  ми, санітарними та протипожежними правилами.
   
       3.24. Вибирати варіант блокування будівель основного та допо-
  міжного призначення слід керуючись такими принципами:
       - функціональності - блокуються ті будівлі, які пов'язані фун-
         кціонально між собою;
       - компактності - блокуються будівлі, що розміщуються на гене-
         ральному плані близько одна до одної, та мають однакові об'-
         ємно-планувальні характеристики;
       - зонування - в межах будівель, які блокуються, розміщують
         приміщення певного призначення.
   
       3.25. Вигульні майданчики в усіх випадках не рекомендується
  розміщувати з північного боку будівлі.
   
       3.26. Будівлі, які утворюють напівзамкнені подвір'я, дозволяє-
  ться застосовувати у тому випадку, коли інші планувальні рішення не
  можуть бути прийняті за умовами технології.
       Напівзамкнені подвір'я слід розміщувати довгою стороною пара-
  лельно переважному напрямку вітрів або з відхиленням не більше як
  на 45 град., при цьому відкрита сторона подвір'я будівель П-подіб-
  ної форми повинна бути направлена на повітряний бік переважного на-
  прямку вітру. Ширина напівзамкненого подвір'я повинна бути не менше
  12 м.
       Примітки:
       1. Напівзамкненим вважається подвір'я, утворене трьома прилег-
          лими одна до одної будівлями, що мають відношення глибини
          до ширини більше одиниці.
       2. Будівлі в 2 поверхи і більше, що утворюють напівзамкнені
          подвір'я з відношенням глибини до ширини більше 3, а також
          в разі можливостей накопичення на подвір'ї шкідливих речовин
          в кількостях, що перевищують допустиму нормативну концент-
          рацію, повинні мати відкритий отвір завширшки не менше 4 м
          та заввишки не менше 4,5 м, який має бути розміщений навп-
          роти незабудованого боку подвір'я.
   
       3.27. Будівлі, що утворюють замкнені з усіх боків подвір'я,
  дозволяється застосовувати тільки при наявності технологічних та
  планувальних обгрунтувань за таких умов:
         а) ширина подвір'я повинна бути не менше найбільшої висоти
            частини будівлі, що утворює двір, але не менше 18 м;
         б) з двох протилежних боків подвір'я повинні передбачатися
            відкриті проїзди завширшки не менше 4 м та заввишки не
            менше 4,5 м.
   
       3.28. В замкнених та напівзамкнених подвір'ях передбачати при-
  будови до будівель, а також розміщувати окремі будівлі або споруди,
  як правило, не дозволяється.
       У виняткових випадках, при відповідному обгрунтуванні, дозво-
  ляється влаштовувати в цих подвір'ях прибудови з виробництвами, що
  не виділяють шкідливих речовин та за умови, що вони будуть займати
  не більше 25% довжини стіни, а ширина подвір'я на місці прибудови
  буде не менше найбільшої висоти навпроти розміщеної будівлі, але не
  менше протипожежної відстані.
   
       3.29. Трансформаторні підстанції та розподільчі пункти з нап-
  ругою 6-10 кВ, вентиляційні камери та установки, насосні перекачки
  негорючих рідин, проміжні видаткові склади, крім складів горючих та
  легкозаймистих рідин і газів, слід проектувати, як правило, вбудо-
  ваними у виробничі будівлі або прибудованими до них.
   
       3.30. Розбивочні вісі протилежних будов, які розміщені на те-
  риторії підприємства, як правило, повинні збіґатися.
   
       3.31. Пожежні депо слід розміщувати на окремих ділянках з ви-
  їздом на шляхи загальної мережі, причому виїзди з пожежних депо не
  повинні перетинати скотопрогони.
       Пожежні депо, як правило, повинні обслуговувати виробничу та
  сельбищну зони сільського поселення.
       Місце розміщення пожежного депо слід вибрати з розрахунку ра-
  діусу обслуговування: підприємств з переважаючими в них виробницт-
   
                                    - 10 -
   
  вами категорій А, Б та В - 2 км; Г, Д - 4 км, а сельбищної зони по-
  селення - 3 км.
       В разі перевищення вказаного радіусу на майданчиках сільсько-
  господарських підприємств необхідно передбачати пожежний пост на
  1 автомашину. Пожежний пост може бути вбудований у виробничу або
  підсобну будівлю.
   
       3.32. Розміри земельних ділянок пожежних депо та постів слід
  приймати відповідно до нормативів проектування генеральних планів
  промислових підприємств.
   
       3.33. Відстань від робочих місць на відкритому повітрі або в
  неопалюваному приміщенні до санітарно-побутових приміщень не повинна
  перевищувати 500 м.
   
       3.34. Відстані між будівлями та спорудами сільськогосподарських
  підприємств в залежності від ступеня їх вогнестійкості слід приймати
  згідно з обов'язковим додатком 6.
   
       3.35. Для селянських (фермерських) господарств та для державних
  і колективних підприємств встановлюються санітарно-захисні зони з
  обов'язковим додатком 1.
       При цьому санітарно-захисна зона для підприємств змішаного типу
  приймається більшою з тих, що потребують окремі типи тваринницьких
  будівель або окремі виробництва, але не менше як 100 м від поселень.
       В генеральних планах селянських (фермерських) господарств реко-
  мендується вирішувати комплексно виробничу та житлову зони.
       При утриманні в селянських (фермерських) господарствах разом
  поголів'я великої рогатої худоби, свиней, овець та інших тварин в
  одній будівлі генеральні плани повинні передбачати розподіл примі-
  щень на ізольовані секції для окремих тварин згідно з принципом
  "все вільно-все зайнято". При вигульному утриманні птиці відстань
  до тваринницьких приміщень повинна бути 100 м, при клітковому утри-
  манні - 50 м.
       Не дозволяється блокування фермерських житлових приміщень з
  виробничими фермерськими приміщеннями.
   
       3.36. Санітарно-захисна зона від гноєсховищ фермерських госпо-
  дарств приймається такою, як від тваринницьких ферм (у складі якої
  є гноєсховище) відповідної потужності згідно з обов'язковим додат-
  ком 1.
   
       4. В'ЇЗДИ ТА ВНУТРІШНЬОМАЙДАНЧИКОВІ ШЛЯХИ
   
       4.1. Транспортні зв'язки виробничої зони сільських поселень та
  окремих сільськогосподарських підприємств слід передбачати у відпо-
  відності зі схемою районного планування, розвитку внутрішньогоспо-
  дарських шляхів, внутрішньогосподарського землевпорядкування та ге-
  неральним планом сільського поселення.
       Мережею шляхів забезпечуються транспортні зв'язки виробничої
  зони з сельбищною зоною, а також з сільськогосподарськими  угіддями
  та іншими об'єктами сільськогосподарського призначення.
   
       4.2. Вибір транспорту слід проводити на основі техніко-еконо-
  мічних розрахунків, віддаючи перевагу безрейковому транспорту.
   
       4.3. Залізничні під'їзні шляхи підприємств розміщувати в межах
  сельбищної зони сільських поселень не дозволяється.
   
       4.4. Відстані від будівель та споруд сільськогосподарських
  підприємств до осі залізничної колії загальної мережі повинні прий-
  матися згідно з відповідними нормами технологічного проектування,
  але не менше:
       - від будівель та споруд I,II, IIIа ступенів вогнестій-
         кості - 40 м;
       - від будівель та споруд III ступеня вогнестійкості - 50 м;
       - від будівель та споруд IIIб, IV, IVа та V ступенів вогне-
         стійкості - 60 м.
   
       4.5. Відстань від будівель та споруд до осі внутрішньомайдан-
  чикових залізничних шляхів приймається згідно з таблицею 4.1.
   
                                    - 11 -
   
      Таблиця 4.1
  --------------------------------------------------------------------------------
  |                                                |         Відстань, м         |
  |      Будівлі та споруди                        |-----------------------------|
  |                                                | Колія 1520 м  | Колія 750 м |
  |                                                |               |             |
  |------------------------------------------------------------------------------|
  |                                                |                             |
  |1. Зовнішні межі стін або виступаючих частин    |                             |
  |будівель - плястрів, контрфорсів, тамбурів,     |                             |
  |сходів тощо:                                    |                             |
  |                                                |                             |
  |                                                | Згідно з габаритом наближен |
  |   а) при відсутності виходів з будівель        | ня будівель до залізничних  |
  |                                                | колій (ГОСТ 9238-83) і      |
  |                                                | (ГОСТ 9720-76)              |
  |                                                |                             |
  |   б) при наявності виходів з будівель          |       6      |      5       |
  |                                                |              |              |
  |   в) при наявності виходів з будівель та       |              |              |
  |   влаштуванні огорожі (завдовжки не менше 10   |              |              |
  |   м), які розміщені між виходами з будівель та |              |              |
  |   залізничною колією паралельно стінам         |              |              |
  |   будівель                                     |      4,1     |     3,5      |
  |------------------------------------------------------------------------------|
  |2. Склад круглого лісу місткістю менше 10000 м3 |       5      |     4,5      |
  |------------------------------------------------------------------------------|
  |3. Колони, бункери, естакади, розташовані       |                             |
  |окремо, тощо; навантажувальні споруди,          |                             |
  |платформи, рампи, склади тари, зливні споруди   | За габаритом наближення бу- |
  |і зсипні пункти тощо; огорожі, опори            | дівель до залізничних колій |
  |шляхопроводів, контактної мережі, повітряних    |                             |
  |ліній зв'язку та СЦБ, повітряні трубопроводи    |                             |
  |------------------------------------------------------------------------------|
  |4. Те саме, в умовах реконструкції на перегонах |                             |
  |та станціях                                     |           Те саме           |
  --------------------------------------------------------------------------------
   
       ПРИМІТКА. Зовнішню огорожу майданчиків підприємств, для яких
                 потрібна спеціальна охорона, слід розміщувати на
                 відстані не менше як 5 м від осі залізничної колії.
   
       4.6. Внутрішньомайданчикові автомобільні шляхи слід проектува-
  ти виходячи з рельєфу місцевості та технологічних вимог по прямоку-
  тній замкнутій (кільцевій), тупиковій або змішаній схемах. На вели-
  ких сільськогосподарських підприємствах перевагу треба віддавати
  схемам шляхів з кільцевим рухом транспортних засобів.
       При влаштуванні тупикових шляхів повинні бути передбачені в
  кінці тупика майданчики для розвороту транспортних засобів розміром
  не менше 15-25 м або грушовидні та у вигляді петлі об'їзди радіусом
  не менше 12 м. Для великогабаритних сільгоспмашин розміри майданчи-
  ків повинні бути збільшені до розмірів, які забезпечують розворот
  розрахункових транспортних засобів.
   
       4.7. Ширину проїзної частини та узбіччя внутрішньомайданчико-
  вих шляхів слід приймати в залежності від призначення шляхів та ор-
  ганізації руху транспортних засобів згідно з таблицею 4.2.
   
       Таблиця 4.2
  -----------------------------------------------------------------------------
  |                                   | Значення параметрів, м, для шляхів    |
  |         П а р а м е т р и         |---------------------------------------|
  |                                   |    основних,      |                   |
  |                                   |   виробничих      |    допоміжних     |
  |---------------------------------------------------------------------------|
  | Ширина проїжджої частини при русі |                   |                   |
  | транспортних засобів:             |                   |                   |
  |    двобічному                     |          6        |         -         |
  |    однобічному                    |         4,5       |        3,5        |
  -----------------------------------------------------------------------------
   
   
                                    - 12 -
   
     Продовження таблиці 4.2
  -----------------------------------------------------------------------------
  |                                   |   Значення параметрів, м, для шляхів  |
  |         П а р а м е т р и         |---------------------------------------|
  |                                   |    основних,      |                   |
  |                                   |   виробничих      |     допоміжних    |
  |---------------------------------------------------------------------------|
  | Ширина узбіччя                    |         1,0       |       0,75        |
  |---------------------------------------------------------------------------|
  | Ширина укріплення узбіччя         |         0,5       |       0,5         |
  -----------------------------------------------------------------------------
   
       ПРИМІТКА.
       Ширину проїжджої частини виробничих шляхів допускається прий-
       мати:
       - 3,5 м з узбіччями, укріпленими на повну ширину, - в обмеже-
         них умовах існуючої забудови, а також з узбіччями, укріпле-
         ними згідно з таблицею 4.2, при кільцевому русі, відсутності
         зустрічного руху та обгону транспортних засобів;
   
       - 4,5 м з одним укріпленим узбіччям завширшки 1,5 м та борто-
         вим каменем з іншого боку, - при можливості зустрічного ру-
         ху або обгону транспортних засобів та необхідності влашту-
         вання однобічного тротуару. Проїжджу частину шляху з боку
         кожного бортового каменя слід додатково розширювати не менше
         як на 0,5 м.
   
       4.8. Ширину проїздів на території сільськогосподарських під-
  приємств належить приймати з умов найбільш компактного розміщення
  транспортних та піших шляхів, інженерних мереж, смуг озеленення.
  При цьому слід враховувати можливості снігових заносів шляхів.
   
       4.9. Господарські проїзди, на яких здійснюється прогін худоби
  та проїзд вантажного транспорту до присадибних ділянок, повинні ма-
  ти смугу руху 4,5 м.
   
       4.10. Радіуси кривих у плані по осі проїжджої частини слід
  приймати в залежності від типу технологічного транспорту, але не
  менше 60 м без влаштування виражів та перехідних кривих.
       При русі автомобілів  та тракторів з напівпричепами, з одним
  або двома причепами радіус кривої допускається зменшувати до 30 м,
  при русі поодиноких транспортних засобів - до 15 м.
       Розширення проїжджої частини шляху на кривій у плані встанов-
  люється:
       - при радіусі по осі шляху 15 м - 3,5 м;
       - при радіусі по осі шляху 30 м та з рухом тягачів з напівпри-
         чепами - 2,6 м.
       Радіуси кривих по межі проїжджої частини та їх розширення біля
  в'їздів у виробничі будівлі встановлюється в залежності від розра-
  хункового типу рухомого складу.
   
       4.11. Поперечні ухили проїжджої частини при двосхилому попере-
  чному профілю слід призначати в залежності від типу шляхового пок-
  риття згідно з таблицею 4.3.
   
       Таблиця 4.3
  ----------------------------------------------------------------------
  |                                       |      Поперечний ухил       |
  |         Типи дорожного покриття       |    проїжджої частини, %    |
  |--------------------------------------------------------------------|
  |Капітальні з покриттям:                |                            |
  | асфальтобетонним та цементобетонним   |         15-20              |
  | інших видів                           |         20-25              |
  |--------------------------------------------------------------------|
  | Полегшені                             |         25-30              |
  |--------------------------------------------------------------------|
  | Перехідні                             |         30-35              |
  |--------------------------------------------------------------------|
  | Нижчі                                 |        35-40               |
  ----------------------------------------------------------------------
   
   
                                    - 13 -
   
       Поперечні ухили узбіччя слід приймати на 10-20% більше попере-
  чних ухилів проїжджої частини.
   
       4.12. Ширину воріт для в'їздів на територію сільськогосподар-
  ських підприємств слід приймати на 1,5 м більше ширини, прийнятої
  для цих підприємств типів автомобілів або сільськогосподарських
  машин, але не менше 4,5 м, а ширину воріт для залізничних в'їздів
  приймати:
       - для колії 1520 мм - згідно з ГОСТом 9238-83;
       - для колії 750 мм - згідно з ГОСТом 9720-76.
   
       4.13. Вводи залізничних колій в будівлі сільськогосподарських
  підприємств, як правило, повинні бути тупиковими. Наскрізні заліз-
  ничні вводи допускаються тільки при відповідному обгрунтуванні. В
  разі вводу залізничних колій в будівлі необхідно влаштовувати перед
  ворітьми пряму горизонтальну дільницю завдовжки не менше найдовшого
  вагона або локомотива. В умовах реконструкції сільськогосподарських
  підприємств, будівель та споруд довжину цієї дільниці дозволяється
  зменшувати до 2 м, передбачаючи в необхідних випадках розширення
  воріт будівлі з урахуванням забезпечення габариту наближення будів-
  лі. В'їзд тепловозів та локомотивів в середину складів з категорією
  виробництва по пожежній небезпеці "А", "Б" та "В" не допускається.
   
       4.14. Відстань від будівель та споруд до краю проїжджої части-
  ни автомобільних шляхів слід приймати згідно з таблицею 4.4.
   
       Таблиця 4.4
  -------------------------------------------------------------------
  |               Будівлі та споруди            | Відстань, м       |
  |-----------------------------------------------------------------|
  | 1. Зовнішні межі стін будівель:             |                   |
  |                                             |                   |
  |    а) в разі відсутності в'їзду в будівлю   |         1,5       |
  |       та при довжині будівлі до 20 м        |                   |
  |    б) те саме, більше як 20 м               |          3        |
  |    в) в разі наявності в'їзду в будівлю для |          8        |
  |       електрокар, автокар, автонавантажува- |                   |
  |       чів та двоосних автомобілів           |                   |
  |    г) в разі наявності наявності в'їзду в   |         12        |
  |       будівлю триосних автомобілів          |                   |
  |-----------------------------------------------------------------|
  | 2. Огорожа майданчиків підприємства         |         1,5       |
  |-----------------------------------------------------------------|
  | 3. Огорожа опор естакад, освітлювальних     |         0,5       |
  |    стовпів, щогол та інших споруд           |                   |
  |-----------------------------------------------------------------|
  | 4. Огорожа частини підприємства,            |          5        |
  |    що охороняється                          |                   |
  |-----------------------------------------------------------------|
  | 5. Осі паралельно розміщених шляхів         |         3,75      |
  |    колії 1520 мм                            |                   |
  |-----------------------------------------------------------------|
  | 6. Те саме, колії 750 мм                    |          3        |
  -------------------------------------------------------------------
   
       4.15. До будівель та споруд по всій їх довжині повинен бути
  забезпечений вільний під'їзд з твердим покриттям пожежних машин:
  з одного боку будівлі або споруди - при ширині їх до 18 м та з двох
  боків - при ширині більше як 18 м.
       Відстань від межі проїжджої частини шляхів або спланованої по-
  верхні, що забезпечує під'їзд пожежних машин до будівель та споруд,
  повинно бути не більше як 25 м, а до багатоповерхових - не більше
  як 8 м.
   
       4.16. До водойм, які є джерелом протипожежного водопостачання,
  а також до градирень, бризкальних басейнів та інших споруд, вода з
  яких може бути використана для тушіння пожежі, слід передбачати
  під'їзди з майданчиками для розвороту транспорту розміром не менше
  12 м х 12 м.
   
       4.17. Відстань між будівлями та спорудами сільськогосподарсь-
   
                                    - 14 -
   
  ких підприємств в залежності від ступеня їх вогнестійкості слід
  приймати згідно з обов'язковими додатками 6 та 7.
   
       4.18. Відстань між будівлями, які освітлюються через вікна,
  повинна бути не менше найбільшої висоти (до верху карнизу) буді-
  вель, разміщених навпроти.
   
       4.19. Перехрещення на майданчиках сільськогосподарського під-
  приємства транспортних потоків готової продукції, кормів, посліду
  та гною не допускається.
   
       4.20. На генеральному плані сільськогосподарських підприємств,
  площа яких перевищує 5 га, потрібно передбачати не менше двох в'їз-
  дів, відстань між якими по периметру огорожі повинна бути не більше
  1500 м.
   
       4.21. При використанні відходів виробництва при будівництві
  шляхів слід враховувати їх можливу агресивність та токсичність по
  відношенню до навколишнього середовища. застосування таких відходів
  повинно узгоджуватися з санітарно-епідеміологічною та іншими кон-
  трольними службами.
   
       4.22. Траси шляхів, по можливості, слід прокладати по межах
  полів сівозмін та межах угідь господарств.
   
       4.23. При розробці генеральних планів сільськогосподарських
  підприємств слід передбачати заходи по запобіганню забрудненню нав-
  колишнього середовища шкідливими хімічними сполуками (СО, Рі та ін.)
  від діючого автотранспорту.
   
       4.24. Внутрішньогосподарські автомобільні шляхи та автомобіль-
  ні шляхи і тротуари сільськогосподарських підприємств слід проекту-
  вати згідно з вказівками цього розділу та відповідно до СНиП
  2.05.ІІ-83.
   
       5. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТЕРИТОРІЇ ТА ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ
   
       5.1. Інженерна підготовка території виробничих зон сільських
  поселень, сільськогосподарських підприємств та селянських госпо-
  дарств містить комплекс технічних заходів по приведенню природних
  умов території в стан, що задовольняє потреби будівництва та екс-
  плулатації сільськогосподарських підприємств, а також санітарно-
  гігієнічні вимоги.
       Інженерну підготовку території слід передбачати з урахуванням
  інженерно-геологічних умов, рішень генерального плану сільських по-
  селень, призначення окремих будівель і споруд, розміщених на тери-
  торії підприємства, або передбачених для будівництва, їх об'ємно-
  планувальних рішень.
   
       5.2. Основними видами інженерної підготовки території є: вер-
  тикальне планування, відведення поверхневих вод, пониження рівня
  грунтових вод, захист території від затоплення та підтоплення, за-
  хист від зсувів та сельових потоків, а також доведення території
  до належних санітарно-інженерних умов.
   
       5.3. При проведенні вертикального планування проектні позначки
  території слід визначати виходячи з умов максимального збереження
  природного рель'єфу, грунтового покриву та існуючих зелених насад-
  жень, відводу поверхневих вод із швидкостями, які виключають можли-
  вість ерозії грунту, мінімальних обсягів земляних робіт з урахуван-
  ням виїмок та насипів на майданчику будівництва.
   
       5.4. Суцільне вертикальне планування дозволяється робити при
  щільності забудови більше 25%. В інших випадках слід передбачати
  відбіркове вертикальне планування та виконання планувальних робіт
  тільки на ділянках, на яких розміщуються будівлі і споруди та про-
  ходять шляхи.
       Відбіркове вертикальне планування слід передбачати також в
  разі наявності скельних грунтів, в разі потреби збереження лісу
  або зелених насаджень, а також при наявності несприятливих гідроге-
  ологічних умов.
   
                                    - 15 -
   
       5.5. Ухил території підприємства повинен прийматися не менше
  0,003 та не більше: для глинистих грунтів - 0,05;для піщаних - 0,03
  та для грунтів, які легко розмиваються (лес, дрібний пісок) - 0,01.
   
       5.6. Ухили вигульних майданчиків для тварин повинні прийматися
  не менше 0,02 та не більше 0,06.
   
       5.7. Рівень чистої підлоги першого поверху в будівлях та спору-
  дах повинен бути, як правило, на 15 см вище планувальної позначки
  ділянки, що прилягає до споруди.
       Позначки підлоги підвальних або інших заглиблених будівель та
  споруд повинні бути вище рівня грунтових вод не менше як на 0,5 м.
       При необхідності влаштуванння вказаних приміщень з позначкою
  підлоги нижче рівня грунтових вод слід передбачати  гідроізоляцію
  приміщень або зниження рівня грунтових вод.
       Необхідно врахувати можливість підвищення рівня грунтових вод
  в період експлуатації підприємства.
   
       5.8. Позначки верху головки рейки залізничної колії, що знахо-
  диться в будівлі, повинна бути на рівні позначки чистої підлоги бу-
  дівлі.
   
       5.9. Відведення поверхневих вод, які не забруднені збудниками
  інфекційних захворювань яйцами гельмінтів та шкідливими хімічними
  речовинами, з території сільскогосподарських підприємств слід вико-
  нувати відкритим способом по гідроізольованих лотках та каналах.
  Лотки та канали слід прокладати, по можливості, вздож автомобільних
  та залізничних шляхів, а також полів сівозмін на поля, на відпра-
  цьовані кар'єри або водойми за умові їх захисту від забруднення.
       Забруднені цими компонентами поверхневі води повинні направля-
  тися в очисні споруди для очищення та знезараження відповідно до
  вимог ВНТП СГіП-46-9.94 та СаНПіН 5.02-12/н-89.
       Поверхневі води з територій пунктів хімізації, що мають тверде
  покриття, обов'язково повінні направлятись по лотках у спеціальні
  водонепроникні відстійники, в яких передбачене їх знедшкодження та
  нейтралізація. Подальше їх використання визначається органами сані-
  тарно-епідеміологічної служби.
       Поверхневі води з об'єктів, пов'язаних зі збіранням паливно-
  мастильних матеріалів та з миттям, ремонтом і зберіганням сільско-
  господарської техніки, крім того, попередньо очищаються в грязевід-
  стійниках та бензомаслоуловлювачах.
       Подальше їх використання визначається при узгодженні з органа-
  ми санепіднагляду.
   
       5.10. Закриту систему водостоків на великих тваринницьких під-
  приємствах допускається влаштовувати у виключних випадках при від-
  повідних техніко-економічних обгрунтованнях:
       - при неможливості оргенізувати відкрите водовідведення згідно
         з рельєфом місцевості;
       - якщо проектом передбачається будівництво споруд з внутрішнім
         водовідведенням;
       - на ділянках зі значною територією (більше 10 га) та великою
         щільністю забудови (більше 40%), а також насиченою мережею
         автопроїздів та майданчиків з твердим покриттям.
   
       5.11. Мережу інженерних комунікацій на ділянках сільскогоспо-
  дарських підприємств та виробничих зон слід проектувати як єдину
  систему, передбачаючи , як правило, їх спільне прокладання.
   
       5.12. Відстань по горизонталі між підземними інженерними мере-
  жами, будівлями та спорудами слід приймати не менше ніж вказану в
  таблицах 5.1 та 5.2.
   
       5.13. При проектуванні інженерних мереж належить додержуватись
  вимог відповідних нормативних документів.
   
       5.14. Території сільскогосподарських підприємств та прилеглих
  до них сільскогосподарських угідь підлягають обов'язковому контролю
  на радіоактивність та забрудненість грунту радіонуклідами. Необхід-
  но провести лабораторний контроль за станом джерел водопостачання
  та водойм на наявність радіоактивних речовин.
   
                                    - 16 -
   
       В разі забруднення теріторії радіоактивними речовинами майдан-
  чики під будівництво сільскогосподарських підприємств вибираються з
  урахуванням ступеня накопичення радіоактивних речовин у навколишньо-
  му середовищі, осбливо в грунті, радіонуклідів, деяких солей важких
  металів тощо.
       В особливих випадках слід передбачати проведення спеціальної
  санітарної та інженерної підготовки території до початку будівницт-
  ва на ній сільскогосподарських підприємств, будівель та споруд.
   
       5.15. Для водопостачання виробничих зон в залежності від міс-
  цевих умов приймаються такі системи:
       - господарсько-питна, виробнича і противопожежна з подачею во-
         ди на зовнішнє пожежогасіння з гідрантів, встановлених на
         зовнішній кільцевій водопровідній мережі;
       - господарсько-питна та виробнича з подачею води на зовнішнє
         пожежогасіння з природних та штучних водойм.
       Середньодобові норми водопостачання та водовідведення сільско-
  господарських підприємств визначаються нормами технологічного про-
  ектування.
       Визначення джерела гопдарсько-питного забеспечення та його
  розміщення слід погоджувати з місцевими органами санітарно-епідемі-
  ологічної служби при виборі майданчика під будівництво.
       ГДК шкідливих речовин в джерелах водопостачання не повинні
  перевищувати величин, наведенних в діючих санітарних нормах.
       Границі I, II та III поясів зони санітарної охорони господар-
  сько-питного водопостачання підземних або поверхневих джерел водо-
  постачання, а також санітарні заходи на території зон належить
  приймати згідно зі СНиПом 2.04.02-84 та діючим Положенням про по-
  рядок проектування та експлуатації зон санітарної охорони джерел
  водопосточання та водопроводів господарсько-питного призначення.
   
       5.16. Розрахункові середньодобові витрати виробничих стічних
  вод від сільськогосподарських підприємств визначаються нормами тех-
  нологічного проектування. Каналізування та очистку стічних вод сі-
  льськогосподарських підприємств слід проектувати за роздільною сис-
  темою: виробничо-побутовою; гнойовою та дощовою згідно з ВНТП
  СГіП-46-9.94 та СНиП 2.04.03-85.
       При проектуванні санітарно-технічних споруд комунального приз-
  начення для санітарної очистки сільськогосподарських підприємств
  слід керуватися діючими санітарними правилами і нормами.
   
    Таблиця 5.1
    обов'язкова
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
  |              |                             Відстань по горизонталі, м, між                       |
  |              |-----------------------------------------------------------------------------------|
  |              |      |      |      |       газопроводами       |      |      |  тепловими  |      |
  |              |      |      |      |                           |      |      |  мережами,  |      |
  |              |      |      |дрена-|---------------------------|кабе- |      |-------------|      |
  |  Інженерні   |      |      | жем  |низь- |серед-|висо- |висо- |лями  |      |зов-  |обо-  |      |
  |   мережі     |водо- |кана- | або  |кого  |нього |кого  |кого  |сило- |кабе- |нішня |лонка |кана- |
  |              |прово-|ліза- |водо- |тиску |тиску |тиску |тиску |вими  |лями  |стінка|без-  |лами, |
  |              |дом   |цією  |стока-| до   | від  | від  | від  |всіх  |зв'яз-|каналу|кана- |туне- |
  |              |      |      |ми    |0,005 |0,005 | 0,3  | 0,6  |напруг|ку    |тунелю|льної |лями  |
  |              |      |      |      | МПа  | до   |до 0,6|до 1,2|      |      |      |про-  |      |
  |              |      |      |      |      | 0,3  | МПа  | МПа  |      |      |      |кладки|      |
  |              |      |      |      |      | МПа  |      |      |      |      |      |      |      |
  |--------------------------------------------------------------------------------------------------|
  |1.Водопровід  | 1,5  | див. | 1,5  |  14  |  1   | 1,5  |  2   | 0,5* | 0,5  | 1,5  | 1,5  | 1,5  |
  |              |      |прим.1|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
  |--------------------------------------------------------------------------------------------------|
  |2.Каналізація | див. | 0,4  | 0,4  |  1   | 1,5  |  2   |  5   | 0,5* | 0,5  |  1   |  1   |  1   |
  |              |прим.1|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
  |--------------------------------------------------------------------------------------------------|
  |3.Дренажі,    | 1,5  | 0,4  | 0,4  |  1   | 1,5  |  2   |  5   | 0,5* | 0,5  |  1   |  1   |  1   |
  |  водостоки   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
  |--------------------------------------------------------------------------------------------------|
  |4.Газопроводи |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |
  |  а)низького  |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |
  |  тиску       |  1   |  1   |  1   | див. прим.2 |      |  1   |  1   |  2   |  1   |  1   |  2   |
  |  до 0,005 МПа|      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    - 17 -
   
    Продовження таблиці 5.1
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
  |              |                             Відстань по горизонталі, м, між                       |
  |              |-----------------------------------------------------------------------------------|
  |              |      |      |      |       газопроводами       |      |      |  тепловими  |      |
  |              |      |      |      |                           |      |      |  мережами,  |      |
  |              |      |      |дрена-|---------------------------|кабе- |      |-------------|      |
  |  Інженерні   |      |      | жем  |низь- |серед-|висо- |висо- |лями  |      |зов-  |обо-  |      |
  |   мережі     |водо- |кана- | або  |кого  |нього |кого  |кого  |сило- |кабе- |нішня |лонка |кана- |
  |              |прово-|ліза- |водо- |тиску |тиску |тиску |тиску |вими  |лями  |стінка|без-  |лами, |
  |              |дом   |цією  |стока-| до   | від  | від  | від  |всіх  |зв'яз-|каналу|кана- |туне- |
  |              |      |      |ми    |0,005 |0,005 | 0,3  | 0,6  |напруг|ку    |тунелю|льної |лями  |
  |              |      |      |      | МПа  | до   |до 0,6|до 1,2|      |      |      |про-  |      |
  |              |      |      |      |      | 0,3  | МПа  | МПа  |      |      |      |кладки|      |
  |              |      |      |      |      | МПа  |      |      |      |      |      |      |      |
  |--------------------------------------------------------------------------------------------------|
  |  б)середнього|      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |
  |  тиску       |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |
  |  від 0,005   |  1   | 1,5  | 1,5  | див. прим.2 |      |  1   |  1   |  2   |  1   |  1   |  2   |
  |  до 0,3 МПа  |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |
  |--------------------------------------------------------------------------------------------------|
  |  в)високого  |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |
  |  тиску від0,3| 1,5  |  2   |  2   | див. прим.2 |      |  1   |  1   |  2   | 1,5  | 1,5  |  2   |
  |  до 0,6 МПа  |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |
  |--------------------------------------------------------------------------------------------------|
  |  г)високого  |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |
  | тиску від 0,6|  2   |  5   |  5   | див. прим.2 |      |  2   |  1   |  4   |  2   |  2   |  4   |
  |  до 1,2 МПа  |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |
  |--------------------------------------------------------------------------------------------------|
  |5.Кабелі сило-| 0,5* | 0,5* | 0,5* |  1   |  1   |  1   |  2   | 0,1- | 0,5  |  2   |  2   |  2   |
  |ві всіх напруг|      |      |      |      |      |      |      | 0,5* |      |      |      |      |
  |--------------------------------------------------------------------------------------------------|
  |6.Кабелі      | 0,5  | 0,5  | 0,5  |  1   |  1   |  1   |  1   | 0,5  |      |  1   |  1   |  1   |
  |  зв'язку     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
  |--------------------------------------------------------------------------------------------------|
  |7.Теплові     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
  |мережі:       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
  |  зовнішня    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
  |  стінка кана-| 1,5  |  1   |  1   |  2   |  2   |  2   |  4   |  2   |  1   |      |      |  2   |
  |  лу тунелю   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
  |  узбіччя     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
  |  безканальної| 1,5  |  1   |  1   |  1   |  1   | 1,5  |  2   |  2   |  1   |      |      |  2   |
  |  прокладки   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
  |--------------------------------------------------------------------------------------------------|
  |8.Канали,     | 1,5  |  1   |  1   |  2   |  2   |  2   |  4   |  2   |  1   |  2   |  2   |      |
  |  тунелі      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     * Згідно з вимогами ПУЕ.
       ПРИМІТКИ.
       1.При умові реконструкції підприємств відстань між силовими
         кабелями до 35 кВ та трубопроводами негорючих рідин та газів
         дозволяється зменшувати до 0,25 м, при цьому силові кабелі
         на всьому протязі зближення з підземними мережами повинні пе-
         редбачатися в трубах.
         При неможливості забеспечити між трубопроводами теплових ме-
         реж та електрокабелями відстаней, вказаних в табл.5.1, необ-
         хідно передбачати  теплозахист  трубопроводів  з  розрахунку,
         що додаткове підігрівання грунту в будь-який період року не
         перебільшує 10 оС для кабелів напругою до 10 кВ та 5 оС для
         кабелів напругою 20-220 кВ.
         Розміщення кабелів над і під трубопроводами у вертикальній
         площині не дозволяється.
       2. Відстані від каналізації до гоподарсько-питного водопроводу
          повинні прийматися:
          - до водопроводу із залізобетонних та азбестоцементних труб,
            що прокладаються в глинистих грунтах не менше 5 м;
          - у великоуламкових та піщаних грунтах - не менше 10 м;
          - до водопроводу з чавунних труб діаметром до 200 мм - не
            менше 1,5; діаметром більше 200 мм - не менше 3 м;
   
                                    - 18 -
   
          - до водопроводу з пласмасових труб - не менше 1,5м.
          При розміщенні трубопроводів господарсько-питного водопро-
          воду нижче трубопроводів каналізації відстань між ними, що
          дорівнює 1,5 та 3 м, повинна збільшуватися на різницю в по-
          значках закладення трубопроводів. Відстнь між мережами ка-
          налізації та виробничего водопроводу, незалежно  від мате-
          ріалу діаметра труб, а також від номенклатури та характери-
          стики грунтів, повинна бути не менше 1,5 м.
       3. В разі спільного розміщення в одній траншеї двох або більше
          газопроводів горючих газів відстань в світлі повинна бути
          для труб діаметром до 300 мм - не менше 0,4 м; більше 300 мм -
          не менше  0,5 м.
       4. В таблиці вказані відстані до сталевих газопроводів. Розмі-
          щення підземних газопроводів з неметалевих труб слід перед-
          бачати у відповідності з главою СНиП по проектуванню внут-
          рішніх та зовнішніх пристроїв газопостачання.
       5. При розміщенні мереж в загальній траншеї відстань між ними
          дозволяється приймати  виходячи з розмірів та розміщення
          камер, колодязів та інших  пристроїв, необхідності та забе-
          зпечення монтажу та ремонту мереж, а також вимог, що наве-
          дені в додатку 1.4.
       6. Мінімальна відстань по горизонталі від підземного газопро-
          воду:
          - до напірних мереж каналізації дозволяється приймати вихо-
            дячи як до мереж водопроводу;
          - до зовнішньої стінки колодязів та камер дозволяється при-
            ймати не менше 0,3 м;
          - до теплових мереж безканального прокладання з попутним
            дренажем слід приймати аналогічно канальному прокладанню.
       7. У випадках реконструкції підприємств відстані від газопро-
          водів горючих газів з тиском до 0,6 МПа (6 кгс/см2) до во-
          достоків самопливної каналізації дозволяється скорочувати
          на 50%.
       8. При розміщенні інженерних мереж на різній глибині закладен-
          ня наведені в таблиці відстані  повинні збільшуватися в за-
          лежності від різниці в позначках закладення  та  номенкла-
          тури  і  характеристики грунтів.
       9. Найменшу відстань від господарсько-побутової або виробничої
          каналізації до водяних теплових мереж у відкритих системах
          теплозабеспечення та теплових мереж гарячого водозабеспечен-
          ня в разі їх безканального прокладення слід приймати при
          діаметрі труб теплових мереж: 200 мм та менше -1,5 м;
          більше 200 м - 3 м.
       В разі розміщення мереж каналізації вище теплових мереж вказа-
       ні відстані слід збільшувати на різницю в позначках закладення.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                    - 19 -
   
      Таблиця 5.2
      обов'язкова
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
  |                         |Відстань по горизонталі (у світлі), м, від  підземних мереж та елемен- |
  |                         |                 тів автошляхів та повітряних ліній до                 |
  |                         |-----------------------------------------------------------------------|
  |                         |       |фунда- |осі за-|       |   автошляхи   |фундаменти опор повіт- |
  |                         |       |ментів,|лізнич-|       |               |ряних ліній електропе- |
  |                         |       |огорож,|них ко-|       |               |       редачі          |
  |                         |       | опор, |  лій  |       |---------------------------------------|
  |                         |       |гале-  |1520мм,|       |борто- |       |       |       |       |
  |  Інженерні мережі       |фунда- |рей,   |але не |  осі  |вого   |       |       |       |       |
  |                         |ментів,|естакад| менше | трам- |каменя,|зовніш-|       |       |       |
  |                         |буді-  |трубо- |глибини|вайної |краю   |ньої   |до 1 кВ|       |       |
  |                         |вель та|прово- |траншеї| колії |проїжд-|бровки |зовніш-|більше |більше |
  |                         |споруд |дів,   |  до   |       |жої ча-|кювету |нього  |   1   |  35кВ |
  |                         |       |контак-|підошви|       |стини, | або   |освіт- |до 35кВ|       |
  |                         |       |тной   |насипу |       |укріп- |підошви|лення  |       |       |
  |                         |       |мережі |  та   |       |леної  |насипу |       |       |       |
  |                         |       |  та   |виїмки |       |смуги  |       |       |       |       |
  |                         |       |зв'язку|       |       |узбіччя|       |       |       |       |
  |-------------------------------------------------------------------------------------------------|
  |1. Водолровід та напірна |   5   |   3   |   4   | 2,75  |   2   |   1   |   1   |   2   |   3   |
  |    каналізація          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
  |-------------------------------------------------------------------------------------------------|
  |2. Самопливна канализація|   3   |  1,5  |   4   | 2,75  |  1,5  |   1   |   1   |   2   |   3   |
  |   та водостоки          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
  |-------------------------------------------------------------------------------------------------|
  |3. Дренажі               |   3   |   1   |   4   | 2,75  |  1,5  |   1   |   1   |   2   |   3   |
  |-------------------------------------------------------------------------------------------------|
  |4. Газопроводи:          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
  |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
  |   а)низького тиску      |   2   |   1   |  3,75 | 2,75  |  1,5  |   1   |   1   |   5   |  10   |
  |     до 0,005 МПа        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
  |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
  |   б)середнього тиску    |   4   |   1   |  4,75 | 2,75  |  1,5  |   1   |   1   |   5   |  10   |
  |     від 0,005 до 0,3 МПа|       |       |       |       |       |       |       |       |       |
  |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
  |   в)високого тиску      |   7   |   1   |  7,75 | 3,75  |  2,5  |   1   |   1   |   5   |  10   |
  |     від 0,3 до 0,6 МПа  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
  |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
  |   г)високого тиску      |  10   |   1   | 10,75 | 3,75  |  2,5  |   1   |   1   |   5   |  10   |
  |     від 0,6 до 1,2 МПа  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
  |-------------------------------------------------------------------------------------------------|
  |5. Теплові мережі (від   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
  |   зовнішньої стінки ка- |   2   |  1,5  |   4   | 2,75  |  1,5  |   1   |   1   |   2   |   3   |
  |   налу,тунелю або оболо-|  див. |       |       |       |       |       |       |       |       |
  |   нки безканального про-|прим.4 |       |       |       |       |       |       |       |       |
  |   кладання)             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
  |-------------------------------------------------------------------------------------------------|
  |6. Силові кабелі всіх на-|  0,6  |  0,5  |  3,25 | 2,75  |  1,5  |   1   |  0,5* |   5*  |  10*  |
  |   пруг та кабелі зв'язку|       |       |       |       |       |       |       |       |       |
  |-------------------------------------------------------------------------------------------------|
  |7. Канали, тунелі        |   2   |  1,5  |   4   | 2,75  |  1,5  |   1   |   1   |   2   |   3   |
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  * Відноситься тільки до відстані від силових кабелів. Відстані від
    кабелів зв'язку належить приймати згідно зі спеціальними нормами.
   
       ПРИМІТКИ.
       1. Для електрофікованих залізниць відстань від осі залізничної
          колії до силових кабелів, кабелів зв'язку та трубопроводів
          теплових мереж належить прийматине менше 10,75 м.
          В умовах реконструкції підприємств допускається зиеншення
          відстаней, вказаних в п.6 цієї таблиці, від залізниць, тра-
          мвайних колій та автошляхів до розмірів, погоджених з орга-
          нізаціями, що експлуатують шляхи. При цьому кабелі на всьо-
          му протязі зближення з залізницями та трамвайними коліями
          повинні прокладатися в блоках або трубах. У випадках збли-
          ження кабелів з електрофікованими залізницями та трамвайни-
          ми коліями труби повинні бути з ізоляцією (асбоцементні,
   
                                    - 20 -
   
          промазані гудроном або бітумом тощо).
       2. Відстані від водопроводу та напірної каналізації до зовніш-
          ньої поверхні підземних резервуарів може бути зменшена до
          3 м, а до фундаментів будівель та інших споруд - до 3 м за
          умови прокладання водопроводу у футлярі. Відстань від водо-
          проводу та напірної каналізації до фундаментів шляхопрово-
          дів та тунелів для автомобільних шляхів допускається прий-
          мати рівною 2 м за умови прокладання вказаних трубопроводів
          на глибині вище 0,5 м основи шляхопроводів та тунелів.
       3. Відстань від теплових мереж при безканальному прокладанні
          до будівель і споруд слід приймати 5 м.
       4. В разі закладання мереж нижче підошви фундаментів будівель
          та споруд відстані, вказані в таблиці, слід збільшувати в
          залежності від характеристики грунту або укріплювати фунда-
          менти. У складних умовах допускається зменшення відстані
          від мереж до фундаментів за умови виконання заходів, що ви-
          ключають можливість ушкодження фундаментів при аварії на
          мережах.
   
       Санітарно-захисні зони від каналізаційних споруд та мінімальні
  відстані від систем утилізації гною приймати згідно з додатками
  3 і 4.
       Споруди для обеззараження, компостування твердих відходів,
  термічна сушка та спалювання осадів слід виконувати згідно з СНиПом
  2.04.03-85.
       Компостування виконувати на майданчиках з асфальтовим або бе-
  тонним покриттям.
       Улаштування місць складування або зберігання виробничого по-
  бутового сміття та інших відходів, які служать джерелом забруднен-
  ня атмосферного повітря пилом, шкідливими газоподібними речовинами
  та речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу,
  допускається з дозволу місцевих органів державної виконавчої влади
  при збереженні нормативів екологічної безпеки та забезпечення мож-
  ливості їх подальшого господарського використання.
   
       6. ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА ЗОВНІШНІЙ БЛАГОУСТРІЙ
   
       6.1. Розміщення та композиційне вирішення всіх ділянок, що під-
  лягають озелененню, на території виробничої зони повинні розв'язу-
  ватись виходячі з функціонального та архітектурно-планувального ви-
  рішення всієї виробничої зони або сільськогосподарського підприємс-
  тва.
       Зелені насадження розміщуються на всій території виробничої
  зони та включають газони, поодинокі, групові та лінійні посадки де-
  рев та чагарників, елементи квіткового оформлення.
   
       6.2. Озелененню підлягають вільні від забудови та покриття ді-
  лянки, а також санітарно-захисні зони та ділянки по периметру тери-
  торії сільськогосподарських підприємств у вигляді зелених огорож.
   
       6.3. Площа ділянок, які передбачені для озеленення, повинна
  складати не менше 15% від загальної площі підприємства, а при щі-
  льності забудови більше 50% - не менше 10%.
   
       6.4. Для зелених насаджень на території сільськогосподарського
  підприємства та в санітарно-захисних смугах слід передбачати місцеві
  типи рослин з урахуванням їх санітарно-захисних декоративних якостей
  та стійкості до виробничих викидів.
       В межах протипожежних відстаней посадка дерев з хвойних порід
  не допускається.
   
       6.5. В зоні розміщення будівель, які потребують чистого повіт-
  ря, а також в місцях забирання повітря забороняється посадка дерев,
  які забруднюють навколишню територію насінням (пластівці, волокнис-
  те насіння тощо) або викликають алергію у обслуговуючого персоналу
  та населення, яке мешкає в цій зоні.
       Поблизу тваринницьких підприємств слід висаджувати дерева, які
  виділяють в атмосферу хімічні речовини, що відлякують комах, які
  концентруються в місцях накопичення гною та його фракцій.
       Виробничі об'єкти, що потребують захисту від шуму, крім офіці-
  альних заходів по зниженню рівнів шуму, необхідно захищати деревно-
   
                                    - 21 -
   
  чагарниковими насадженнями з густим листям, включаючи дерева хвой-
  них порід.
   
       6.6. Відстань від будівель та споруд до осі посадки дерев та
  чагарників слід приймати згідно з таблицею 6.1.
   
    Таблиця 6.1.
  --------------------------------------------------------------------
  |                                 |         Відстань, м            |
  |      Будівлі та споруди         |--------------------------------|
  |                                 | від стовбурів | від чагарників |
  |                                 |     дерев     |                |
  |------------------------------------------------------------------|
  | Зовнішні стіни будівель та      |       5       |      1,5       |
  | споруд                          |               |                |
  |------------------------------------------------------------------|
  | Край тротуарів та доріжок       |      0,7      |      0,5       |
  |------------------------------------------------------------------|
  | Край укріплення смуг узбіччя    |       2       |       1        |
  | шляхів та брівок канав          |               |                |
  |------------------------------------------------------------------|
  | Щогли та опори освітлюваної ме- |       4       |       -        |
  | режі,колони,галереї та естакади |               |                |
  |------------------------------------------------------------------|
  | Підошви укосів, тераси тощо     |       1       |      0,5       |
  |------------------------------------------------------------------|
  | Підошви та внутрішні межі під-  |       3       |       1        |
  | пірних стінок                   |               |                |
  |------------------------------------------------------------------|
  | Підземні мережі:                |               |                |
  |                                 |               |                |
  |  газопроводів, каналізації      |      1,5      |       -        |
  |                                 |               |                |
  |  теплопроводів (від стінок до   |       2       |       1        |
  |  каналу) та трубопроводів тепло-|               |                |
  |  вих мереж при безканальному    |               |                |
  |  прокладанні)                   |               |                |
  |                                 |               |                |
  |  водопроводу, дренажів          |       2       |       -        |
  |                                 |               |                |
  |  силових кабелів та кабелів     |       2       |      0,7       |
  |  зв'язку                        |               |                |
  --------------------------------------------------------------------
       ПРИМІТКА. Відстань від повітряних електромереж до дерев слід
                 приймати згідно з правилами влаштування електроус-
                 тановок.
   
       6.7. Ширину смуг зелених насаджень рекомендується приймати
  згідно з таблицею 6.2.
   
     Таблиця 6.2
  -------------------------------------------------------------------
  |                 Смуга                    |   Ширина смуги, м    |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |1. Газон з рядковою посадкою дерев або де-|                      |
  |   рев в одному рядку з чагарниками:      |                      |
  |                                          |                      |
  |     однорядкова посадка                  |          2           |
  |                                          |                      |
  |     дворядкова посадка                   |          5           |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |2. Газон з однорядковою посадкою чагарни- |                      |
  |   ків заввишки, м:                       |                      |
  |                                          |                      |
  |   більше 1,8                             |         1,2          |
  |                                          |                      |
  |   від 1,2 до 1,8                         |          1           |
  |                                          |                      |
  |   до 1,2, 0,8                            |         0,8          |
  -------------------------------------------------------------------
   
   
                                    - 22 -
   
    Продовження таблиці 6.2
  -------------------------------------------------------------------
  |                 Смуга                    |   Ширина смуги, м    |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |3. Газон з групою або куртинною посадкою  |         4,5          |
  |   дерев, 4,5                             |                      |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |4. Те саме, чагарників                    |          3           |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |5. Газон                                  |          4           |
  -------------------------------------------------------------------
       ПРИМІТКА. При багаторядковій посадці чагарників вказану в
                 таблиці 6.2 ширину смуги слід збільшувати на 50%
                 для кожного додаткового рядка рослин.
   
       6.8. На території сільськогосподарських підприємств необхідно
  передбачати зняття родючого шару грунту в місцях, де він може бути
  пошкоджений, забруднений, підтоплений або затоплений при виконанні
  будівельних робіт з подальшим максимальним використанням його в
  сільському господарстві.
       Місця та умови тимчасового зберігання, а також порядок викори-
  стання знятого родючого шару грунту встановлюються органами, які
  виділяють у користування земельні ділянки і контролюють стан нав-
  колишнього середовища (санітарно-епідеміологічна служба та ін.).
   
       6.9. Всі вільні ділянки підприємств поміж деревно-чагарникови-
  ми посадками, будівлями, майданчиками та шляхами призначаються для
  посіву газонних та лукових трав, які після покосу використовуються
  для потреб підприємства з дозволу санітарної служби.
   
       6.10. До складу споруд та елементів зовнішнього благоустрою
  виробничої зони входять головний та допоміжний входи, огорожі, сто-
  впи з освітлювальною арматурою, лавки для відпочинку, питні фонтан-
  чики, декоративні басейни та фонтани, скульптури, флагштоки, стен-
  ди, вази для квітів, різні типи покриття шляхів та піших доріжок
  (бетонні плити, покриття з місцевих матеріалів).
   
       6.11. Відстань між деревами та чагарниками при рядковій посад-
  ці слід приймати не менше вказаної в таблиці 6.3.
   
     Таблиця 6.3
  --------------------------------------------------------------------
  |       Характеристика насаджень     |   Мінімальна відстань між   |
  |                                    |   деревами та чагарниками   |
  |                                    |          в осях, м          |
  |------------------------------------------------------------------|
  | Дерева світлолюбивих порід         |              3              |
  |------------------------------------------------------------------|
  | Дерева тіньостійких порід          |             2,5             |
  |------------------------------------------------------------------|
  | Чагарники заввишки до 1 м          |             0,4             |
  |------------------------------------------------------------------|
  | Те саме, до 2 м                    |             0,6             |
  |------------------------------------------------------------------|
  | Те саме, більше 2 м                |              1              |
  --------------------------------------------------------------------
   
       6.12. Для захисту від пануючих в зимовий період вітрів реко-
  мендується захищати будівлі сімейних (фермерських) господарств зе-
  леними насадженнями в 5-6 рядків з навітряного боку.
   
       6.13. В зоні перехрещення шляхів при посадці дерев та чагарни-
  ків слід передбачати організацію зони видимості.
   
       6.14. Огорожу території сільськогосподарських підприємств
  слід передбачати відповідно до норм технологічного проектування.
       Освітлення території слід проектувати згідно з СНиП II-4-79.
   
   
   
   
   
                                    - 23 -
   
       7. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
   
       7.1. При розробці генеральних планів сільськогосподарських
  підприємств повинні передбачатися заходи по раціональному викорис-
  танні природних ресурсів, охороні атмосфери, водних об'єктів та
  грунту від забруднення, захисту від шуму, вібрації, електричних та
  магнітних полів, забезпеченню радіаційної безпеки та санітарному
  очищенню території.
   
       7.2. Весь комплекс заходів повинен бути спрямований на дотри-
  мання норм гранично допустимих викидів (ГДВ) та гранично допусти-
  мих скидів (ГДС) хімічних та біологічних інградієнтів (пестицидів,
  залишків мінеральних та органічних добрив, викидів від автотранс-
  порту, відходів сільськогосподарських  та тваринницьких підпри-
  ємств: гною, стічних вод, шкідливих газів, патогенної мікрофлори,
  личинок та яєць гельмінтів тощо) в атмосферне повітря, грунт, пове-
  рхневі і підземні водні джерела, продукти харчування, а також на
  дотримання встановлених захисних зон від сільськогосподарських
  підприємств до сельбищної території сільських та міських поселень
  або територій, що прилягають до них, згідно з санітарними нормами.
   
       7.3. Метод і ступінь очищення стічних вод повинні визначатися
  в залежності від місцевих умов з урахуванням можливого використання
  очищених стічних вод для сільськогосподарських потреб та повинні
  забезпечувати екологічну безпеку згідно з діючими санітарними пра-
  вилами та нормами.
   
       7.4. Вилучення, знешкодження та скидання стічних вод, які ма-
  ють радіоактивні речовини, повинні здійснюватись у відповідності з
  діючими нормами радіаційної безпеки та санітарними правилами роботи
  з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромі-
  нювань.
   
       7.5. При накопиченні тварин на обмеженій території тваринниць-
  ких підприємств промислового типу та при впровадженні водомістких
  технологій виробництва і значній кількості біогенних елементів, па-
  тогенної мікрофлори, личинок та яєць гельмінтів, а також шкідливих
  хімічних речовин, які містяться у виробничих стоках цих підприємств
  та при недостатній ефективності сучасних очисних споруд слід розро-
  бляти і здійснювати заходи щодо попередження забруднення водних
  джерел, в тому числі і підземних.
   
       7.6. При забудові території сільськогосподарськими підприємст-
  вами потрібно враховувати фоновий вміст у природному середовищі хі-
  мічних і біологічних компонентів, особливо тих, які можуть негатив-
  но впливати на санітарний стан середовища та здоров'я населення, а
  також здатність їх до самоочищення.
       При забрудненні таких територій фонові концентрації забрудню-
  ючих речовин в атмосферному повітрі, воді, грунті повинні бути уз-
  годжені з санепідемслужбою.
   
       7.7. Основними джерелами забруднення хімічними та біологічними
  речовинами (аміак, сірководень. окис вуглецю, патогенні мікроорга-
  нізми, яйця гельмінтів тощо) приземних шарів атмосфери в зонах роз-
  ташування тваринницьких підприємств є різні технологічні вузли, си-
  стеми загальнообмінної вентиляції, котельні, теплогенератори тощо.
   
       7.8. Основним критерієм якості атмосферного повітря при встано-
  вленні гранично допустимих викидів (ГДВ) для джерел забруднення ат-
  мосфери є гранично допустимі концентрації (ГДК).
       Необхідно виконувати вимогу, щоб
   
                         С
                        ---  <= I,
                        ГДК
   
       де С - розрахункова концентрація шкідливих речовин у приземному
              шарі повітря.
   
       При викидах в атмосферу речовин, які мають сумацію дій, грани-
  чна допустима концентрація (ГДК) не повинна перевищувати одиницю.
   
                                    - 24 -
   
                  С       С       С
                ----- + ----- + -----  <= I.
                ГДК-1   ГДК-2   ГДК-3
   
       При розміщенні сільськогосподарських підприємств необхідно ке-
  руватися вимогами СаНПіН 4946-89.
   
       7.9. Скидання в атмосферу повітря, вилученого загальнообмінною
  вентиляцією, яка вміщує шкідливі або речовини з неприємним запахом
  через зосереджені пристрої (труби, шахти, дефлектори) або через роз-
  осереджені пристрої (ліхтарі, які відкриваються, фрамуги вікон та
  ін.) і розрахунки розсіювання цих речовин повинні передбачатися так,
  щоб гранично допустимі концентрації (ГДК) їх не перебільшували нор-
  мативів згідно з діючими санітарними нормами.
   
       7.10. При розробці заходів по охороні навколишнього середовища
  слід забезпечувати скорочення виділення шкідливостей в атмосферу, у
  водні джерела та в грунт шляхом застосування найбільш досконалих
  технологій, а також дотримання санітарно-гігієничних відстаней від
  джерел виділення шкідливостей до сельбищної території сільських по-
  селень, які наведені в обов'язкових додатках 1,2,3,4.
       Для охорони водойм слід передбачати влаштування водоохороних
  і водорегулюючих зелених насаджень у відповідності з діючим законо-
  давством.
   
       7.11. Шумові, електромагнітні та радіаційні навантаження від
  різних джерел їх виникнення не повинні перевищувати нормативно-до-
  пустимі рівні згідно з ДБН 360-92.
   
       7.12. З метою захисту повітряного басейну слід передбачати
  очищення повітря, що викидається в атмосферу:
       - від сірководню, аміаку, вуглекислого газу - за допомогою
         спеціальних установок. Розбавлення шкідливостей досягається
         за допомогою загальнообмінної вентиляції;
       - від пилу, полови, залишків кормів - за допомогою пилоуловлю-
         ваних споруд;
       - від мікроорганізмів - обробкою бактирицидними лампами та уль-
         трафіолетовим устаткуванням;
       - від неприємних запахів, які надходять з відходів, - шляхом
         удосконалення технології обробки та застосування спеціальних
         дезодорантів.
   
       7.13. При організації будівельного будівництва необхідно вико-
  нувати заходи по охороні природного середовища, які повинні включа-
  ти рекультивацію грунту, запобігання втратам природних ресурсів, за-
  побігання або очищення від шкідливостей, які потрапляють у грунт
  водойми та атмосферу. Вказані заходи і роботи повинні бути передба-
  чені в проектно-кошторисній документації.
   
       7.14. На території сільськогосподарських підприємств, які бу-
  дуються, не дозволяється непередбачена проектною документацією лі-
  квідація дерев та чагарників, засипка грунтом корневих шийок та
  стовбурів дерев та чагарників, що ростуть.
   
       7.15. Випуск води з будівельних майданчиків безпосередньо на
  схили без належного захисту від розмиву грунту не допускається.
   
       7.16. Виробничі та побутові стоки, що утворюються на будіве-
  льному майданчику, повинні очищатись у порядку, що передбачений
  проектом виконання робіт.
   
       7.17. Ліміти викидів, скидів забруднюючих речовин у навколишнє
  природне середовище розробляються відомствами на основі нормативів
  гранично допустимих викидів (ГДВ) і гранично допустимих скидів (ГДС)
  та дозволу на викиди, скиди і затверджуються органами охорони нав-
  колишнього природного середовища.
   
       7.18. При розробці у проекті заходів по охороні навколишнього
  природного середовища слід керуватися Законом України від 25 червня
  1991 р. "Про охорону навколишнього природного середовища; діючими
  санітарними нормами охорони поверхневих вод від забруднення, діючи-
   
                                    - 25 -
   
  ми санітарними нормами гранично допустимого вмісту шкідливих речо-
  вин у воді водяних об'єктів господарсько-питного та культурно-по-
  бутового водокористування і діючими санітарними правилами охорони
  атмосферного повітря населених місць, а також цими нормами.
   
       7.19. При проектуванні сільськогосподарських підприємств, пов'-
  язаних зі збором, зберіганням і переробкою при повторному викорис-
  танні твердих промислових відходів тваринницьких підприємств, об'-
  єктів рослинництва, підприємств по переробці сільськогосподарської
  продукції і тваринництва, промислово-технічного обслуговування та
  ін. необхідно дотримуватись діючих санітарних норм і правил.
   
       8. ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
   
       8.1. Організація будівельного виробництва на майданчику у від-
  повідності з затвердженим генеральним планом повинна забезпечувати
  цілеспрямованість всіх організаційних, технічних та технологічних
  рішень на досягнення кінцевого результату - введення в дію об'єктів
  з необхідними якісними показниками та в установлені строки.
   
       8.2. Будівництво об'єктів згідно з генеральним планом дозволя-
  ється здійснювати на підставі розроблених рішень по організації бу-
  дівництва і технології виконання робіт, які повинні бути прийняті в
  проекті організації будівництва та в проектах виконання робіт.
  Склад і зміст проектних рішень та документації у проекті організа-
  ції будівництва та у проекті виконання робіт вирішується згідно з
  СНиП 3.01.01-85.
   
       8.3. Забороняється виконання будівельних робіт без затвердже-
  ного проекту організації будівництва та проекту виконання робіт.
   
       8.4. Геодезичні роботи є невід'ємною частиною технологічного
  процесу будівельного виробництва і їх слід виконувати згідно з
  єдиним для будівельного майданчика графіком, пов'язаним зі строками
  виконання загальнобудівельних, монтажних та спеціальних робіт.
   
       8.5. Геодезичні роботи слід виконувати після передбаченого
  проектом розчищення території, звільнення її від будівель, які під-
  лягають знесенню, та, як правило, вертикального планування. Геоде-
  зичні роботи виконувати згідно з СНиП 3.01.03-84.
   
       8.6. Підготовка території до забудови повинна виконуватись в
  технологічній послідовності згідно з СНиП III-10-75.
   
       8.7. При виконанні земляних робіт не повинно бути забруднення
  сільськогосподарських і інших земель виробничими та іншими покидь-
  ками, а також стічними водами.
   
       8.8. Виконання робіт по вертикальному плануванні території сі-
  льськогосподарського підприємства допускається тільки при наявності
  проекту планування, проектів всіх підземних споруд та загального
  балансу земляних мас.
   
       8.9. Вертикальне планування на ділянках виїмок повинні викону-
  ватись до влаштування на них комунікацій та підвалин, а на ділянках
  для насипів - після влаштування цих споруд.
   
       8.10. Розчищення території і підготовка її до забудови повинна
  починатись з попередньої розмітки місць зберігання і обвалування
  рослинного шару та місць його зняття, захисту від пошкодження або
  пересадження рослин, що використовуються в подальшому, а також вла-
  штування тимчасового відведення води з поверхні будівельного май-
  данчика.
   
       8.11. При будівництві внутрішньоплощадкових шляхів, проїздів
  та майданчиків слід керуватися СНиП 3.06.03-85 та СНиП III-10-75.
   
       8.12. Огорожі слід влаштовувати переважно у вигляді живоплоту
  з однорядковою або багаторядковою посадкою чагарників, із збірних
  залізобетонних елементів, з металевих секцій, деревини та дроту.
   
   
                                    - 26 -
   
       8.13. Садівний матеріал для озеленення території повинен над-
  ходити тільки із спеціалізованих розсадників, мати сортове та кара-
  нтинне свідоцтво.
       Роботи по озелененню повинні виконуватися тільки після нане-
  сення рослинного шару грунту, влаштування проїздів, шляхів, майдан-
  чиків, огорож та прибирання залишків будівельного сміття.
       При виконанні робіт по благоустрою та озелененню слід керува-
  тися СНиП III-10-75.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                    - 27 -
   
                                                     Додаток 1
                                                   обов'язковий
   
                         Розміри санітарно-захисних зон
                     від сільськогосподарських підприємств
                             до житлової забудови
   
  --------------------------------------------------------------------
  |   Назва комплексу, підприємства та      |  Розмір санітарно-за-  |
  |          окремих об'єктів               |      хисної зони       |
  |------------------------------------------------------------------|
  |                           1. Рослинницькі                        |
  |------------------------------------------------------------------|
  |1.Культіваційні:                         |                        |
  |                                         |                        |
  |  теплиці та парники при обігріванні     |     Не нормується*     |
  |  електроенергією, парою або водою       |                        |
  |                                         |                        |
  |  теплиці та парники на біологічному     |                        |
  |  обігріванні                            |                        |
  |                                         |                        |
  |  на гною                                |          100           |
  |                                         |                        |
  |  на смітті                              |          300           |
  |                                         |                        |
  |2.Рільничі:                              |                        |
  |                                         |                        |
  |  польові стани тракторно-рільничих      |          100           |
  |  бригад                                 |                        |
  |                                         |                        |
  |  стаціонарні зерноочисні та сушильні    |          100           |
  |  пункти                                 |                        |
  |                                         |                        |
  |  криті токи                             |                        |
  |                                         |          100           |
  |3.Садівницькі та виноградницькі:         |                        |
  |                                         |                        |
  |  стани садово-виноградницьких бригад    |           50           |
  |                                         |                        |
  |  пункти сортування та пакування гото -  |           50           |
  |  вої продукції                          |                        |
  |------------------------------------------------------------------|
  |                           2. Тваринницькі                        |
  |------------------------------------------------------------------|
  | Великої рогатої худоби:                 |                        |
  | а)великі підприємства промислового      |         1000           |
  |   типу з поголів'ям більше 5000 голів   |                        |
  | б)державні та колективні підприємства   |                        |
  |   по вирощуванню відгодівельного та     |                        |
  |   ремонтного молодняка з поголів'м:     |                        |
  |        до 1000 голів                    |          200           |
  |                                         |                        |
  |        до 3000   "                      |          300           |
  |                                         |                        |
  |        до 5000   "                      |          500           |
  | в)ферми молочного та м'ясного напрям-   |                        |
  |   ку в державних та колективних під-    |                        |
  |   приємствах з поголів'ям корів:        |                        |
  |        до 400 голів                     |          200           |
  |                                         |                        |
  |        до 600   "                       |          250           |
  |                                         |                        |
  |        більше 600  "                    |                        |
  | г)ферми в селянських (фермерських)      |          300           |
  |   господарствах з загальним поголів'-   |                        |
  |   ям тварин:                            |                        |
  |                                         |                        |
  |        до 10 голів                      |           15*          |
  |                                         |                        |
  |        до 20   "                        |           25           |
  --------------------------------------------------------------------
   
                                    - 28 -
   
    Продовження додатку 1
  --------------------------------------------------------------------
  |   Назва комплексу, підприємства та      |  Розмір санітарно-за-  |
  |          окремих об'єктів               |      хисної зони       |
  |------------------------------------------------------------------|
  |        до 40   "                        |           50           |
  |                                         |                        |
  |        до 60   "                        |           75           |
  |                                         |                        |
  |        до 100  "                        |          100           |
  |                                         |                        |
  |        до 150  "                        |          150           |
  |------------------------------------------------------------------|
  | Свинарські:                             |                        |
  | а)ферми в селянських (фермерських)      |                        |
  |   господарствах:                        |                        |
  |        на 15 голів                      |           25           |
  |                                         |                        |
  |        на 30  "                         |           50           |
  |                                         |                        |
  |        на 50  "                         |           75           |
  |                                         |                        |
  |        на 75  "                         |          100           |
  |                                         |                        |
  |        на 100 "                         |          150           |
  |                                         |                        |
  |        на 150 "                         |          300           |
  |                                         |                        |
  |        на 200 "                         |          400           |
  | б)свинофабрики та свиноферми в держа-   |                        |
  |   вних та колективних підприємствах:    |                        |
  |        до 12 тис. голів на рік          |          500           |
  |                                         |                        |
  |        на 12 тис.та на 24 тис.голів     |         1500           |
  |        на рік                           |                        |
  |                                         |                        |
  |        на 54 тис.голів на рік і більше  |         2000           |
  |------------------------------------------------------------------|
  | Вівчарські:                             |                        |
  | а)вівцеферми в селянських (фермерських  |                        |
  |   господарствах:                        |                        |
  |        на 50 голів                      |           25           |
  |                                         |                        |
  |        на 75   "                        |           50           |
  |                                         |                        |
  |        на 100  "                        |           75           |
  |                                         |                        |
  |        на 150 "                         |          100           |
  |                                         |                        |
  |        на 200  "                        |          150           |
  |                                         |                        |
  |        на 400  "                        |          200           |
  |                                         |                        |
  |        від 400 до 1000  "               |          300           |
  |  б)вівцеферми в державних та колектив-  |                        |
  |    них підприємствах на 500 голів і     |          300           |
  |    більше                               |                        |
  |------------------------------------------------------------------|
  | Кролівничі:                             |                        |
  |    кролеферми:                          |                        |
  |        на 150 голів                     |           25           |
  |                                         |                        |
  |        на 300   "                       |           50           |
  |                                         |                        |
  |        на 400   "                       |           75           |
  |                                         |                        |
  |        більше 400  "                    |          100           |
  |------------------------------------------------------------------|
  | Конярські                               |          100           |
  |------------------------------------------------------------------|
  | Звірівницькі                            |          300           |
  --------------------------------------------------------------------
                                    - 29 -
   
   Продовження додатку 1
  --------------------------------------------------------------------
  |   Назва комплексу, підприємства та      |  Розмір санітарно-за-  |
  |          окремих об'єктів               |      хисної зони       |
  |------------------------------------------------------------------|
  | Бджільницькі                            |          300           |
  |------------------------------------------------------------------|
  | Птахівничі:                             |                        |
  | а)ферми в селянських (фермерських)      |                        |
  |   господарствах:                        |                        |
  |        на 100 голів                     |           25           |
  |                                         |                        |
  |        на 200  "                        |           50           |
  |                                         |                        |
  |        на 300  "                        |          100           |
  |                                         |                        |
  |        на 500  "                        |          150           |
  |                                         |                        |
  |        на 750  "                        |          200           |
  |                                         |                        |
  |        від 750 до 100 тис. курей-несучок|          300           |
  | б)птахофабрики (в державних та колектив-|                        |
  |   них підприємствах):                   |                        |
  |                                         |                        |
  |        до 100 тис. курей-несучок та до  |          300           |
  |           1 млн. бройлерів на рік       |                        |
  |                                         |                        |
  |        більше 100 тис. до 400 тис.курей-|         1000           |
  |        несучок та більше 1 млн.до 3 млн.|                        |
  |        бройлерів на рік, а також племін-|                        |
  |        ні господарства та репродуктори  |                        |
  |                                         |                        |
  |        більше 400 тис. курей-несучок та |         1200           |
  |        більше 3 млн. бройлерів на рік   |                        |
  |------------------------------------------------------------------|
  |   3.По переробці та зберіганні сільськогосподарської продукції   |
  |------------------------------------------------------------------|
  | По переробці продукції рослинництва,    |          100           |
  | продовольчого та фуражного зерна, насін-|                        |
  | ня зернових та олійних культур, трав без|                        |
  | відділення протруювання                 |                        |
  |                                         |                        |
  | Те саме, з відділенням протруювання     |          200           |
  |                                         |                        |
  | Овочів (сушіння, засолювання, квашення) |          100           |
  |                                         |                        |
  | По виробництву крохмалю                 |          100           |
  |                                         |                        |
  | По первинній обробці рослинного волокна |          300           |
  | (льону, коноплі)                        |                        |
  |                                         |                        |
  | Цукрові заводи з жомосховищами          |          300           |
  |                                         |                        |
  | Цукрові заводи без жомосховищ           |          100           |
  |                                         |                        |
  | Кукурудзяно-крохмальні, кукурудзяно-    |          100           |
  | патокові заводи                         |                        |
  |                                         |                        |
  | Олійні (рослинного масла)               |           50           |
  |                                         |                        |
  | Заводи первинного виробництва вина      |           50           |
  |                                         |                        |
  | Заводи виноградного соку                |           50           |
  |                                         |                        |
  | Заводи фруктових та овочевих соків та   |           50           |
  | безалкогольних напоїв                   |                        |
  |                                         |                        |
  | Заводи по виробництву харчового спирту  |          100           |
  |                                         |                        |
  | Пивоварені заводи (без солодовників)    |           50           |
  --------------------------------------------------------------------
   
                                    - 30 -
   
   Продовження додатку 1
  --------------------------------------------------------------------
  |   Назва комплексу, підприємства та      |  Розмір санітарно-за-  |
  |          окремих об'єктів               |      хисної зони       |
  |------------------------------------------------------------------|
  | Заводи варіння солоду та виготовлення   |           50           |
  | дріжджів                                |                        |
  |                                         |                        |
  | Хлібозаводи, консервні заводи           |           50           |
  |------------------------------------------------------------------|
  | По переробці продукції тваринництва,    |                        |
  | птахівництва та інших видів продукції:  |                        |
  |                                         |                        |
  |   по первинній переробці молока         |     Не нормується*     |
  |                                         |                        |
  |   молоко- та маслозаводи                |           50           |
  |                                         |                        |
  |   варіння сиру, виробництво маргарину,  |          100           |
  |   м'ясокоптильні, рибоконсервні та рибо-|                        |
  |   філейні комбінати                     |                        |
  |                                         |                        |
  |   ковбасні сири продуктивністю понад    |           50           |
  |   3 тони за зміну, в тому числі з м'ясо-|                        |
  |   коптильнями                           |                        |
  |                                         |                        |
  |   харчові фабрики, заготівельні, рибоко-|           50           |
  |   птильні заводи                        |                        |
  |                                         |                        |
  |   скотобази понад 1000 приведених голів |          500           |
  |                                         |                        |
  |   скотобази до 1000 приведених голів    |          300           |
  |                                         |                        |
  |   бойні ВРХ, невеликої рогатої худоби,  |          500           |
  |   м'ясокомбінати, м'ясохолодобойні      |                        |
  |                                         |                        |
  |   бойні невеликих тварин та птиці       |          300           |
  |                                         |                        |
  |   підприємства миття шерсті, обробки во-|          100           |
  |   лосся, щетини, пуху, пера, рогів та   |                        |
  |   копит                                 |                        |
  |------------------------------------------------------------------|
  | По виробництву кормів:                  |                        |
  |                                         |                        |
  |   млини, крупорушки, зернообдирні під-  |          100           |
  |   приємства                             |                        |
  |                                         |                        |
  |   утильзаводи по переробці трупів тва-  |         1000           |
  |   рин, риби, птиці та їх відходів       |                        |
  |------------------------------------------------------------------|
  | Склади зберігання сільськогосподарської |                        |
  | продукції:                              |                        |
  |                                         |                        |
  |   зерна, овочів, фруктів, картоплі      |           50           |
  |                                         |                        |
  |   грубих кормів, необмолоченого хліба та|          100           |
  |   рослинного волокна                    |                        |
  |                                         |                        |
  |   елеватори                             |          100           |
  |                                         |                        |
  |   холодильники місткістю понад 600 т    |           50           |
  |                                         |                        |
  |   мокросолених шкір без обробки для тим-|           50           |
  |   часового зберігання (до 200 шт.)      |                        |
  |                                         |                        |
  |   мокросолених необроблених шкір (понад |          300           |
  |   200 шт.)                              |                        |
  |                                         |                        |
  |   склади тимчасового зберігання утильси-|          100           |
  |   ровини без її переробки               |                        |
  --------------------------------------------------------------------
   
   
                                    - 31 -
   
   Продовження додатку 1
  --------------------------------------------------------------------
  |   Назва комплексу, підприємства та      |  Розмір санітарно-за-  |
  |          окремих об'єктів               |      хисної зони       |
  |------------------------------------------------------------------|
  |  4.По виробничо-технічному обслуговуванню сільськогосподарських  |
  |                            підприємств                           |
  |------------------------------------------------------------------|
  | Матеріально-технічне забезпечення:      |                        |
  |                                         |                        |
  |   видаткові та базисні склади кам'яного |          100           |
  |   вугілля, торфу, дров, легкозаймистих  |                        |
  |   та горючих рідин                      |                        |
  |                                         |                        |
  |   склади для зберігання мінеральних     |          200           |
  |   добрив                                |                        |
  |                                         |                        |
  |   склади для зберігання мінеральних     |          200           |
  |   добрив та отрутохімікатів до 20 т     |                        |
  |                                         |                        |
  |   склади для зберігання отрутохімікатів |          200           |
  |   та пестицидів до 20 т                 |                        |
  |                                         |                        |
  |        понад 20 до 50                   |          300           |
  |                                         |                        |
  |          "   50 до 100                  |          400           |
  |                                         |                        |
  |          "  100 до 300                  |          500           |
  |                                         |                        |
  |          "  300 до 500                  |          700           |
  |                                         |                        |
  |          "  500                         |         1000           |
  |                                         |                        |
  |   гаражі та підприємства по ремонту, те-|                        |
  |   хнічному обслуговуванню та зберіганню |                        |
  |   сільськогосподарських машин та автомо-|                        |
  |   білів                                 |                        |
  |                                         |                        |
  |   при числі двигунів до 100 одиниць     |          100           |
  |                                         |                        |
  |   підприємства по добуванню каменя без- |          100           |
  |   вибуховим методом та обробка каменя,  |                        |
  |   виготовлення гіпсових виробів, комиши-|                        |
  |   ту, соломіту, фіброліту               |                        |
  |                                         |                        |
  |   виготовлення глиняних виробів, столяр-|           50           |
  |   но-теслярські, меблеві підприємства   |                        |
  |                                         |                        |
  |   виробництво з відходів деревини, дере-|          300           |
  |   вно-стружкових, деревноволокнистих та |                        |
  |   цементно-фібролітових плит з викорис- |                        |
  |   танням фенолформальдегідних смол      |                        |
  |                                         |                        |
  |   без використання фенолформальдегідних |          100           |
  |   смол                                  |                        |
  |                                         |                        |
  |   біоенергетичні підприємства по переро-|          300           |
  |   бці відходів птахоферм до 100 т/добу  |                        |
  |                                         |                        |
  |   виробництво бондарських виробів       |           50           |
  |                                         |                        |
  |   будівельні двори                      |           50           |
  |------------------------------------------------------------------|
  | Зооветеринарне обслуговування:          |                        |
  |                                         |                        |
  |   ветеринарно-лікувальні заклади        |          200           |
  |                                         |                        |
  |   скотомогильники з похованням в ямах   |          500           |
  |                                         |                        |
  |   скотомогильники з біологічними камера-|          300           |
  |   ми                                    |                        |
  --------------------------------------------------------------------
                                    - 32 -
   
   Продовження додатку 1
  --------------------------------------------------------------------
  |   Назва комплексу, підприємства та      |  Розмір санітарно-за-  |
  |          окремих об'єктів               |      хисної зони       |
  |------------------------------------------------------------------|
  |   ділянки компостування твердих покидь- |          500           |
  |   ків та нечистот населених місць (цент-|                        |
  |   ральні)                               |                        |
  |------------------------------------------------------------------|
  | Кладовища                               |          300           |
  --------------------------------------------------------------------
  * Але не менше протипожежної відстані
   
       ПРИМІТКИ.
       1. Шириною санітарно-захисної зони вважається відстань між те-
          титорією сільськогосподарського підприємства та межею жит-
          лової забудови поселення.
       2. Розмір санітарно-захисної зони встановлюється:
          - для підприємств з технологічними процесами, що є джерелом
            забруднення атмосферного повітря шкідливою неприємно-па-
            хучою речовиною, - безпосередньо від джерела забруднення
            атмосфери зосередженими викидами (через трубу, шахту) або
            розосередженими викидами (через ліхтарі будівель), а та-
            кож місцем розвантаження сировини або відкритих складів;
          - для різних тваринницьких ферм - безпосередньо від межі
            території, на якій розташовані будівлі та споруди утри-
            мання тварин; для підприємств з технологічними процесами,
            які є джерелом шуму, вібрації та інших шкідливих явищ, -
            від будинків, споруд та майданчиків, на яких установлене
            виробниче обладнання (агрегати, механізми), які створюють
            ці шкідливі явища;
          - для виробничих та опалювальних котелень-від димових труб.
          Для підприємств, які є джерелом шуму, а також котелень не-
          обхідно проведення розрахункових рівнів шуму.
       3. Територія санітарно-захисної зони установлюється та озеле-
          няється згідно з проектом благоустрою та озеленення, що ро-
          зробляється згідно з вимогами завдання на проектування, од-
          ночасно з проектом будівництва або реконструкції підприємс-
          тва. При цьому рекомендується зберігати існуючі зелені на-
          садження. З боку житлової зони передбачається смуга дерев-
          но-чагарникових насаджень завширшки не менше 50 м, при ши-
          рині зони до 100 м - не менше 20 м.
       4. Вказані розміри санітарно-захисних зон можуть бути збільше-
          ні втричі, якщо сільськогосподарські виробничі комплекси, а
          також окремі підприємства розташовані навітряно по відно-
          шенню до житлової забудови, дитячих та лікувальних закла-
          дів, а також при відсутності або недостатньому очищенні
          шкідливих опадів в атмосферу, при наявності несприятливих
          умов для розсіювання шкідливих речовин в атмосферному пові-
          трі та несприятливих аерологічних умов в районі майбутнього
          будівництва.
          Розміри санітарно-захисних зон можуть бути зменшені або
          збільшені втричі на підставі лабораторних досліджень забру-
          днюючих речовин, якщо вони не перевищують встановлені ГДК,
          та відповідних обгрунтувань.
       5. Мінімальну площу озеленення санітарно-захисних зон слід
          приймати в залежності від ширини зони, % :
          - до 300 м - 60;
          - від 300 до 1000 м - 50;
          - від 1000 до 3000 м - 40.
       6. Підприємства, які дозволяється розташовувати в санітарно-
          захисних зонах, наведені в п.2.16.
       7. Розміри санітарно-захисних зон від тваринницьких приміщень
          з поголів'ям, меншим за мінімальне поголів'я, вказані в до-
          датку 1, приймаються згідно з ДБН 79-92.
       8. При відсутності встановленої нормативної санітарно-захисної
          зони для об'єктів, що мають бути запроектовані для будівни-
          цтва, розмір санітарно-захисної зони має бути обгрунтований
          науковими дослідженнями.
   
   
   
                                    - 33 -
   
                                                 Додаток 2
                                               обов'язковий
   
              Мінімальні санітарні відстані між тваринницькими
              підприємствами та об'єктами по переробці і збері-
              ганню сільськогосподарської продукції, не пов'я-
              зані з запроектованим тваринницьким підприємством
   
  -------------------------------------------------------------------
  |                Назва об'єкта               |      Мінімальні    |
  |                                            |      відстані, м   |
  |-----------------------------------------------------------------|
  | По виготовленню кормів                     |         100        |
  |-----------------------------------------------------------------|
  | По переробці сільськогосподарської         |                    |
  | продукції:                                 |                    |
  |                                            |                    |
  |   овочів, фруктів та зернових культур      |         100        |
  |                                            |                    |
  |   молока продуктивністю до 12 т/добу       |          50        |
  |                                            |                    |
  |   те саме, понад 12 т/добу                 |         200        |
  |                                            |                    |
  |   худоби та птиці продуктивністю до        |         300        |
  |   10 т/зміну                               |                    |
  |-----------------------------------------------------------------|
  | Склади зерна, фруктів, картоплі та овочів  |          50        |
  -------------------------------------------------------------------
    ПРИМІТКА.
      Мінімальні відстані для підприємств по переробці сільськогос-
      подарської продукції необхідно встановлювати від санітарно-
      захисної зони ферм та інших об'єктів.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                    - 34 -
   
                                                  Додаток 3
                                                 обов'язковий
   
          Розміри санітарно-захисних зон від каналізаційних
          споруд до житлової забудови, ділянок громадських
           будинків та підприємств харчової промисловості
   
  -------------------------------------------------------------------
  |                                    |Санітарно-захисна зона, м,  |
  |             Споруди                |при розрахунковій продуктив-|
  |                                    |ності споруд, тис. м3/добу  |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |                                    |до 0,2|від 0,2|від 5|від 50 |
  |                                    |      |   до 5|до 50|до 280 |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Споруди механічного та біологічного |      |       |     |       |
  |очищення з муловими майданчиками, а | 150  |  200  | 400 |  500  |
  |також окремі мулові майданчики      |      |       |     |       |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Споруди механічного та біологічного |      |       |     |       |
  |очищення, термомеханічної обробки   | 100  |  150  | 300 |  400  |
  |опадів у закритих приміщеннях       |      |       |     |       |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Землеробські поля зрошення          | 150  |  200  | 400 | 1000  |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Поля фільтрації                     | 200  |  300  | 500 | 1000  |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Біологічні ставки                   | 200  |  200  |  -  |   -   |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Насосні станції                     |  15* |   20  |  20 |   30  |
  -------------------------------------------------------------------
   * Але не менше протипожежної відстані
   
       ПРИМІТКИ.
       1. Санітарно-захисні зони каналізаційних споруд продуктивністю
          понад 280 тис.м3/добу, а також при відхиленні від прийнятої
          технології очищення від стічних вод та обробки осаду уста-
          новлюються за погодженням з Головним санітарно-епідеміоло-
          гічним управлінням Міністерства охорони здоров'я України.
       2. Санітарно-захисні зони, вказані в таблиці, допускається
          збільшувати, але не більше ніж удвічі, у випадку розміщен-
          ня житлової забудови з підвітряного боку по  відношенню  до
          очисних споруд або зменшувати не більше ніж на 25% при на-
          явності сприятливої рози вітрів.
       3. При відсутності мулових майданчиків на території очисних
          споруд продуктивністю понад 0,2 тис.м3/добу розмір зони
          слід скорочувати на 30%.
       4. Санітарно-захисну зону від полів фільтрації площею до 0,5 га
          та від споруд механічного та біологічного очищення на біо-
          фільтрах продуктивністю до 50 м3/добу слід приймати не мен-
          ше, як 100 м.
       5. Санітарно-захисну зону від полів підземної фільтрації про-
          дуктивністю менше 15 м3/добу -  15 м.
       6. Санітарно-захисна зона від фільтрувальних траншей та піща-
          но-гравійних фільтрів - не менше 25 м, від септиків та фі-
          льтрувальних колодязів - відповідно 5 та 8 м, від аерацій-
          них установок на повне окислення з аеробною стабілізацією
          мулу при продуктивності до 700 м3/добу - 50 м.
       7. Санітарно-захисна зона від зливних станцій - не менше 300 м.
       8. Санітарно-захисна зона від очисних споруд поверхневих вод
          до житлової зони - не менше 100 м, від насосних станцій -
          15 м, але не менше протипожежної відстані: від очисних
          споруд промислових підприємств - не менше 100 м за погод-
          женням із санітарно-епідеміологічною службою.
       9. Санітарно-захисна зона від шлаконагромадження приймається в
          залежності від складу та властивостей шлаку.
   
   
   
   
   
   
                                    - 35 -
                                                   Додаток 4
                                                 обов'язковий
   
            Мінімальні відстані від системи вилучення, обробки,
              зберігання, знезараження та утилізації гною до
        тваринницьких, птахівничих приміщень та житлової забудови
  --------------------------------------------------------------------
  |                                      | Мінімальна відстань, м    |
  |                  Споруди             |---------------------------|
  |                                      |    від приміщень   |      |
  |                                      |--------------------| від  |
  |                                      | тваринниць-|птахів-|житла |
  |                                      |     ких    |ничих  |      |
  |------------------------------------------------------------------|
  |1. Обробку рідкого гною на фермах і   |            |       |      |
  |   комплексах по вирощуванню та відго-|            |       |      |
  |   дівлі свиней:                      |            |       |      |
  |                                      |            |       |      |
  |    менше 12 тис. голів на рік        |     60     |       |  500 |
  |                                      |            |       |      |
  |    від 12 до 54 тис. голів на рік    |     60     |       | 1500 |
  |------------------------------------------------------------------|
  |2. Обробки рідкого гною ВРХ при чисе- |            |       |      |
  |   льності поголів'я:                 |            |       |      |
  |                                      |            |       |      |
  |    менше 1200 голів                  |     60     |       |  300 |
  |                                      |            |       |      |
  |    від 1200 до 2000 голів, до 6000   |     60     |       |  500 |
  |    скотомісць для молодняка          |            |       |      |
  |                                      |            |       |      |
  |    6000 скотомісць для молодняка та  |     60     |       | 1000 |
  |    більше                            |            |       |      |
  |------------------------------------------------------------------|
  |3. Термічної обробки посліду птахівни-|            |       |      |
  |   чих підприємств:                   |            |       |      |
  |                                      |            |       |      |
  |    до 100 тис. кур-несучок та до     |            |  200  |  300 |
  |    1 млн. бройлерів на рік           |            |       |      |
  |                                      |            |       |      |
  |    від 100 тис. до 400 тис. кур-несу-|            |  200  | 1000 |
  |    чок та від 1 млн. до 3 млн.       |            |       |      |
  |    бройлерів на рік, 200             |            |       |      |
  |------------------------------------------------------------------|
  |4. Відкриті сховища посліду, 300      |            |  300  |  500 |
  |------------------------------------------------------------------|
  |5. Відкриті сховища (накопичувачі)    |     60     |       |  500-|
  |   рідкого гною для ферм та комплексів|            |       | 2000 |
  |   усіх типорозмірів та напрямків     |            |       |      |
  |   (крім 54 і білбше тис. свиней      |            |       |      |
  |   на рік)                            |            |       |      |
  |------------------------------------------------------------------|
  |6. Біологічно оброблена рідка фракція |     60     |       |  500 |
  |   гною                               |            |       |      |
  |------------------------------------------------------------------|
  |7. Майданчики для карантирування під- |     15*    |       |  300 |
  |   стилкового гною, компосту та твер- |            |       |      |
  |   дої фракції                        |            |       |      |
  --------------------------------------------------------------------
   * Але не менше протипожежної відстані
   
       ПРИМІТКИ.
        1. Вибір майданчиків під споруди повинен виконуватись згідно
           з нормативами.
        2. Санітарні розриви від закритих гноєсховищ до населених
           місць приймаються не менше 50% від відстані до відкритих
           гноєсховищ.
       3. Відстані від сховищ та майданчиків карантирування підстил-
          кового гною і твердої фракції до молочного блока повинна
          бути не менше 60 м.
       4. Відстань від житлової забудови до відкритих сховищ (нако-
          пичувачів) рідкого гною визначається в залежності від по-
          тужності комплексу.
   
                                    - 36 -
   
                                                Додаток 5
                                              обов'язковий
   
         Мінімальні зооветеринарні відстані між тваринницькими,
         птахівничими підприємствами і деякими іншими об'єктами
   
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  |                  |                Підприємства                                              |
  |Назва тваринниць- |--------------------------------------------------------------------------|
  |ких підприємств та|Великої ро- |     Свинарські     |      |      |      |     Птахівничі    |
  | інших об'єктів   |гатої худоби|                    |      |      |Звірі-|-------------------|
  |                  |---------------------------------|Вівча-|Коня- |вниць-|     |      |      |
  |                  |     |комп- |   ферми     |комп- |рські |рські |  кі, |ферми|фабри-|пле-  |
  |                  |ферми|лекси |-------------|лекси |      |      |кролі-|     |  ки  |мінні |
  |                  |     |промис|товар-|племен|промис|      |      |вничі |     |      |      |
  |                  |     |лового| ні   |  ні  |лового|      |      |      |     |      |      |
  |                  |     | типу |      |      | типу |      |      |      |     |      |      |
  |---------------------------------------------------------------------------------------------|
  |                                          Тваринницькі підприємства                          |
  |---------------------------------------------------------------------------------------------|
  |Великої рогатої   |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
  |худоби:           |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
  |  ферми           | 150 | 1000 |  150 | 1000 | 1000 |  150 |  150 |  300 | 200 | 1000 | 3000 |
  |  комплекси проми-|1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |1000 | 3000 | 3000 |
  |  слового типу    |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
  |---------------------------------------------------------------------------------------------|
  |Свинарські ферми: |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
  |  товарні         | 150 | 1000 |  150 | 1000 | 1000 |  150 |  150 |  300 | 300 | 2000 | 3000 |
  |-------------------------------------------------------------------------------------------- |
  |  племінні        |1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 |1000 | 5000 | 3000 |
  |---------------------------------------------------------------------------------------------|
  |  комплекси проми-|1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |1000 | 3000 | 3000 |
  |  слового типу    |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
  |---------------------------------------------------------------------------------------------|
  |Вівчарські        | 150 | 1000 |  150 | 1000 | 1000 |  150 |  150 |  300 | 300 | 2000 | 3000 |
  |---------------------------------------------------------------------------------------------|
  |Конярські         | 150 | 1000 |  150 | 1000 | 1000 |  150 |  150 |  300 | 300 | 2000 | 3000 |
  |---------------------------------------------------------------------------------------------|
  |Звірівницькі та   | 300 | 1000 |  300 | 1000 | 1000 |  300 |  300 |   60 | 300 | 2000 | 3000 |
  |кролівничі        |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
  |---------------------------------------------------------------------------------------------|
  |Птахівничі:       |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
  |                  |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
  |ферми             | 200 | 1000 |  300 | 1000 | 1000 |  300 |  300 |  300 | 500 | 2000 | 3000 |
  |                  |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
  |фабрики           |1000 | 3000 | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 |2000 | 3000 | 3000 |
  |                  |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
  |племінні господар-|3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |3000 | 3000 | 3000 |
  |ства              |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
  |---------------------------------------------------------------------------------------------|
  |Ветеринарні       |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
  |об'єкти:          |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
  |  загально-       | 200 |  200 |  200 |  200 |  200 |  200 |  200 |  200 | 500 |  500 |  500 |
  |  господарські    |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
  |                  |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
  |  внутрішньо-     | п.р |  п.р |  п.р |  п.р |  п.р |  п.р |  п.р |  п.р | п.р |   60 |   60 |
  |  фермерські      |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
  |---------------------------------------------------------------------------------------------|
  |Пункти збору сиро-| 500 |  500 |  500 |  500 |  500 |  500 |  500 |  500 | 500 |  500 |  500 |
  |вини для виготов- |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
  |лення м'ясокістко-|     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
  |вого борошна      |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
  |---------------------------------------------------------------------------------------------|
  |Підприємства      |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
  |будіндустрії:     |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
  |  глиняної та си- | 100 |  100 |  500 |  500 |  500 |  100 |  100 |  100 | 300 |  500 | 1000 |
  |  лікатної цегли, |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
  |  керамічних та   |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
  |  вуглетривких ви-|     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
  |  робів           |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
   
                                    - 37 -
   
    Продовження додатку 5
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  |                  |                Підприємства                                              |
  |Назва тваринниць- |--------------------------------------------------------------------------|
  |ких підприємств та|Великої ро- |     Свинарські     |      |      |      |     Птахівничі    |
  | інших об'єктів   |гатої худоби|                    |      |      |Звірі-|-------------------|
  |                  |---------------------------------|Вівча-|Коня- |вниць-|     |      |      |
  |                  |     |комп- |   ферми     |комп- |рські |рські |  кі, |ферми|фабри-|пле-  |
  |                  |ферми|лекси |-------------|лекси |      |      |кролі-|     |  ки  |мінні |
  |                  |     |промис|товар-|племен|промис|      |      |вничі |     |      |      |
  |                  |     |лового| ні   |  ні  |лового|      |      |      |     |      |      |
  |                  |     | типу |      |      | типу |      |      |      |     |      |      |
  |---------------------------------------------------------------------------------------------|
  |  вапна та інших  | 300 |  300 |  500 |  500 |  500 |  300 |  300 |  300 | 300 |  500 | 1000 |
  |  в'яжучих        |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
  |---------------------------------------------------------------------------------------------|
  |Шляхи:            |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
  |  залізничні та   | 300 |  300 |  300 |  300 |  500 |  300 |  300 |  500 | 300 |  500 | 1000 |
  |  автомобільні    |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
  |  державного зна- |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
  |  чення I та II   |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
  |  категорій       |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
  |                  |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
  |  автомобільні об-| 150 |  150 |  150 |  150 |  200 |  150 |  150 |  200 | 300 |  500 | 1000 |
  |  ласного значення|     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
  |  та скотопрогони |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
  |  (не пов'язані з |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
  |  підприємством,  |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
  |  яке проектується|     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
  |                  |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
  |  інші автомобіль-|  50 |   50 |   50 |   50 |  100 |   50 |   50 |  100 | 100 |  200 |  500 |
  |  ні шляхи місце- |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
  |  вого значення IV|     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
  |  і V категорій(за|     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
  |  винятком під'їз-|     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
  |  ного шляху)     |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
       Примітки.
       1. Зооветеринарним розривом вважається найменша відстань між
          зовнішними стінами відповідних будівель та споруд або ого-
          рож - вигулів для худоби, птиці та звірів.
       2. П.Р.- протипожежний розрив.
       3. Зооветеринарні розриви між тваринницькими підприємствами
          (крім птахівничих, звірівницьких та кролівничих) і птахів-
          ничими в окремих випадках можуть бути зменшені до 1000 м
          за погодженням з органами ветеринарного нагляду.
       4. Зооветеринарні розриви від великих спеціалізованих тварин-
          ницьких комплексів до інших виробничих об'єктів та поселень
          встановлюються завданням на проектування в залежності від
          конкретних умов.
       5. Зооветеринарні розриви від комбікормових заводів (крім ви-
          падків, обумовлених завданням на проектування) до підпри-
          ємств великої рогатої худоби на 1200 голів більше та понад
          3000 голів молодняка слід приймати не менше 1000 м, до під-
          приємств меншої місткості - не менше 150 м.
       6. Зооветеринарні розриви від комбікормових заводів до птахо-
          ферм - не менше 1000 м, до птахофабрик - 3000 м, до племін-
          них птахівницьких підприємств - 5000 м.
       7. Сховища посліду, майданчики компостування та цех сушіння пос-
          ліду розміщують на відстані не менше 300 м від птахівничих
          приміщень.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                    - 38 -
   
                                                       Додаток 6
                                                     обов'язковий
   
                 Відстані між будівлями та спорудами
          сільськогосподарських підприємств в залежності від
                      ступеня вогнестійкості
   
  --------------------------------------------------------------------
  |     Ступінь   | Відстань, м, при ступені вогнестійкості будівель |
  | вогнестійкості|                  та споруд                       |
  |   будівель та |--------------------------------------------------|
  |     споруд    |             I, II             | III | IIIа, IIIб,|
  |               |                               |     | IV, IVа, V |
  |------------------------------------------------------------------|
  |               | Не нормується для будівель та |     |            |
  |               | споруд з виробництвом катего- |     |            |
  |               | рій  Г та Д                   |     |            |
  |    I, II      |-------------------------------|  9  |      12    |
  |               | 9 м - для будівель та споруд  |     |            |
  |               | з виробництвом категорій А,   |     |            |
  |               | Б і В (див. примітку 3)       |     |            |
  |------------------------------------------------------------------|
  |     III       |                9              |  12 |      15    |
  |------------------------------------------------------------------|
  |IIIа, IIIб, IV,|                               |     |            |
  |IVа та V       |               12              |  15 |      18    |
  --------------------------------------------------------------------
       Примітки.
       1. Вказані відстані між будівлями та спорудами, що наведені в
          додатку, приймаються між зовнішніми стінами та конструкці-
          ями. При наявності виступаючих конструкцій будівель та спо-
          руд більше, як на 1 м та виконаних із займистих матеріалів,
          найменшою вважається відстань між цими конструкціями.
       2. Відстані між виробничими будівлями та спорудами не нормуються.
        а)якщо загальна площа підлог будівель і споруд I, II, III,
          IIIа, IV, IVа та V ступенів вогнестійкості не перебільшує
          нормованої площі підлог однієї будівлі, що дозволяється між
          протилежними стінами; нормована площа приймається по най-
          більш пожежонебезпечному виробництву та найменшому ступеню
          вогнестійкості будівель та споруд;
        б)якщо стіна більш високої будівлі та споруди, що виступає в
          бік однієї будівлі, задовольняє вимоги, що пред'являються
          до неї, як до протипожежної стіни згідно з межею вогнестій-
          кості;
        в)якщо будівлі та споруди III ступеня вогнестійкості, незале-
          жно від пожежної небезпеки розміщених у них виробництв, ма-
          ють протилежні глухі стіни або стіни з отворами, закладені
          склоблоками чи армованим склом з межею вогнестійкості не
          менше 0,75 години.
       3. Вказані в додатку відстані для будівель і споруд II ступеня
          вогнестійкості з виробництвом категорій А, Б, В зменшуються
          з 9 до 6 м при додержанні однієї з таких умов:
        а)якщо будівля або споруда обладнується стационарними автома-
          тичними системами пожежогасіння;
        б)якщо питоме завантаження горючими речовинами в будівлях ме-
          нше або дорівнює 10 кг на 1 м2 площі поверху.
       4. Відстань від будівель та споруд підприємств (незалежно від
          ступеня вогнестійкості) до краю лісового масиву хвойних по-
          рід приймається рівною 100 м, листяних порід - 20 м, зміша-
          ного лісу - 50 м, а до покладів торфу - не менше 100 м.
             При розміщенні підприємств в лісових масивах, коли буді-
          вництво їх пов'язано з вирубкою лісу, вказані відстані до
          лісового масиву хвойних порід дозволяється зменшувати вдвічі.
             Відстані від будівель та споруд підприємств до відкри-
          того залягання торфу дозволяється скорочувати вдвічі за
          умови засипки відкритого залягання торфу шаром землі зав-
          товшки не менше як 0,5 в межах половини відстані, вказаної
          в цьому пункті.
       5. Протипожежні відстані між житловими, громадськими будинками
          і будівлями промислових та сільськогосподарських підпри-
          ємств приймати згідно з ДБН 360-92.
   
                                    - 39 -
   
                                                    Додаток 7
                                                  обов'язковий
   
                 Відстані від складів відкритого зберігання
            сільськогосподаврської продукції до інших будівель та
                                  споруд
   
  --------------------------------------------------------------------
  |      Склади       | Місткість | Відстань, м, при ступені вогне-  |
  |                   | складів,т |       стійкості будівлі          |
  |                   |           |----------------------------------|
  |                   |           |  I, II  | III | IIIб, IV, IIIа,  |
  |                   |           |         |     |    IVа, V        |
  |------------------------------------------------------------------|
  |Відкритого зберіга-|           |         |     |                  |
  |ння сіна, соломи,  |    Не     |         |     |                  |
  |льону, коноплі, не-|нормується |   30    | 39  |        48        |
  |обмолоченого хліба |           |         |     |                  |
  |------------------------------------------------------------------|
  |Відкритого зберіга-|           |         |     |                  |
  |ння табачного листя|  до 25    |   15    | 18  |        24        |
  |коконів            |           |         |     |                  |
  --------------------------------------------------------------------
       ПРИМІТКИ.
       1. При зберіганні матеріалів під навісами, що виконані з не-
          займистих матеріалів, відстані можуть бути зменшені вдвічі.
       2. Вказані відстані обчислюються від межі площі, призначеної
          для розміщення (складування) вказаних матеріалів.
       3. Відстані від складів до будівель та споруд виробництва ка-
          тегорій А, Б, Г збільшуються на 25%.
       4. Відстані від складів, вказаних в таблиці, до складів інших
          займистих матеріалів приймаються як до будівель та споруд
          IV-V ступенів вогнестійкості.
       5. Відстань від складів відкритого зберігання до краю лісу має
          бути не менше 100 м.
       6. Відстань від складів, не вказаних в додатку 7, визначається
          за нормативами проектування генеральних планів промислових
          підприємств.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                    - 40 -
   
                                                Додаток 8
                                              обов'язковий
   
            Відстань від відкритих наземних складів до будівель
           та споруд сільськогосподарського призначення, а також
                        між вказаними складами
   
  ----------------------------------------------------------------------------------------
  |                 |Відстань від складів до будівель та споруд, а також між складами, м |
  |                 |--------------------------------------------------------------------|
  |                 |Будівлі та споруди|                       Склади                    |
  |                 |при вогнестійкості|-------------------------------------------------|
  |    Склади       |                  |кам'я-|фрезе-|куско-|лісо-  |дранки|легко-|горю- |
  |                 |                  |ного  |рного |вого  |мате-  |  та  |займи-|чих   |
  |                 |                  |вугіл-|торфу,|торфу,|ріалів |тирси,|стих  |рідин,|
  |                 |                  |ля, т |  т   |  т   |та     |  м3  |рідин,|  м3  |
  |                 |                  |      |      |      |дров,м3|      |  м3  |      |
  |--------------------------------------------------------------------------------------|
  |                 |I-II,|III|IIIб,IV,|менше |менше |менше |менше  | менше| менше|менше |
  |                 | IIIа|   |IVа, V  |1000  |1000  |1000  |1000   | 1000 |  600 |3000  |
  |--------------------------------------------------------------------------------------|
  |Кам'яного вугілля|Не но| 6 |   12   |  *   |  12  |  6   |  18   |  18  |  6   |  6   |
  |менше 1000 т     |рмує-|   |        |      |      |      |       |      |      |      |
  |                 |ться |   |        |      |      |      |       |      |      |      |
  |--------------------------------------------------------------------------------------|
  |Фрезерного торфу | 18  |24 |   30   |  12  |   *  |  *   |  36   |  36  |  30  |  30  |
  |менше 1000 т     |     |   |        |      |      |      |       |      |      |      |
  |--------------------------------------------------------------------------------------|
  |Кускового торфу  | 12  |12 |   18   |   6  |   *  |  *   |  36   |  36  |  24  |  24  |
  |менше 1000 т     |     |   |        |      |      |      |       |      |      |      |
  |--------------------------------------------------------------------------------------|
  |Лісоматеріалів та| 12  |15 |   18   |  18  |  36  |  36  |   *   |  30  |  24  |  24  |
  |дров менше 1000м3|     |   |        |      |      |      |       |      |      |      |
  |--------------------------------------------------------------------------------------|
  |Дранки та тирси  | 15  |18 |   24   |  18  |  36  |  36  |  24   |   *  |  24  |  24  |
  |менше 1000 м3    |     |   |        |      |      |      |       |      |      |      |
  |--------------------------------------------------------------------------------------|
  |Легкозаймистих   | 18  |18 |   24   |   6  |  30  |  24  |  24   |  24  |   *  |   *  |
  |рідин менше 600м3|     |   |        |      |      |      |       |      |      |      |
  |--------------------------------------------------------------------------------------|
  |Горючих рідин    | 18  |18 |   24   |   6  |  30  |  24  |  24   |  24  |   *  |   *  |
  |менше 3000 м3    |     |   |        |      |      |      |       |      |      |      |
  ----------------------------------------------------------------------------------------
    * Розміщення однакових матеріалів (в т.ч. фрезерного та кускового
      торфу або горючих та легкозаймистих рідин) у двох або декількох
      складах не дозволяється
   
       ПРИМІТКИ.
       1. Для складів пиляних матеріалів, а також для складів самоза-
          ймистого вугілля при висоті штабеля більше 2,5 м відстань
          до будівель IIIа, IIIб, IV, IVа, V ступенів вогнестійкості
          збільшується на 25%.
       2. Відстань від складів торфу, лісоматеріалів, легкозаймистих
          рідин та пального до будівель з виробництвом категорій А,
          та Б, а також до житла та громадських будівель збільшується
          на 25%.
       3. При зберіганні разом легкозаймистих рідин та пального наве-
          дена місткість складів не повинна перевищувати місткості,
          вказаної в додатку 8, при цьому наведена місткість визнача-
          ється з розрахунку, що 1 м3 легкозаймистої рідини дорівнює
          5 м3 пального та 1 м3 місткості наземного зберігання дорів-
          нює 2 м3 місткості підземного зберігання.
              При підземному зберіганні легкозаймистих рідин або па-
          льного вказані місткості складів можуть бути збільшені уд-
          вічі, а відстань зменшена на 50%.
       4. Відстань від будівель не нормується:
          до складу кам'яного вугілля місткістю менше 100 т;
          до складів легкозаймистих рідин та пального фактичною міст-
          кістю до 100 м3 та до складів кам'яного вугілля або торфу
          місткістю до 1000 т, якщо стіна будівлі, повернута убік
          складу, протипожежна.
   
                                    - 41 -
   
       5. Відстань потрібно визначати:
          від складів кам'яного вугілля, торфу, лісоматеріалів, дров,
          дранки та тирси - від межі площі, визначеної для розміщення
          вказаних матеріалів;
          від складів легкозаймистих рідин та пального - від стінок
          резервуарів, зливно-наливних пристроїв або границь площі,
          визначеної для розміщення тари із вказаними рідинами.
       6. Відстань від складів до відкритих майданчиків (рамп) для
          обладнання (готової продукції) в тарі, що горить, слід при-
          ймати відповідно до графи будівель та споруд IV, IVа та V
          ступенів вогнестійкості.
       7. Відстань від закритих складів легкозаймистих та горючих рі-
          дин до інших будівель та споруд приймається згідно з обов'-
          язковим додатком 6.
       8. При зберіганні на території складу матеріалів місткістю по-
          над вказаної в даній таблиці відстань між ними визначається
          за нормами генеральних планів промислових підприємств.
       9. Відстань від складів нафти та нафтопродуктів до житлових та
          громадських будинків слід приймати згідно з ДБН 360-92.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                    - 42 -
   
                                                   Додаток 9
                                                рекомендований
   
           Показники мінімальної щільності забудови території
                  сільськогосподарських підприємств
   
  -------------------------------------------------------------------
  |             Підприємство                  |    Мінімальна       |
  |                                           |щільність забудови, %|
  |-----------------------------------------------------------------|
  |                         1. Рослинницькі                         |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Культиваційні                              |                     |
  |-----------------------------------------------------------------|
  | Багатопрогонові теплиці площею:           |                     |
  |                                           |                     |
  |    3 - 6 га                               |         54          |
  |                                           |                     |
  |    12 га                                  |         56          |
  |                                           |                     |
  |    18 - 24 га                             |         60          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  | Однопрогонові теплиці площею до 5 га      |         41          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  | Грунтові теплиці для фермерських госпо-   |         44          |
  | дарств площею 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 га       |                     |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |                         2. Тваринницькі                         |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Великої рогатої худоби:                    |                     |
  |-----------------------------------------------------------------|
  | А. Молочні ферми при прив'язному утриманні|                     |
  |    корів (50-60-90 % корів у череді)      |                     |
  |                                           |                     |
  |    на 400 корів                           |         51          |
  |                                           |                     |
  |    на 800 та 1200 корів                   |         55          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  | Б. Молочні ферми при безприв'язному утри- |                     |
  |    манні корів (50-60-90 % корів у череді)|                     |
  |                                           |                     |
  |    на 800 корів                           |         53          |
  |                                           |                     |
  |    на 1200  "                             |         56          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  | В. М'ясні ферми та м'ясні репродукторні   |         52          |
  |    ферми на 800 та 1200 корів             |                     |
  |-----------------------------------------------------------------|
  | Г. Ферми дорощування та відгодівлі молод- |                     |
  |    няка                                   |                     |
  |                                           |                     |
  |    на 600 - 1200 скотомісць               |         45          |
  |                                           |                     |
  |    на 6000   "                            |         45          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  | Д. Ферми вирощування телят, дорощування та|                     |
  |    відгодівлі молодняка                   |                     |
  |                                           |                     |
  |    на 3000 скотомісць                     |         41          |
  |                                           |                     |
  |    на 6000   "                            |         46          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  | Е. Відгодівельні ферми великої рогатої    |                     |
  |    худоби                                 |                     |
  |                                           |                     |
  |    на 1000 скотомісць                     |         32          |
  |                                           |                     |
  |    на 2000   "                            |         34          |
  |                                           |                     |
  |    на 3000   "                            |         36          |
  -------------------------------------------------------------------
   
                                    - 43 -
   
    Продовження додатку 9
  -------------------------------------------------------------------
  |             Підприємство                  |    Мінімальна       |
  |                                           |щільність забудови, %|
  |-----------------------------------------------------------------|
  |    на 6000   "                            |         42          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  | Ж. Відгодівельні майданчики               |                     |
  |                                           |                     |
  |    на 1000 скотомісць                     |         60          |
  |                                           |                     |
  |    на 2000   "                            |         62          |
  |                                           |                     |
  |    на 4000   "                            |         64          |
  |                                           |                     |
  |    на 10000   "                           |         66          |
  |                                           |                     |
  |    на 20000   "                           |         67          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  | З. Племінні господарства                  |                     |
  |                                           |                     |
  |  Молочні ферми:                           |                     |
  |                                           |                     |
  |    на 400 корів                           |         45          |
  |                                           |                     |
  |    на 800   "                             |         55          |
  |                                           |                     |
  |  М'ясні ферми:                            |                     |
  |                                           |                     |
  |    на 400, 600 та 800 корів               |         40          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  | І. Вирощування нетелів                    |                     |
  |                                           |                     |
  |    на 1000 та 2000 скотомісць             |         52          |
  |                                           |                     |
  |    на 3000  "                             |         54          |
  |                                           |                     |
  |    на 6000  "                             |         57          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  | К. Виробництво молока в селянських (ферме-|                     |
  |    рських) господарствах                  |                     |
  |                                           |                     |
  |    на 10 та 25 корів                      |         22          |
  |                                           |                     |
  |    на 50 та 100  "                        |         33          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  | Л. Вирощування, дорощування та відгодівля |                     |
  |    молодняка в селянських (фермерських)   |                     |
  |    господарствах                          |                     |
  |                                           |                     |
  |    на 25 голів                            |         24          |
  |                                           |                     |
  |    на 50 та 100  "                        |         33          |
  |                                           |                     |
  |    на 150 та 200 "                        |         50          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |                             Свинарські                          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  | А. Товарні:                               |                     |
  |                                           |                     |
  |   репродукторні                           |                     |
  |    на 4000 голів                          |         36          |
  |                                           |                     |
  |    на 8000  "                             |         43          |
  |                                           |                     |
  |    на 12000 - 24000  "                    |         47          |
  |                                           |                     |
  |    відгодівельні на 6000, 12000 та 24000 "|         39          |
  |                                           |                     |
  |   з закінченим виробничим циклом:         |                     |
  -------------------------------------------------------------------
   
                                    - 44 -
   
    Продовження додатку 9
  -------------------------------------------------------------------
  |             Підприємство                  |    Мінімальна       |
  |                                           |щільність забудови, %|
  |-----------------------------------------------------------------|
  |    на 2000 голів                          |         32          |
  |                                           |                     |
  |    на 4000  "                             |         37          |
  |                                           |                     |
  |    на 6000 та 12000  "                    |         41          |
  |                                           |                     |
  |    на 24000  "                            |         43          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  | Б. Племінні:                              |                     |
  |                                           |                     |
  |    на 100 маток                           |         38          |
  |                                           |                     |
  |    на 200  "                              |         40          |
  |                                           |                     |
  |    на 300, 400 та 600  "                  |         50          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  | В.В селянських (фермерських) господарствах|                     |
  |                                           |                     |
  |    на 15 - 30 голів                       |         20          |
  |                                           |                     |
  |    на 60-100  "                           |         22          |
  |                                           |                     |
  |    на 150 - 200  "                        |         25          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |                          Вівчарські                             |
  |-----------------------------------------------------------------|
  | А.Шерстні, шерстно-м'ясні та м'ясо-шерстні|                     |
  |                                           |                     |
  |  1.З закінченим виробничим циклом:        |                     |
  |                                           |                     |
  |    на 850 маток                           |         60          |
  |                                           |                     |
  |    на 1500  "                             |         65          |
  |                                           |                     |
  |    на 2500  "                             |         55          |
  |                                           |                     |
  |    на 5000  "                             |         60          |
  |                                           |                     |
  |    на 10000 "                             |         70          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |  2.Вирощування ремонтного молодняка:      |                     |
  |                                           |                     |
  |    на 2500 голів                          |         62          |
  |                                           |                     |
  |    на 4000  "                             |         66          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |  3.Відгодівельні ферми:                   |                     |
  |                                           |                     |
  |    на 10000 голів                         |         65          |
  |                                           |                     |
  |    на 20000  "                            |         70          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  | Б.По виробництву смушки                   |                     |
  |                                           |                     |
  |    на 850 голів                           |         47          |
  |                                           |                     |
  |    на 1500  "                             |         48          |
  |                                           |                     |
  |    на 2500  "                             |         60          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  | В.Грубо-шерстні (в зоні гірських районів  |                     |
  |   Карпат)                                 |                     |
  |                                           |                     |
  |    на 350 - 400 маток                     |         55          |
  -------------------------------------------------------------------
   
   
                                    - 45 -
   
    Продовження додатку 9
  -------------------------------------------------------------------
  |             Підприємство                  |    Мінімальна       |
  |                                           |щільність забудови, %|
  |-----------------------------------------------------------------|
  | Г.Шубні для селянських (фермерських)      |                     |
  |   господарств                             |                     |
  |                                           |                     |
  |    від 50 до 300 маток                    |         55          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Кролівницькі                               |         22          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Звірівницькі                               |         21          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Бджільницькі                               |          5          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |                            Птахівничі                           |
  |-----------------------------------------------------------------|
  | А.Державні або колективні                 |                     |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |  Племптахозаводи яєчного напрямку:        |                     |
  |                                           |                     |
  |    на 50 тис. курей                       |       25 - 28       |
  |                                           |                     |
  |    на 100 "    "                          |       28 - 30       |
  |                                           |                     |
  |  Племрепродуктори яєчного напрямку:       |                     |
  |                                           |                     |
  |    на 100 тис. курей                      |       30 - 34       |
  |                                           |                     |
  |  Племптахозаводи м'ясного напрямку:       |                     |
  |                                           |                     |
  |    на 50 тис. курей                       |         25          |
  |                                           |                     |
  |    на 100 "     "                         |         31          |
  |                                           |                     |
  |  Племптахорепродуктори м'ясного напрямку: |                     |
  |                                           |                     |
  |    на 100 тис. курей                      |         45          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |                    Товарні підприємства                         |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |  По виробництву яєць:                     |                     |
  |                                           |                     |
  |    на 200 тис. курей-несучок              |         28          |
  |                                           |                     |
  |    на 300  "        "                     |         32          |
  |                                           |                     |
  |    на 400  "        "                     |                     |
  |                                           |       30 - 34       |
  |  По виробництву м'яса:                    |                     |
  |                                           |                     |
  |    на 3 - 6 млн. бройлерів                |       39 - 43       |
  |                                           |                     |
  |    на 65 тис. каченят                     |         31          |
  |                                           |                     |
  |    на 125 "      "                        |         32          |
  |                                           |                     |
  |    на 250 "      "                        |         34          |
  |                                           |                     |
  |    на 500 "      "                        |         36          |
  |                                           |                     |
  |    на 250 тис. індиченят                  |         24          |
  |                                           |                     |
  |    на 500 "      "                        |         28          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  | Б.Для підсобних господарств:              |                     |
  |    птахоферма на 0,5 млн. бройлерів       |         31          |
  |                                           |                     |
  |    ферма на 50 тис. гусенят на рік        |         30          |
  -------------------------------------------------------------------
   
                                    - 46 -
   
    Продовження додатку 9
  -------------------------------------------------------------------
  |             Підприємство                  |    Мінімальна       |
  |                                           |щільність забудови, %|
  |-----------------------------------------------------------------|
  |                                           |                     |
  |      "   на 50 тис. качок     "           |         30          |
  |                                           |                     |
  |          на 50 тис. індиченят   "         |         25          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |    3. Переробка та зберігання сільськогосподарської продукції   |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Цехи консервів з овочів на 1 - 5 м.у.б.    |         50          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Цехи консервів з фруктів на 1 - 5 м.у.б.   |         50          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Цехи овоче-ягідних соків:                  |                     |
  |                                           |                     |
  |    на 1000 т.у.б. на рік                  |         50          |
  |                                           |                     |
  |    на 1500   "      "                     |         50          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Цехи яблучного сидру:                      |                     |
  |                                           |                     |
  |    на 50 тис. д.а.л. на рік               |         50          |
  |                                           |                     |
  |    на 100 тис.  "       "                 |         50          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Пункти обробки та зберігання насіння       |                     |
  |зернових культур:                          |                     |
  |                                           |                     |
  |    на 2,5 тис. т за сезон                 |         28          |
  |                                           |                     |
  |    на 5   тис. т    "                     |         28          |
  |                                           |                     |
  |    на 10  тис. т    "                     |         28          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Пункт обробки та зберігання олійних культур|         30          |
  |    на 2 тис. т за сезон                   |                     |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Цехи приймання та обробки початків         |                     |
  |кукурудзи:                                 |                     |
  |    на 5 тис. т за сезон                   |         40          |
  |                                           |                     |
  |    на 10 тис.т    "                       |         33          |
  |                                           |                     |
  |    на 15 тис.т    "                       |         31          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Завод обробки та зберігання трав:          |                     |
  |                                           |                     |
  |    на 5 тис. т за сезон                   |         31          |
  |                                           |                     |
  |    на 1 тис.т    "                        |         33          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Міжгосподарський комбікормовий завод       |         31          |
  |    на 10 т за годину                      |                     |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Завод м'ясокісткового борошна:             |                     |
  |                                           |                     |
  |    на 1,5 т за зміну                      |         24          |
  |                                           |                     |
  |    на 2,5 т    "                          |         38          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Завод трав'янистого борошна:               |                     |
  |                                           |                     |
  |    на 1 агр. АВМ-1,5А                     |         27          |
  |                                           |                     |
  |    на 2 агр.    "                         |         28          |
  -------------------------------------------------------------------
   
   
   
                                    - 47 -
   
    Продовження додатку 9
  -------------------------------------------------------------------
  |             Підприємство                  |    Мінімальна       |
  |                                           |щільність забудови, %|
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Насіннєсховище:                            |                     |
  |                                           |                     |
  |    на 1 тис. т                            |        540*         |
  |                                           |                     |
  |    на 2 тис. т                            |       1080*         |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Механізоване зерносховище:                 |                     |
  |                                           |                     |
  |    на 1 тис. т                            |        540*         |
  |                                           |                     |
  |    на 2 тис. т                            |       1080*         |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Пункт обробки купи трав продуктивністю:    |                     |
  |                                           |                     |
  |    1 т за годину                          |         41          |
  |                                           |                     |
  |    2 т     "                              |         35          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Механізований пункт обробки зерна та       |                     |
  |кукурудзи:                                 |                     |
  |                                           |                     |
  |    на 10 т за годину                      |         30          |
  |                                           |                     |
  |    на 20 т    "                           |         28          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Сховище обмолоченого насіння кукурудзи     |        648*         |
  |    на 5000 т                              |                     |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Склад тарного зберігання кукурудзи на 3000т|       2736*         |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Сховище насінневої картоплі на 1 тис. т    |       1512*         |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Сховище овочів та картоплі на 2 тис. т     |       2700*         |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |            4. Виробничо-технічне обслуговування                 |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Ремонтно-технічні бази центральних садиб:  |                     |
  |                                           |                     |
  |    на 25 тракторів                        |         25          |
  |                                           |                     |
  |    на 50     "                            |         28          |
  |                                           |                     |
  |    на 100    "                            |         31          |
  |                                           |                     |
  |    на 200    "                            |         35          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Пункти технічного обслуговування:          |                     |
  |                                           |                     |
  |    на 10, 20, 30 тракторів                |         30          |
  |                                           |                     |
  |    на 40 тракторів та більше              |         38          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Гаражі:                                    |                     |
  |                                           |                     |
  |    на 10 автомобілів                      |         40          |
  |                                           |                     |
  |    на 25     "                            |         50          |
  |                                           |                     |
  |    на 100    "                            |         68          |
  |                                           |                     |
  |    на 150    "                            |         66          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Пожежне депо:                              |                     |
  |                                           |                     |
  |    на 1 автомобіль                        |         30          |
  -------------------------------------------------------------------
   
                                    - 48 -
   
    Продовження додатку 9
  -------------------------------------------------------------------
  |             Підприємство                  |    Мінімальна       |
  |                                           |щільність забудови, %|
  |-----------------------------------------------------------------|
  |    на 2 автомобілі                        |         30          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Пункти хімізації разом зі складськими бу-  |                     |
  |дівлями для зберігання твердих мінеральних |                     |
  |добрив:                                    |                     |
  |    місткістю 2 тис. т                     |         21          |
  |                                           |                     |
  |              2,5  " "                     |         22          |
  |                                           |                     |
  |              3,2  " "                     |         24          |
  |                                           |                     |
  |              4,0  " "                     |         25          |
  |                                           |                     |
  |              5,0  " "                     |         29          |
  |                                           |                     |
  |              6,4  " "                     |         34          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Складські комплекси твердих мінеральних    |                     |
  |добрив:                                    |                     |
  |    місткістю 1200 т                       |         27          |
  |                                           |                     |
  |       "      1600 т                       |         28          |
  |                                           |                     |
  |       "      2000 т                       |         30          |
  |                                           |                     |
  |       "      3200 т                       |         32          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Глибинний пункт хімізації:                 |                     |
  |                                           |                     |
  |    потужністю 20 тис. на рік              |         44          |
  |                                           |                     |
  |        "      13 тис.   "                 |         37          |
  |                                           |                     |
  |        "      6,4тис.   "                 |         37          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Склади нафтопродуктів від 40 до 1200 т     |          5          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |            Бази сільської будівельної індуcтрії                 |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Підприємства по виготовленню залізобетонних|                     |
  |конструкцій для сільського виробничого     |                     |
  |будівництва:                               |                     |
  |    потужністю 40 тис.м3 на рік            |         50          |
  |                                           |                     |
  |        "     100 тис.м3   "               |         55          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Сільські будівельні комбінати по виготов-  |         50          |
  |ленню комплектів конструкцій для виробни-  |                     |
  |чого будівництва                           |                     |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Заводи силікатної цегли                    |         45          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Заводи керамічної плитки                   |         45          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Підприємства по виготовленню монтажних     |         59          |
  |вузлів для тваринницьких ферм              |                     |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Підприємства великопанельного домобудівниц-|         51          |
  |тва потужністю 120-160 тис.м2 корисної     |                     |
  |площі                                      |                     |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Опорна база ПМК                            |         50          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Виробнича база рембудділянки               |         39          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |База будівельної організації               |         43          |
  -------------------------------------------------------------------
                                    - 49 -
    Продовження додатку 9
  -------------------------------------------------------------------
  |             Підприємство                  |    Мінімальна       |
  |                                           |щільність забудови, %|
  |-----------------------------------------------------------------|
  |База БМУ монтажу технологічного обладнання |         49          |
  |тваринницьких ферм                         |                     |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Будівельний двір РБУ                       |         40          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Завод керамічної цегли потужністю 13,5 млн.|         46          |
  |шт. цегли на рік                           |                     |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |             5. Ветеринарні об'єкти                              |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |База зооветпостачу                         |         40          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Ветаптека                                  |         40          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Районна ветеринарна станція з лабораторією |         30          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Районна ветеринарна лабораторія            |         30          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Районна ветеринарна станція                |         30          |
  |-----------------------------------------------------------------|
  |Дільнича ветеринарна лікарня               |         30          |
  -------------------------------------------------------------------
   ПРИМІТКИ.
       1.* Площа забудови окремої будівлі або споруди.
       2. Мінімальну щільність забудови дозволяється (при наявності
          відповідних техніко-економічних обгрунтувань) зменшувати,
          але не більше як на 10 %, встановлених цим додатком, при
          будівництві сільськогосподарських підприємств на майданчи-
          ках з ухилом понад 3 %, на осадових грунтах та в складних
          інженерно-геологічних умовах.
       3. Щільнісь забудови визначається у відсотках як відношення
          площі забудови до загального розміру майданчика.
       4. Підрахунок площі, яку займають будівлі та споруди, прово-
          диться по контуру зовнішніх стін на рівні планувальних по-
          значок землі, без урахування ширини відмосток.
       5. У площу забудови підприємства повинні включатися площі,
          зайняті будівлями та спорудами всіх видів, у тому числі
          навіси, відкриті технологічні, санітарно-технічні та інші
          установки, естакади та галереї, майданчики вантажно-розван-
          тажувального обладнання, підземні споруди (резервуари,
          льохи, сховища, тунелі, прохідні канали підземних комуні-
          кацій, над якими не можуть бути розміщені будівлі та спо-
          руди), а також вигули для тварин, птиці, звірів, майданчики
          для стоянки автомашин, сільськогосподарських машин та меха-
          нізмів, відкриті склади різного призначення за умови, що
          розміри та обладнання вигулів, майданчиків для стоянки ав-
          томашин та складів відкритого зберігання приймаються згід-
          но з нормами технологічного проектування.
               У площу забудови повинні включатися також резервні
          площі на ділянці підприємства, вказані в завданні на проек-
          тування для розміщення на них будівель та споруд другої
          черги будівництва (в межах габаритів названих будівель та
          споруд).
       6. При підрахунках площі, яку займають галереї та естакади, в
          площу забудови включається проекція на горизонтальну площи-
          ну тільки тих частин вказаних об'єктів, під якими за габа-
          ритами не можуть бути розміщені інші будівлі або споруди, а
          для решти враховується тільки площа, яку займають конструк-
          ції колон на рівні планування позначок землі.
       7. У площу забудови не повинні включатися площі, зайняті від-
          мостками навколо будівель та споруд, тротуарами, автомобі-
          льними шляхами та залізницями, тимчасовими будівлями та
          спорудами, відкритими спортивними майданчиками, майданчика-
          ми для відпочинку, зеленими насадженнями, відкритими май-
          данчиками для стоянки транспорту, який належить громадянам,
          відкритими водопровідними та іншими каналами, підпірними
          стінами, підземними спорудами або частинами їх, над якими
          можуть бути розміщені інші будівлі та споруди.
                                    - 50 -
   
                                                    Додаток 10
                                                    довідковий
   
                  Площа та розміри земельних ділянок складів
                    на 1 тис. мешканців сільських поселень
   
  -------------------------------------------------------------------
  |                Склади                 |  Площа      | Розміри   |
  |                                       | складів, м2 |земельної  |
  |                                       |             |ділянки, м2|
  |-----------------------------------------------------------------|
  | Продовольчих товарів                  |     19      |    60     |
  |-----------------------------------------------------------------|
  | Непродовольчих товарів                |    193      |   580     |
  |-----------------------------------------------------------------|
  | Холодильники                          |     10      |    25     |
  |-----------------------------------------------------------------|
  | Фруктосховища                         |     90      |   380     |
  |-----------------------------------------------------------------|
  | Овочесховища                          |     90      |   380     |
  |-----------------------------------------------------------------|
  | Картоплесховища                       |     90      |   380     |
  |-----------------------------------------------------------------|
  | Будівельних матеріалів                |      -      |   300     |
  |-----------------------------------------------------------------|
  | Твердого палива з переважним          |             |           |
  | використанням:                        |             |           |
  |                                       |             |           |
  |    вугілля                            |      -      |   300     |
  |                                       |             |           |
  |    дров                               |      -      |   300     |
  -------------------------------------------------------------------
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                    - 51 -
   
   
                                  ЗМІСТ
  ----------------------------------------------------------------
   
  1. Загальні положення ......................................  1
  2. Розміщення сільськогосподарських підприємств та виробни-
     чих зон сільських поселень ..............................  2
  3. Генеральні плани виробничих зон сільських поселень та
     генеральні плани сільськогосподарських підприємств ......  5
  4. В'їзди та внутрішньомайданчикові шляхи .................. 10
  5. Інженерна підготовка території та інженерні мережі ...... 14
  6. Озеленення та зовнішній благоустрій ..................... 20
  7. Охорона навколишнього природного середовища ............. 23
  8. Організація будівельного виробництва .................... 25
  Додатки:
  Додаток 1. Обов'язковий. Розміри санітарно-захисних зон від
             сільськогосподарських підприємств до житлової за-
             будови .......................................... 27
  Додаток 2. Обов'язковий. Мінімальні відстані між тваринниць-
             кими підприємствами та об'єктами по переробці і
             зберіганню сільськогосподарської продукції, не
             пов'язані із запроектованим тваринницьким підпри-
             ємством ......................................... 33
  Додаток 4. Обов'язковий. Мінімальні відстані від системи ви-
             лучення, обробки, зберігання, знезараження та
             утилізації гною до тваринницьких, птахівничих
             приміщень та до житлової забудови ............... 35
  Додаток 5. Обов'язковий. Мінімальні зооветеринарні відстані
             між тваринницькими, птахівничими підприємствами і
             деякими іншими об'єктами ........................ 36
  Додаток 6. Обов'язковий. Відстані між будівлями та спорудами
             сільськогосподарських підприємств в залежності
             від ступеня вогнестійкості ...................... 38
  Додаток 7. Обов'язковий. Відстані від складів відкритого
             зберігання сільськогосподарської продукції до ін-
             ших будівель та споруд .......................... 39
  Додаток 8. Обов'язковий. Відстань від відкритих наземних
             складів до будівель та споруд сільськогосподарсь-
             кого призначення, а також між вказаними
             складами ........................................ 40
  Додаток 9. Рекомендований. Показники мінімальної щільності
             забудови територій сільськогосподарських підпри-
             ємств ........................................... 42
  Додаток 10.Довідковий. Площа та розміри земельних ділянок
             складів на 1 тис. мешканців сільських поселень .. 50