Головна Група 38. Різноманітна хімічна продукція

  Група 38. Різноманітна хімічна продукція

  474

  Група 38
  Різноманітна хімічна продукція

  Примітки:

  1. Ця група не включає:

  (a) окремі елементи або сполуки визначеного хімічного складу, за винятком:

  (1) штучного графіту (товарна позиція 3801);

  (2) інсектицидів, родентицидів, фунгіцидів, гербіцидів, інгібіторів пророщування та регуляторів росту рослин, дезінфекційних засобів та аналогічних продуктів, поданих у формах або упаковках, як зазначено у товарній позиції 3808;

  (3) продукції, яку використовують як заряди для вогнегасників або готових вогнегасних гранат (товарна позиція 3813);

  (4) сертифікованих еталонних матеріалів, зазначених у примітці 2 до цієї групи;

  (5) товарів, зазначених у примітці 3 (a) або 3 (c) до цієї групи;

  (b) суміші хімічних речовин із харчовими продуктами або іншими поживними речовинами, що використовуються у виготовленні продуктів харчування (переважно товарна позиція 2106);

  (c) золу, шлак та залишки (включаючи шлам, крім шламу стічних вод), які містять метали, миш”як або їх суміші та відповідають вимогам примітки 3 (a) або 3 (b) до групи 26 (товарна позиція 2620);

  (d) лікарські засоби (товарної позиції 3003 або 3004); або

  (e) відпрацьовані каталізатори, які використовують для добування недорогоцінних металів або для виробництва хімічних сполук недорогоцінних металів (товарна позиція 2620), відпрацьовані каталізатори, що використовуються переважно для добування дорогоцінних металів (товарна позиція 7112), або каталізатори, які складаються з металів або сплавів металів, що подаються, наприклад, у вигляді тонкоподрібненого порошку або скелетних каталізаторів (розділи XIV або XV).

  1. (A) У товарній позиції 3822 термін “сертифіковані еталонні матеріали” означає еталонні матеріали, що забезпечені сертифікатом, в якому зазначено показники властивостей сертифікованих матеріалів, методи, що використовуються для визначення цих показників, похибки вимірів кожної величини та придатні для аналітичних, калібрувальних або еталонних цілей.

  (B) За винятком товарів групи 28 або 29 при класифікації сертифікованих еталонних матеріалів товарна позиція 3822 має перевагу перед будь-якою іншою товарною позицією УКТЗЕД.

  1. До товарної позиції 3824 включаються такі товари, які не класифіковано в будь-якій іншій товарній позиції УКТЗЕД:

  (a) штучно вирощені кристали (крім оптичних елементів) оксиду магнію або галогенідів лужних або лужноземельних металів із масою кожного кристала не менш як 2,5 г;

  (b) сивушне масло; масло кісткового дьогтю;

  (c) суміші для видалення чорнильних плям, подані в упаковках для роздрібної торгівлі;

  (d) суміші для виправлення друкованих текстів, інші корректурні рідини і корректурні стрічки (крім зазначених у товарній позиції 9612), розфасовані в упаковки для роздрібної торгівлі; та

  (e) керамічні піроелементи, плавкі (наприклад, пірометричні конуси Зегера).

  1. В УКТЗЕД термін “відходи міського господарства” означає побутові відходи з будинків, готелів, ресторанів, лікарень, крамниць, контор тощо, дорожнє та тротуарне сміття, а також відходи від будівництва та знесення будівель. Відходи міського господарства містять багато різноманітних матеріалів, таких як пластмаса, гума, дерево, папір, тканини, скло, метали, харчові відходи, зламані меблі та інші зіпсовані або викинуті як непотрібні предмети. Проте термін “відходи міського господарства” не поширюється на:

  (a) окремі матеріали або предмети, які виділено з відходів, такі як відходи пластмаси, гуми, дерева, паперу, тканин, скла або металів та відпрацьованих гальванічних батарей, акумуляторів, які включені до відповідних товарних позицій УКТЗЕД;

  (b) промислові відходи;

  (c) фармацевтичні препарати, не придатні для використання за їх первинним призначенням, наприклад, унаслідок закінчення строку їх зберігання, зазначені в примітці 4 (k) до групи 30; або

  (d) клінічні відходи, зазначені в примітці 6 (a) до цієї групи.

  1. У товарній позиції 3825 термін “шлам стічних вод” означає шлам, який утворюється на міських підприємствах з переробки стічних вод і включає відходи попередньої обробки, промивні води та нестабілізований шлам. Стабілізований шлам у разі, коли він придатний для використання як добриво, виключається (група 31).
  2. У товарній позиції 3825 термін “відходи інші” означає:

  (a) клінічні відходи, тобто забруднені відходи, що утворюються в результаті проведення наукових досліджень в галузі медицини, діагностичних, лікувальних або інших медичних, у тому числі хірургічних, стоматологічних, або ветеринарних процедур, і часто містять хвороботворні мікроби, та фармацевтичні речовини, для знешкодження яких необхідно провести спеціальні процедури (наприклад, брудний одяг, використані рукавички та шприци);

  (b) відпрацьовані органічні розчинники;

  (c) відпрацьовані розчини для травлення металів, гідравлічні рідини, гальмівні рідини та антифризи; та

  (d) інші відходи хімічної або суміжних із нею галузей промисловості.

  Проте термін “інші відходи” не поширюється на відходи, які містять переважно нафту та нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (товарна позиція 2710).

  1. У товарній позиції 3826 термін “біодизель” означає моноалкільні складні ефіри жирних кислот, що використовуються як паливо, одержане з тваринних або рослинних жирів та масел, відпрацьованих або невідпрацьованих.

  Примітки до товарних підпозицій:

  1. Товарна підпозиція 3808 50 включає лише товари товарної позиції 3808, із вмістом однієї або більше таких речовин: альдрін (ISO); бінапакрил (ISO); камфехлор (ISO) (токсафен); каптафол (ISO); хлордан (ISO); хлордимеформ (ISO); хлорбензилат (ISO); ДДТ (ISO) (клофенотан (INN), 1,1,1-трихлор-2,2-біс (п-хлорфеніл)етан); діелдрін (ISO, INN); 4,6-динітро-о-крезол (ДНОК (ISO)) або його солі; диносеб (ISO), його солі або складні ефіри; етилендибромід (ISO) (1,2-диброметан); етилендихлорид (ISO) (1,2-дихлоретан); фторацетамід (ISO), гептахлор (ISO); гексахлорбензол (ISO); 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан (HCH) (ISO), включаючи ліндан (ISO, INN); сполуки ртуті; метамідофос (ISO); монокротофос (ISO); оксиран (етиленоксид); паратіон (ISO); паратіон-метил (метил-паратіон) (ISO); пентахлорфенол (ISO); фосфамідон; 2,4,5-Т (ISO) (2,4,5-трихлорфеноксіоцтова кислота), її солі або складні ефіри; сполуки трибутилолова.

  Товарна підпозиція 3808 50 також охоплює пилеподібні порошкові суміші, що містять суміш беномилу (ISO), карбофурану (ISO) і тіраму (ISO).

  1. У товарних підпозиціях 3825 41 та 3825 49 термін “відпрацьовані органічні розчинники” означає відходи, що містять переважно органічні розчинники, не придатні в існуючому стані для подальшого використання як первинні продукти незалежно від того, призначені вони для регенерації розчинників чи не призначені.

  Код

  Назва

  Ставки мита, %

  Додаткові
  ОВО

  преференційна

  пільгова

  повна

  3801

  Графіт штучний; графіт колоїдний або напівколоїдний; вироби на основі графіту або інших форм вуглецю у вигляді паст, блоків, пластин або інших напівфабрикатів:

   

   

   

   

  3801 10 00 00

  – графіт штучний

   

  5

  5

  3801 20

  – графіт колоїдний або напівколоїдний:

   

   

   

   

  3801 20 10 00

  – – графіт колоїдний у вигляді суспензії в маслі; графіт напівколоїдний

   

  5

  5

  3801 20 90 00

  – – інший

   

  5

  5

  3801 30 00 00

  – вуглецеві пасти для електродів та аналогічні маси для футерування печей

   

  5

  5

  3801 90 00 00

  – інші

   

  5

  5

  3802

  Вугілля активоване; продукція мінеральна природна активована; вугілля тваринного походження, включаючи використане тваринне вугілля:

   

   

   

   

  3802 10 00 00

  – вугілля активоване

   

  0

  0

  3802 90 00

  – інші:

   

   

   

   

  3802 90 00 10

  – – глина відбілювальна

   

  2

  2

  3802 90 00 90

  – – інші

   

  5

  5

  3803 00

  Олія талова, рафінована або нерафінована:

   

   

   

   

  3803 00 10 00

  – неочищена

   

  5

  5

  3803 00 90 00

  – інша

   

  5

  5

  3804 00 00 00

  Луг, що залишається від виробництва деревної целюлози, концентрований або неконцентрований, з вилученими або невилученими цукрами, підданий чи не підданий хімічній обробці, включаючи сульфонати лігніну, крім талової олії товарної позиції 3803

   

  5

  5

  3805

  Скипидар живичний, деревний або сульфатний і олії терпенові інші, одержані шляхом перегонки або із застосуванням іншого виду обробки деревини хвойних порід; дипентен неочищений; скипидар сульфітний і n- цимол неочищений інший; соснова олія з вмістом альфа-терпінеолу як головного компонента:

   

   

   

   

  3805 10

  – скипидар живичний, деревний або сульфатний:

   

   

   

   

  3805 10 10 00

  – – скипидар живичний

   

  5

  5

  3805 10 30 00

  – – скипидар деревний

   

  5

  5

  3805 10 90 00

  – – скипидар сульфатний

   

  5

  5

  3805 90

  – інші:

   

   

   

   

  3805 90 10 00

  – – соснова олія

   

  5

  5

  3805 90 90 00

  – – інші

   

  5

  5

  3806

  Каніфоль та смоляні кислоти, їх похідні; спирт каніфольний та каніфольні олії; смоляні залишки після перегонки (переплавлені смоли):

   

   

   

   

  3806 10 00

  – каніфоль та смоляні кислоти:

   

   

   

   

  3806 10 00 10

  – – каніфоль соснова екстракційна

   

  6,5

  6,5

  3806 10 00 90

  – – інші

   

  5

  5

  3806 20 00 00

  – солі каніфолі, смоляних кислот або похідних каніфолі чи смоляних кислот (резинати), крім солей адуктів каніфолі

   

  5

  5

  3806 30 00 00

  – складноефірні смоли

   

  5

  5

  3806 90 00 00

  – інші

   

  5

  5

  3807 00

  Дьоготь деревний; масла з деревного дьогтю; креозот деревний; нафта деревна; пек рослинний; пек пивоварний та аналогічні продукти на основі каніфолі, смоляних кислот або рослинного пеку:

   

   

   

   

  3807 00 10 00

  – дьоготь деревний

   

  5

  5

  3807 00 90 00

  – інші

   

  5

  5

  3808

  Інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні засоби, подані у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або як препарати, або у вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий від мух):

   

   

   

   

  3808 50 00 00

  – товари, що зазначені у примітці 1 до товарних підпозицій цієї групи

   

  0

  0

  – інші:

   

   

   

   

  3808 91

  – – інсектициди:

   

   

   

   

  3808 91 10 00

  – – – на основі піретроїдів

   

  6,5

  6,5

  3808 91 20 00

  – – – на основі хлорованих вуглеводнів

   

  0

  0

  3808 91 30 00

  – – – на основі карбаматів

   

  0

  0

  3808 91 40

  – – – на основі фосфорорганічних сполук:

   

   

   

   

  3808 91 40 10

  – – – – на основі диметоату

   

  6,5

  6,5

  3808 91 40 90

  – – – – інші

   

  0

  0

  3808 91 90 00

  – – – інші

   

  0

  0

  3808 92

  – – фунгіциди:

   

   

   

   

  – – – неорганічні: 

   

   

   

   

  3808 92 10 00

  – – – – препарати на основі сполук міді

   

  0

  0

  3808 92 20 00

  – – – – інші

   

  0

  0

  – – – інші:

   

   

   

   

  3808 92 30

  – – – – на основі дитіокарбаматів:

   

   

   

   

  3808 92 30 10

  – – – – – на основі тіураму

   

  6,5

  6,5

  3808 92 30 90

  – – – – – інші

   

  0

  0

  3808 92 40

  – – – – на основі бензимідазолів:

   

   

   

   

  3808 92 40 10

  – – – – – на основі карбендазиму

   

  6,5

  6,5

  3808 92 40 90

  – – – – – інші

   

  0

  0

  3808 92 50

  – – – – на основі діазолів або триазолів:

   

   

   

   

  3808 92 50 10

  – – – – – на основі пропіконазолу

   

  6,5

  6,5

  3808 92 50 90

  – – – – – інші

   

  0

  0

  3808 92 60 00

  – – – – на основі діазинів або морфолінів

   

  0

  0

  3808 92 90 00

  – – – – інші

   

  0

  0

  3808 93

  – – гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин:

   

   

   

   

  – – – гербіциди:

   

   

   

   

  3808 93 11

  – – – – на основі феноксифітогормонів:

   

   

   

   

  3808 93 11 10

  – – – – – на основі 2,4-Д кислоти, її солей, або ефірів

   

  6,5

  6,5

  3808 93 11 90

  – – – – – інші

   

  0

  0

  3808 93 13 00

  – – – – на основі триазинів

   

  0

  0

  3808 93 15

  – – – – на основі амідів:

   

   

   

   

  3808 93 15 10

  – – – – – на основі ацетохлору

   

  6,5

  6,5

  3808 93 15 90

  – – – – – інші

   

  0

  0

  3808 93 17 00

  – – – – на основі карбаматів

   

  0

  0

  3808 93 21 00

  – – – – на основі похідних динітроаніліну

   

  0

  0

  3808 93 23 00

  – – – – на основі похідних сечовини, урацилу або сульфонілсечовини

   

  0

  0

  3808 93 27

  – – – – інші:

   

   

   

   

  3808 93 27 10

  – – – – – на основі дикамби, її солей або ефірів

   

  6,5

  6,5

  3808 93 27 20

  – – – – – на основі гліфосату, його солей, або ефірів

   

  6,5

  6,5

  3808 93 27 90

  – – – – – інші

   

  0

  0

  3808 93 30 00

  – – – засоби, що запобігають проростанню паростків

   

  0

  0

  3808 93 90 00

  – – – регулятори росту рослин

   

  0

  0

  3808 94

  – – дезінфекційні засоби:

   

   

   

   

  3808 94 10 00

  – – – на основі четвертинних амонієвих солей

   

  0

  0

  3808 94 20 00

  – – – на основі галогенованих сполук

   

  0

  0

  3808 94 90 00

  – – – інші

   

  0

  0

  3808 99

  – – інші:

   

   

   

   

  3808 99 10 00

  – – – родентициди

   

  0

  0

  3808 99 90 00

  – – – інші

   

  0

  0

  3809

  Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні речовини), препарати для прискорення фарбування або закріплення барвників, а також інші продукти і готові препарати (наприклад, препарати та засоби для обробки та протрави), видів, які використовують у текстильній, паперовій, шкіряній промисловості або аналогічних виробництвах, які в інших товарних позиціях не зазначені:

   

   

   

   

  3809 10

  – на основі крохмалистих речовин:

   

   

   

   

  3809 10 10 00

  – – із вмістом цих речовин менш як 55 мас. %

   

  5

  5

  3809 10 30 00

  – – із вмістом цих речовин 55 мас. % або більше, але менш як 70 мас. %

   

  5

  5

  3809 10 50 00

  – – із вмістом цих речовин 70 мас. % або більше, але менш як 83 мас. %

   

  5

  5

  3809 10 90 00

  – – із вмістом цих речовин 83 мас. % або більше

   

  5

  5

  – інші:

   

   

   

   

  3809 91 00 00

  – – видів, які використовують у текстильній промисловості або аналогічних виробництвах

   

  0

  0

  3809 92 00

  – – видів, які використовують у паперовій промисловості або аналогічних виробництвах:

   

   

   

   

  3809 92 00 10

  – – – рідини кремнієорганічні (силіконові), які використовують у паперовому або аналогічних виробництвах

   

  0

  0

  3809 92 00 90

  – – – інші

   

  5

  5

  3809 93 00 00

  – – які використовують у шкіряній промисловості або аналогічних виробництвах

   

  0

  0

  3810

  Засоби для травлення металевих поверхонь; флюси та інші допоміжні засоби для паяння або зварювання металів; пасти та порошки для паяння або зварювання, що складаються з металів та інших матеріалів; матеріали, які використовують як осердя або покриття для зварювальних електродів, стрижнів та прутків:

   

   

   

   

  3810 10 00 00

  – засоби для травлення металевих поверхонь; пасти та порошки для паяння та зварювання металів та інших матеріалів

   

  5

  5

  3810 90

  – інші:

   

   

   

   

  3810 90 10 00

  – – матеріали, які використовують як осердя або покриття для зварювальних електродів, стрижнів та прутків

   

  5

  5

  3810 90 90

  – – інші:

   

   

   

   

  3810 90 90 10

  – – – що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

   

  0

  0

  3810 90 90 90

  – – – інші

   

  5

  5

  3811

  Антидетонатори, антиоксиданти, інгібітори смолоутворення, загусники, антикорозійні препарати та інші готові присадки, добавки для нафтопродуктів (включаючи бензин) або для інших рідин, які використовують з тією самою метою, що і нафтопродукти:

   

   

   

   

  – антидетонатори:

   

   

   

   

  3811 11

  – – на основі сполук свинцю:

   

   

   

   

  3811 11 10 00

  – – – на основі тетраетилсвинцю

   

  3

  3

  3811 11 90 00

  – – – інші

   

  3

  3

  3811 19 00 00

  – – інші

   

  3

  3

  – присадки до мастил:

   

   

   

   

  3811 21 00 00

  – – із вмістом нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів

   

  2

  2

  3811 29 00 00

  – – інші

   

  5

  5

  3811 90 00 00

  – інші

   

  5

  5

  3812

  Прискорювачі вулканізації каучуку готові; багатоскладові пластифікатори для каучуку або пластмаси, в інших товарних позиціях не зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори для каучуку або пластмаси:

   

   

   

   

  3812 10 00

  – прискорювачі вулканізації каучуку готові:

   

   

   

   

  3812 10 00 10

  – – на основі N,N”-дитіодиморфоліну (sulfasan, perhacit, rhenolran DTDM, rhenocure M)

   

  6,5

  6,5

  3812 10 00 90

  – – інші

   

  0

  0

  3812 20

  – багатоскладові пластифікатори для каучуку або пластмас:

   

   

   

   

  3812 20 10 00

  – – реакційна суміш, що складається з бензил-3-ізобутирилокси-1-ізопропіл-2,2-диметилпропілфталату та бензил-3-ізобутирилокси-2,2,4-триметилпентилфталату

   

  0

  0

  3812 20 90 00

  – – інші

   

  0

  0

  3812 30

  – антиоксиданти та інші суміші стабілізаторів для каучуку або пластмаси:

   

   

   

   

  – – антиоксиданти:

   

   

   

   

  3812 30 21 00

  – – – суміші олігомерів 1,2-дигідро-2,2,4-триметилхіноліну

   

  0

  0

  3812 30 29 00

  – – – інші

   

  0

  0

  3812 30 80 00

  – – інші

   

  0

  0

  3813 00 00 00

  Суміші, препарати та заряди для вогнегасників; готові вогнегасні гранати та бомби

   

  5

  5

  3814 00

  Розчинники та розріджувачі складні органічні, в інших товарних позиціях не зазначені; готові суміші для видалення фарб або лаків:

   

   

   

   

  3814 00 10 00

  – на основі бутилацетату

   

  0

  0

  3814 00 90

  – інші:

   

   

   

   

  – – на основі ацетону, ксилолу, толуолу, етилцелозольву, сольвентів, уайт-спіриту, етанолу: 

   

   

   

   

  3814 00 90 11

  – – – що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

   

  0

  0

  3814 00 90 19

  – – – інші

   

  0

  0

  3814 00 90 90

  – – інші

   

  0

  0

  3815

  Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та каталізатори, в інших товарних позиціях не зазначені:

   

   

   

   

  – каталізатори на носіях:

   

   

   

   

  3815 11 00

  – – які містять як активний компонент нікель або його сполуки:

   

   

   

   

  3815 11 00 10

  – – – вторинного риформінгу метану

   

  6,5

  6,5

  3815 11 00 91

  – – – що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

   

  0

  0

  3815 11 00 98

  – – – інші

   

  2

  2

  3815 12 00 00

  – – які містять як активний компонент дорогоцінні метали або їх сполуки

   

  2

  2

  3815 19

  – – інші:

   

   

   

   

  3815 19 10 00

  – – – каталізатор у вигляді гранул, у яких 90 мас. % або більше мають розміри частинок не більш як 10 мкм, що складаються із сумішей оксидів на магнієво-силікатній основі, які мають у своєму складі за масою:

   

  2

  2

  – 20 % або більше, але не більш як 35 % міді; та

   

   

   

   

  – 2 % або більше, але не більш як 3 % вісмуту, з відносною питомою густиною 0,2 або більше, але не більш як 1

   

   

   

   

  3815 19 90

  – – – інші:

   

   

   

   

  3815 19 90 10

  – – – – каталізатори низькотемпературної конверсії CO, цинкові поглиначі сірчаних сполук, каталізатори синтезу аміаку

   

  6,5

  6,5

  3815 19 90 90

  – – – – інші

   

  2

  2

  3815 90

  – інші:

   

   

   

   

  3815 90 10 00

  – – каталізатор, який складається з етилтрифенілфосфонію ацетату у вигляді розчину в метанолі

   

  2

  2

  3815 90 90

  – – інші:

   

   

   

   

  3815 90 90 10

  – – – що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

   

  0

  0

  3815 90 90 90

  – – – інші

   

  2

  2

  3816 00 00 00

  Вогнетривкі цементи, розчини будівельні, бетони та аналогічні суміші, крім продукції товарної позиції 3801

   

  5

  5

  3817 00

  Алкілбензоли змішані та алкілнафталіни змішані, крім продуктів товарної позиції 2707 або 2902:

   

   

   

   

  3817 00 50 00

  – алкілбензол лінійний

   

  0,1

  0,1

  3817 00 80 00

  – інші

   

  5

  5

  3818 00

  Елементи хімічні леговані, призначені для використання в електроніці, у вигляді дисків, пластин тощо; хімічні сполуки леговані, призначені для використання в електроніці:

   

   

   

   

  3818 00 10 00

  – кремній легований

   

  0

  5

  3818 00 90 00

  – інші

   

  0

  5

  3819 00 00

  Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту нафти або нафтопродуктів, одержаних із бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи нафтопродуктів менш як 70 мас. %:

   

   

   

   

  3819 00 00 10

  – що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

   

  0

  0

  3819 00 00 90

  – інші

   

  5

  5

  3820 00 00

  Антифризні препарати та готові рідкі протиобліднювальні суміші:

   

   

   

   

  3820 00 00 10

  – що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

   

  0

  0

  3820 00 00 90

  – інші

   

  6,5

  6,5

  3821 00 00

  Середовища культуральні, готові для вирощування чи підтримання життєдіяльності мікроорганізмів (включаючи віруси та їм подібні) або рослинних, людських чи тваринних клітин:

   

   

   

   

  3821 00 00 10

  – середовища культуральні, готові для вирощування мікроорганізмів

   

  2

  2

  3821 00 00 90

  – інші

   

  0

  0

  3822 00 00 00

  Реагенти діагностичні або лабораторні на підкладці і приготовлені (готові) діагностичні або лабораторні реагенти на підкладці або без неї, крім зазначених у товарних позиціях 3002 або 3006; сертифіковані еталонні матеріали

   

  0

  0

  3823

  Промислові монокарбонові жирні кислоти; кислотні олії після рафінування; промислові жирні спирти:

   

   

   

   

  – промислові монокарбонові жирні кислоти; кислотні олії після рафінування:

   

   

   

   

  3823 11 00 00

  – – стеаринова кислота

   

  1

  1

  3823 12 00 00

  – – олеїнова кислота

   

  1

  1

  3823 13 00 00

  – – жирні кислоти талової олії

   

  5

  5

  3823 19

  – – інші:

   

   

   

   

  3823 19 10 00

  – – – дистильовані жирні кислоти

   

  5

  5

  3823 19 30 00

  – – – жирнокислотний дистилят

   

  5

  5

  3823 19 90 00

  – – – інші

   

  5

  5

  3823 70 00 00

  – промислові жирні спирти

   

  5

  5

  3824

  Готові сполучні суміші, які використовують у виробництві ливарних форм або ливарних стрижнів; хімічна продукція та препарати хімічної або суміжних з нею галузей промисловості (включаючи препарати, що складаються із сумішей природних продуктів), в інших товарних позиціях не зазначені:

   

   

   

   

  3824 10 00

  – готові сполучні суміші, які використовують у виробництві ливарних форм або ливарних стрижнів:

   

   

   

   

  3824 10 00 10

  – – що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

   

  0

  0

  3824 10 00 90

  – – інші

   

  5

  5

  3824 30 00 00

  – карбіди металів неагломеровані, змішані між собою або з іншими металевими сполучними речовинами

   

  5

  5

  3824 40 00 00

  – добавки готові для цементів, будівельних розчинів або бетонів

   

  5

  5

  3824 50

  – невогнетривкі будівельні розчини та бетони:

   

   

   

   

  3824 50 10 00

  – – бетон, готовий до заливки

   

  5

  5

  3824 50 90 00

  – – інший

   

  5

  5

  3824 60

  – сорбітол, крім сорбітолу товарної підпозиції 2905 44:

   

   

   

   

  – – у водному розчині:

   

   

   

   

  3824 60 11 00

  – – – із вмістом 2 мас. % або менше D-манітолу у перерахунку на вміст D-глюцитолу

   

  5

  5

  3824 60 19 00

  – – – інший

   

  5

  5

  – – інший:

   

   

   

   

  3824 60 91 00

  – – – із вмістом 2 мас. % або менше D-манітолу у перерахунку на вміст D-глюцитолу

   

  5

  5

  3824 60 99 00

  – – – інший

   

  5

  5

  – суміші з вмістом галогенованих похідних метану, етану або пропану:

   

   

   

   

  3824 71 00 00

  – – з вмістом хлорфторвуглеводнів (CFCs), з вмістом або без вмісту гідрохлорфторвуглеводнів (HCFCs), перфторвуглеводнів (PFCs) або гідрофторвуглеводнів (HFCs)

   

  5

  5

  3824 72 00 00

  – – з вмістом бромхлордифторметану, бромтрифторметану або дибромтетрафторетанів

   

  5

  5

  3824 73 00 00

  – – з вмістом гідробромфторвуглеводнів (HBFCs)

   

  5

  5

  3824 74 00 00

  – – з вмістом гідрохлорфторвуглеводнів (HCFCs), з вмістом або без вмісту перфторвуглеводнів (PFCs) або гідрофторвуглеводнів (HFCs), але без вмісту хлорфторвуглеводнів (CFCs)

   

  5

  5

  3824 75 00 00

  – – з вмістом тетрахлориду вуглецю

   

  0

  0

  3824 76 00 00

  – – з вмістом 1,1,1-трихлоретану (метилхлороформ)

   

  0

  0

  3824 77 00 00

  – – з вмістом бромметану (метил броміду) або бромхлорметану

   

  0

  0

  3824 78 00 00

  – – з вмістом перфторвуглеводнів (PFCs) або гідрофторвуглеводнів (HFCs), але без вмісту хлорфторвуглеводнів (CFCs) або гідрохлорфторвуглеводнів (HCFCs)

   

  5

  5

  3824 79 00 00

  – – інші

   

  5

  5

  – суміші та препарати з вмістом оксирану (етиленоксиду), полібромованих біфенілів (дифенілів) (PBBs), поліхлорованих біфенілів (PCBs), поліхлорованих трифенілів (PCTs), або три(2,3-дибромпропіл) фосфату:

   

   

   

   

  3824 81 00 00

  – – із вмістом оксирану (етиленоксиду)

   

  0

  0

  3824 82 00 00

  – – із вмістом поліхлорованих біфенілів (PCBs), поліхлорованих трифенілів (PCTs) або полібромованих біфенілів (дифенілів) (PBBs)

   

  0

  0

  3824 83 00 00

  – – із вмістом три (2,3-дибромпропіл) фосфату

   

  0

  0

  3824 90

  – інші:

   

   

   

   

  3824 90 10 00

  – – сульфонати нафтові, за винятком сульфонатів лужних металів, амонію або етаноламінів; тіофеновані сульфокислоти масел, одержаних із бітумінозних мінералів, та їх солі

   

  0

  0

  3824 90 15 00

  – – іоніти

   

  5

  5

  3824 90 20 00

  – – газопоглиначі для вакуумних приладів

   

  5

  5

  3824 90 25 00

  – – піролігніти (наприклад, кальцію); тартрат кальцію неочищений; цитрат кальцію неочищений

   

  5

  5

  3824 90 30 00

  – – нафтенові кислоти, їх водонерозчинні солі, та їх складні ефіри

   

  5

  5

  3824 90 35 00

  – – антикорозійні препарати з вмістом амінів як активних складових

   

  5

  5

  3824 90 40 00

  – – розчинники та розріджувачі складні неорганічні для лаків та аналогічної продукції

   

  5

  5

  – – інші:

   

   

   

   

  3824 90 45 00

  – – – суміші, що перешкоджають утворенню накипу, та аналогічні продукти

   

  5

  5

  3824 90 50

  – – – препарати для гальванізації:

   

   

   

   

  3824 90 50 10

  – – – – що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

   

  0

  0

  3824 90 50 90

  – – – – інші

   

  5

  5

  3824 90 55 00

  – – – суміші складних моно-, ди- та триефірів жирних кислот гліцерину (емульгатори для жирів)

   

  0

  0

  3824 90 58 00

  – – – пластирі нікотинові (трансдермальні системи), призначені для того, щоб допомогти курцям кинути палити

   

  0

  0

  – – – продукти та препарати, які використовують у фармакології або хірургії:

   

   

   

   

  3824 90 61 00

  – – – – проміжні продукти виробництва антибіотиків, одержані в результаті ферментації Streptomyces tenebrarius, висушені або невисушені, що застосовуються в процесі виробництва лікарських засобів для людей (товарна позиція 3004)

   

  5

  5

  3824 90 62 00

  – – – – проміжні продукти виробництва солей моненсину

   

  5

  5

  3824 90 64 00

  – – – – інші

   

  5

  5

  3824 90 65 00

  – – – допоміжні продукти для ливарних виробництв (крім зазначених у товарній категорії 3824 10 00)

   

  5

  5

  3824 90 70 00

  – – – препарати вогнезахисні, водонепроникні та інші подібні захисні суміші, які використовуються у будівництві

   

  5

  5

  – – – інші:

   

   

   

   

  3824 90 75 00

  – – – – пластини з ніобату літію без легувальних добавок

   

  5

  5

  3824 90 80 00

  – – – – суміш амінів, одержана з димеризованих жирних кислот, середня молекулярна маса яких 520 або більше, але не більш як 550

   

  5

  5

  3824 90 85 00

  – – – – 3-(1-етил-1-метилпропіл) ізоксазол-5-іламін у вигляді розчину в толуолі

   

  5

  5

  3824 90 87 00

  – – – – суміші, що складаються головним чином з (5-етил-2-метил-2-окси-1,3,2-диоксофосфінан-5-ил) метил метилметилфосфонату і біс[(5-етил-2-метил-2-окси-1,3,2-диоксофосфінан-5-ил) метил] метилфосфонату, та суміші, що складаються головним чином з диметил-метилфосфонату, оксирану та пентаоксиду дифосфору

   

  0

  0

  3824 90 97

  – – – – інші:

   

   

   

   

  3824 90 97 10

  – – – – – паливо моторне альтернативне, в іншому місці не зазначене

   

  0

  0

  3824 90 97 90

  – – – – – інші

   

  0

  0

  3825

  Залишкова продукція хімічної або суміжних з нею галузей промисловості, в інших товарних позиціях не зазначена та не включена; відходи міського господарства; шлам стічних вод; інші відходи, що зазначені в примітці 6 до цієї групи:

   

   

   

   

  3825 10 00 00

  – відходи міського господарства

   

  0

  0

  3825 20 00 00

  – шлам стічних вод

   

  0

  0

  3825 30 00 00

  – клінічні відходи

   

  0

  0

  – відпрацьовані органічні розчинники:

   

   

   

   

  3825 41 00 00

  – – галогеновані

   

  0

  0

  3825 49 00 00

  – – інші

   

  0

  0

  3825 50 00 00

  – відпрацьовані розчини для травлення металів, гідравлічні рідини, гальмівні рідини та антифризи

   

  0

  0

  – інші відходи хімічної або суміжних з нею галузей промисловості:

   

   

   

   

  3825 61 00 00

  – – що містять переважно органічні складові

   

  0

  0

  3825 69 00 00

  – – інші

   

  0

  0

  3825 90

  – інші:

   

   

   

   

  3825 90 10 00

  – – лужний оксид заліза для очищення газу

   

  0

  0

  3825 90 90 00

  – – інші

   

  0

  0

  3826 00

  Біодизель та його суміші, що не містять або містять менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід:

   

   

   

   

  3826 00 10 00

  – моноалкільні складні ефіри жирних кислот із вмістом складних ефірів 96,5 об. % або більше (FAMAE)

   

  0

  0

  3826 00 90 00

  – інші

   

  0

  0